Кои сме ние

Вижте  Презентация-на-АСЕП.

АСЕП е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2014г., чиято дейност е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар.
Асоциацията стартира като обединение на търговци на електроенергия, като е отворена и към потребители и производители на ел. енергия, тъй като считаме, че изграждането на един стабилен, прозрачен и предвидим пазар е възможно само с обединените и координирани усилия на всички участници. Във връзка с това АСЕП предоставя платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи между членовете и ги представлява пред публични институции и други национални и международни организации в отрасъла.
Целите и приоритетите ни в краткосрочен план са, от една страна – да обединим усилията и интересите на отделните участници на свободния енергиен пазар, и от друга – да сътрудничим на институциите в стремежа им към неговото изграждане и усъвършенстването на правната му рамка.
В дългосрочен план АСЕП се стреми към поддържане на балансирана и прозрачна конкурентна среда на българския енергиен пазар, като насърчаваме професионализма и експертизата на неговите участници и отчитаме динамиката и тендецниите в бъдещото му развитие.

Основните цели на Асоциация Свободен Енергиен Пазар (наричана по-долу Асоциацията) са:

  • изграждане на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия,
  • осигуряване на по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници
  • защита на общите интереси на търговците на електрическа енергия, производителите на електрическа енергия, стопанските потребители на свободния пазар на електрическа енергия и участниците на пазара на квоти за емисии парникови газове в България
  • подпомагане на сътрудничеството между членовете на Асоциацията по общи техни интереси

Стратегията и средствата за постигането на тези цели включват:

  • представителство на членовете пред държавни органи и институции, национални обществени организации и международни организации
  • подпомагане и улесняване информационния обмен между членовете на Асоциацията чрез създаване  и поддържане на общи бази данни, организиране на срещи, семинари, и др.под.;
  • организиране на процеса по изготвяне на проекти за нови и изменения в съществуващи нормативни актове и други работни документи чрез създаване и участие в работни групи и изготвяне на становища;
    организиране на семинари, конференции и обществени обсъждания на изготвените проекти и др.;
  • създаване на система за контакти, сътрудничество и постоянен обмен с местни и чуждестранни лица (сдружения, търговци и др.) и органи на публичната власт, имащи сходни цели с тези на Асоциацията;
Created by Evinat