Становище на АСЕП относно реализирани търгове под пазарна цена на енергийната борса

До:
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА

ОТ:
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”
УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,
e-mail: office@asep.bg

ОТНОСНО: Проведени търгове под пазарна цена на екран Auctions на ЦПДД на БНЕБ ЕАД на 27 и 28.06.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

В изпълнение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен пазар за установяване на прозрачна и конкурентна среда за осъществяване на борсова търговия, бихме искали да насочим Вашето внимание към сегмент Централизиран пазар на двустранни договори на Българска независима енергийна борса ЕАД.

Както нееднократно сме заявявали, Асоциация свободен енергиен пазар е категорично против оттеглянето на БНЕБ ЕАД като страна по сделките, тъй като това намалява прозрачността на търговията и е предпоставка за пазарни манипулации и спекулации. Изискването за предварително подписване на двустранен Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия (СДППЕЕ), въз основа на който Операторът изготвя списък „Допустими контрагенти“, ограничава равния достъп на членове на борсата до търговете на ЦПДД. Така се създават предпоставки даден купувач/продавач да реализира ограничен брой (дори и само един) СДПП, което автоматично му дава възможност предварително да избере с кой да търгува, кои участници да изключи, гарантирайки си определена (предварително) цена на сделката. Не е приемливо БНЕБ ЕАД едновременно да бъде задължителна и единствена платформа за търговия в страната, а в същото време, чрез пропуск в Правилата, да дава възможност да се изключват определени търговски участници на непазарен принцип чрез ограничен достъп до определени (предварително договорени) оферти.
Настояваме в правилата на ЦПДД да се въведе и механизъм, санкциониращ публикуване на оферти за покупка под пазарната цена на БНЕБ ЕАД, защото това позволява възможност за скрити доворености с производители и заобикаляне на логиката на чл. 100 от Закона за енергетика за изсветляване на сделките с електроенергия. В тази хипотеза, Правилата позволяват и запазване на анонимността на продавача, което е още една предпоставка за извършване на злоупотреби, когато има свъраност между търговски участници.

Като логично следствие и в доказателство на по-горните аргументи се явяват публикуваните през последните два дни (27 и 28.07.2018 г.) оферти за покупка на електроенергия на екран Auctions на ЦПДД на БНЕБ ЕАД:

– Търг на 27.06.2018 г. за 110 МВт от Юропиан Трейд оф Енерджи АД с постигната цена 71.30 лв/ Мвтч;
– Търг на 28.07.2018 г. за 140 МВт от Юропиан Трейд оф Енерджи АД с постигната цена 71.10 лв/ Мвтч
– Търг на 28.07.2018 г. за 40 МВт на Електроенергиен системен оператор ЕАД с постигната цена 73.00 лв/ Мвтч.

И трите сделки са за покупка на електроенергия в системата на борсата от страна на купувача с обявени подпазарни цени. Въпреки това, за тях се намира продавч и се сключват сделки с постигнати цени значително под средната пазарна на ЦПДД на БНЕБ ЕАД. При всяка от тях продавачът остава неизвестен и не може да му се търси публична отговорност поради хипотезата на чл.186 от Правила за работа на сегмент ЦПДД, според която, ако само един търговски участник се включи в търг, името му остава анонимно.

Въпреки това, според същите правила, името на Инициатора задължително се публикува на интернет страницата на Оператора. Псочените примери се явяват прецедент в близо двугодишната работа на енергийната борса, защото според информацията за реализирани сделки (в приложение на Писмото) като инициираща страна е обявен продавачът (Sellers), а не публикувалият търг купувач, чието име е публично известно. Паралелно, на платформата на БНЕБ ЕАД няма публикувани търгове от страна на продавачите като инициатори на сделката, което остава множество съмнения за непрозрачност и предварителна договореност между търговски участници и вмешателство в техническото изпълнение на сключените сделки.

От друга страна, реализираният търг на ЕСО ЕАД поставя въпроса за все още неясната цена за признатите разходи за технологични загуби, която ще бъде регулаторно определена и обявена от КЕВР на 01.07.2018 г. Купуването на енергия от страна на ЕСО ЕАД преди официалното обявяваване на ценовото решението носи финансови рискове за компанията, а пренебрегването на този факт дава индикации, че компанията има предварителен достъп до вътрешна информация.

С оглед на по-горното, АСЕП настоява за незабавна промяна в Правилата на БНЕБ ЕАД с цел отстраняване на всички пропуски, позволяващи непазарно поведение на търговски участници и манипулации в борсовата търговия. Считаме за задължително и въвеждането на инструменти за недопускане на публикуване на оферти с 20% отклонение от пазарната цена. Също така изискваме Българска независима енергийна борса ЕАД публично да разкрие всички участници в реализираните сделки на непазарни цени. Решението за предотвратяване на бъдещо непазарно поведение на търговски участници е чрез по-голям регулаторен контрол над дейността и правилата на БНЕБ ЕАД, изготвени чрез процедура на широко обществено обсъждане.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Линк към документа