Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект

Изх. № АСЕП 362/27.04.2022 г.

До:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 

Копие до:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

ОТНОСНО: Необходимост от нормативни промени в процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,

  

Като активни участници в електроенергийния пазар, Асоциация свободен енергиен пазар счита за необходимо да Ви алармира за несъвършенства в нормативната уредба, отнасящи се до процедурата за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект. Настояваме за Вашата незабавна намеса, тъй като тези пропуски крият рискове от извършване на злоупотреби и застрашават финансовата сигурност на доставчиците на електроенергия.

Огромният ръст на електроенергията през последните месеци мотивира крайните клиенти да търсят алтернативни решения за неплащане на потребена електроенергия към доставчиците или снабдяване от регулиран пазар, където ценовите нива са над три пъти по-ниски. И двете хипотези стават възможни чрез реализиране на процедура за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект.

Членовете на АСЕП алармират, че все повече се увеличават случаите, в които небитови потребители неправомерно започват да се снабдяват от регулиран пазар чрез промяна на титуляр на партида  в електроразпределителното предприятие, като новият ползвател става физическо лице. Формално, самата процедура се извършва бързо с подаване на заявление за смяна и предоставяне на документ, доказващ договор за наем от юридическо на физическо лице. Новият ползвател сключва договор с краен снабдител и така обектът започва да се снабдява по регулирани цени. На практика обаче, реалният потребител на електроенергия остава фирмата, но формално партидата се води на физическо лице, което има законово право да се снабдява от регулиран пазар.

Процедурите по смяна на собственик или ползвател освен възможност за неправомерно снабдяване от регулиран пазар, крият сериозен риск спрямо събирането на вземанията на доставчиците на свободен пазар. Извършването на подобни смени на собственик/ползвател, без да са уведомени доставчиците на електрическа енергия своевременно, генерира потенциални задължения за потребена електроенергия, които след това нямат правно основание за събиране. Смяната на партидата при наличие на задължения по договори с доставчици, още повече с валидни компенсации, е вредна практика и трябва да намери място в законовите промени най-скоро.

В настоящите Правила за търговия с електрическа енергия няма включено изрично задължение за информиране на действащия доставчик при постъпило искане за смяна на партида, което определяме за съществен нормативен пропуск. На практика, процедурата по смяна на титуляр на партида променя търговските отношения с доставчика по същия начин, както и процедурата по смяна на доставчик и трябва  да следват същата логика и задължения за участниците в процеса. Така например, ако при смяна на доставчик нормативната рамка включва защитен механизъм за събиране на задълженията на търговците като възможност за мотивирано възражение или преустановяване на захранване на обекта в случай на задължения (чл. 102 от ПТЕЕ), то при процедурите за смяна на собственик/ползвател такъв механизъм отсъства и на практика са защитени единствено задълженията за заплащане на мрежови услуги  по силата на Общите условия на операторите на електроразпределителни мрежи (напр. чл. 17 от Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ).

Затова настояваме процедурата по смяна на собственик/ползвател да бъде регламентирано подробно в нормативната рамка, тъй като налага същите фактически промени в търговски отношения, каквито процедурата по смяна на доставчик/координатор. При разписването, следва да се предвидят обезателно две условия – задължение за уведомяване на настоящия доставчик от мрежовия оператор относно постъпилото искане за смяна на собственик или ползвател и възможност за предоставяне на мотивирано възражение в случай на задължения за потребена електроенергия. Второто се налага, тъй като в хипотеза на смяна на титуляр, в случай на неплащане не може да се иска преустановяване на електроенергия на обекта. Напомняме, че доставчиците са гарант за финансовата стабилност на сектора, тъй като събират от клиентите и заплащат, независимо от постъпилите към тях плащания, дължимите суми за ЗкО към ФСЕС, мрежови услуги към операторите, ДДС и акциз за цялото фактурирано количество електрическа енергия и затова следва да им бъде осигурен инструментариум за събиране на тези вземания.

Настоящият текст на чл. 102а, ал (5) от ПТТЕЕ съдържа възможност за предоставяне на мотивирано възражение, но на практика не работи тъй като:

  1. Не обхваща всички възможни хипотези;
  2. Не винаги доставчиците изобщо получават своевременно информация за стартиралата процедура, за да могат да реагират. Така например, смяната на доставчика се извършва само до 10-то число на предходния месец (15-то за мрежа ЕСО), докато смяната на партида за физическо лица става в рамките на 4-5 дена от подаване на заявление, а за фирми до пет дена преди началото на месеца. На практика, не съвпадат сроковете и партидата може да е сменена далеч преди сроковете по смяна на доставчик.

 

С оглед на горното, АСЕП предлага редакция в чл.102а от ПТЕЕ, в която да се отразят горните ни коментари, както и да се добави нов чл.102б:

Чл. 102б. (1) В случаите, когато е депозирано искане за смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект, независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа задължително уведомява настоящия доставчик на електроенергия в срок до 2 работни дни от постъпване на искането на клиента. Регистрация на  смяната се извършва само при липса на мотивирано възражение от страна на настоящия му доставчик.

(2) Възражението по ал. 1 може да се основава само на наличие на задължения, произтичащи от:

  1. действащ договор за продажба на електрическа енергия или комбинирани услуги и/или задължения за неустойки, ако същите са предвидени в договорите
  2. неосигурено обезпечение, гарантиращо плащанията по фактури, ако такова е предвидено в договора.

(3) В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура, операторът на електропреносната, съответно операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.

 

Задължителното уведомяване и възможността за възражение от доставчик ще осигури равен достъп до информация и равноправно третиране на всички лицензианти за предоставяне на услуги. В допълнение, АСЕП настоява да се направи и допълнение в чл. 13 от ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и да се добавят търговците на електроенергия наравно с останалите изброени търговски участници:

Новия текст следва да бъде: „Чл. 13. (1) Производителите и клиентите могат да се регистрират на свободния пазар и да получат достъп до мрежите, при условие че… (2). нямат просрочени, неплатени задължения към обществения доставчик, търговец на електроенергия, доставчик от последна инстанция и/или крайните снабдители по договори за покупко-продажба на електрическа енергия и към мрежовия оператор.“

Освен необходимите нормативни промени, обръщаме внимание, че практиката с неправомерно снабдяване на небитови потребители от регулиран пазар придобива все по-големи мащаби, като не по-малко притеснителното в случая е, че според достигналата до нас информация някои от тези небитови клиенти са консултирани от самите крайни снабдители/мрежови оператори как могат да заобиколят законовите текстове, вместо лицензиантите да алармират КЕВР за отправени към тях запитвания. АСЕП счита, че следва да се затегне институционалния контрол относно кой е реалният ползвател в електроснабдения обект при смяна на титуляр на партида от юридическо на физическо лице. В противен случай, освен законово нарушение, това вреди на пазара, тъй като отнема количества от свободния пазар и позволява неправомерно възползване от значително по-ниски цени на електроенергия само за определени небитови потребители.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ