Настояване на АСЕП за повече детайлност в месечните отчети за приходите и разходите на ФСЕС

Изх. № АСЕП 407/06.04.2023 г.

До:

Г-Н ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ФОНД СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

 

Копие до:

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

ОТНОСНО: Отчетност на ФСЕС съгласно Наредба  за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРВЕНКОНДЕВ,

Асоциация свободен енергиен пазар се обръща към Вас във връзка със задължението на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за отчетност на приходите и разходите, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на ФСЕС. Съгласно нормативния акт, имате задължение за публикуване на ежемесечна справка за набраните и разходваните средства.

Публикуваните обаче  ежемесечна справка и отчет на касовото изпълнение на бюджета не предоставят на търговските участници необходимата яснота. Считаме, че възприетият подход не е достатъчно информативен, още повече с оглед разрастването на задълженията на ФСЕС и новите източници на приходи и разходи. В месечните отчети за 2023 г. се наблюдава и разлика между приходите и разходите на ФСЕС по месеци, което поради оскъдната информация поражда въпроси на кое се дължи. С оглед на горното, АСЕП настоява за повече детайлност в месечните отчети чрез обособяване на отделни редове за размера на всеки един източник на приход и разход, както са изброени в чл. 5 и чл. 6 от Наредбата, както и § 8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Програма за предоставяне на компенсации през 2023 г.

Не считаме, че това ще натовари административно Фонда, самите Вие публикувахте помесечна информация за размера на приходите и разходите, свързани с компенсациите през 2022 г., която беше много полезна и за нас остава непонятно защо прекратихте тази практика.

По-голямата яснота и детайлизиране на месечните справки се налага и за да се осигури яснота относно изпълнението на програмата за компенсации – точна сума на събрани приходи и разплатени компенсации, дефицит/свръхприход на средства на месечна база, което към момента не е публична информация. Липсата на информация само увеличава притесненията на търговските участници, което само се засилва с оглед намалената работа на въглищните централи и приближаващия край на действието на §8 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г., който регламентира събиране на средства от широк кръг търговски участници само за първото полугодие на годината. За разлика от §8, Програмата за предоставяне на компенсации  обхваща цялата 2023 г.

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                              

…………

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ