Становище на АСЕП относно нарушаване на сроковете според ПТЕЕ от страна на ЕСО ЕАД

Становище на АСЕП относно едностранно удължаване от страна на ЕСО ЕАД на срока за приемане на заявления за смяна на доставчик на електроенергия, входирано в КЕВР.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Във връзка с отстраняването на „Фючър Енерджи“ ООД от пазара на електрическа енергия считано от 0:00 ч. на 02.12.2017 г, вчера (06.12.2017 г.) Електроенергиен системен оператор ЕАД обяви на интернет страницата си, че срокът, в който електроразпределителните дружества ще приемат заявления за смяна на доставчик на клиентите на компанията, се удължава до 15-и декември. От ЕСО ЕАД мотивират решението си с настъпилата извънредна ситуация, която налага преминаване на значителен брой клиенти към Доставчик от последна инстанция, където цената на електроенергията е значително по-висока.

Сроковете за приемане на заявления от електроразпределителните дружества за смяна на доставчик са изрично указани в Правилата за търговия с електрическа енергия, които са подзаконов нормативен акт, издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Въпреки настъпилите извънредни обстоятелства, АСЕП счита, че не трябва да се допуска изключение от приложението на нормативните правила специално за един пазарен участник и неговите крайни клиенти на свободния пазар, тъй като това може да се счете за прецедент, който да обоснове други такива изключения в пола за отделни лица и против интересите на пазара. Юридически, действията на ЕСО ЕАД се определят като нарушаване на наложените от КЕВР Правила за търговия с електрическа енергия, според които срокът за избор на нов търговец е до 10-о число на предходния месец и не са предвидени възможности за изключения, независимо от обстоятелствата.

Предвид гореизложеното, АСЕП апелира към КЕВР да изпълнява основните си правомощия за регулиране на дейностите в енергетиката, съгласно чл. 21 от ЗЕ, които включват контрол върху спазването на ПТЕЕ. Действията на ЕСО ЕАД представляват едностранно нарушаване на ПТЕЕ, заради което призоваваме Комисията да предприеме съответните действия според чл. 206, алинея първа от ПТЕЕ: „Комисията предприема ефективни възпиращи санкции срещу търговските участници, които са допуснали нарушения на правилата за търговия, и/или уведомява други компетентни органи“.

Като обединение на водещи участници на свободния пазар на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар настоява за контрол и адекватни действия от страна на КЕВР към всички нарушители на нормативната база в сектор електроенергия.

С уважение,
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
08.12.2017 г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА