Становище на АСЕП относно Инструкция за условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти притежаващи обекти за които се прилагат стандартизирани товарови профили

На 1 април 2016г. влезе в сила инструкция на Комисията за енергийно и водно регулиране, регламентираща условията и реда за смяна на доставчик на електрическа енергия на битовите клиенти. Становището на  АСЕП е, че приетата процедура  все още не отговаря на потребностите на динамичен и развит либерализиран пазар. В рамките на дискусии с Регулатора по проекта на инструкцията, АСЕП представи вижданията си, че  процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия   в зависимост от конкурентните условия, освен че трябва да е настина безплатна,  трябва да е максимално улеснена  и да позволява подаването на документите по електронен път  и други модерни форми на комуникация. Необходимо е да се възприеме общоевропейският подход на премахване на изискванията за нотариална заверка или друга специална форма на валидност,  тъй като това съществено затруднява цялата процедура.

Становищата на АСЕП по проекта на Инструкция  можете да прочетете тук:

Становище на АСЕП

Допълнително становище на АСЕП

АСЕП запозна  Обмудсмана и Kомисията по енергетика  на 43то Народно Събрание на Република България с препятствията, които новите  правила поставят  пред излизането на битовите потребители на свободния пазар.

Писмо Омбудсман

Писмо 43то НС