Становище на АСЕП относно непредоставяне на необходимите системни данни във връзка с новия модел на БП

Изх. № 409/09.05.2023 г.

ДО:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

 

 

Относно: Методика за определяне на цени на балансираща енергия като част от Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; посл. изм. и доп., бр. 76 от 2022 г.)

 

УВАЖАЕМИ  ДОЦ. ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ,

 

С настоящото писмо бихме искали да изразим нашите силни притеснения относно заявени първоначални намерения от Електроенергийния системен оператор за пълна прозрачно при прилагане на новата Методика за определяне на цени на балансираща енергия като част от Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

Както е записано в Методиката, тя е разработена с оглед формулиране на стандартни и прозрачни правила при формирането на цената на балансиращата енергия, която следва да се заплаща на независимия преносен оператор от координаторите на балансиращи групи и търговските участници, които отговарят за небалансите на своите обекти самостоятелно. Тази прозрачност трябва да даде сигурност и спокойствие на пазарните участници, в рамките на първоначалното прилагане на модела и да даде достатъчно информация с цел максимално точно прогнозиране спрямо актуалния статус на електроенрегийната система.

За съжаление, към днешна дата няма промяна в публично достъпните данни на ЕСО ЕАД. Нещо повече, прогнозите за реализиран небаланс реално представляват данни за изминал период, което е безпредметно и дори може да въвлече в заблуда търговски участник, независимо дали директно или индиректно участва на пазара. На практика, не получаваме данни в реално време, които да ни позволяват адекватен анализ и преценка на системата. В крайна сметка смятаме, че приетият модел, който се прилага считано от 01.05.2023 г., цели именно предприемане на възможно най-адекватна позиция от страна на пазарните участници, на база наблюдение на балансиращия пазар в реално време и достъп до пълния обем от данни. Нямаме единни цени за излишък и недостиг, въпреки разписаните в чл. 13. на Методиката правила, според които когато се прилага статус на регулиране 0, 1 или -1 в даден период на сетълмент, цената за излишък е равна на цената на недостиг. Такова регулиране, например, за 05.05.2023 към 12:30 часа, има в 26 от периодите на сетълмент.   Също така, не е ясно, защо се пубиликуват прогнозни цени на балансираща енергия за вече изминал период на сетълмент.

Моля, отбележете, че в Регламент (ЕС) 2017/2195 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2017 година за установяване на насоки за електроенергийното балансиране, и по-конкретно в чл. 3, е записано, че цел за всички регулаторни органи и оператори на преноси системи е осигуряване на прозрачност за пазарните участници, така че всеки от тях да може да допринесе максимално за крайния баланс на системата.

С оглед на гореописаното, АСЕП настоява в най-кратък срок системният  оператор да предприеме действия, с които да изпълни тези изисквания по отношение на новоприетия модел за определяне цените на балансиращата енергия.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ