Позиция на АСЕП относно ръст на изискуемите обезпечения на пазар „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на БНЕБ

Изх. № АСЕП 361/21.04.2022

 

До:

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙН БОРСА ЕАД

 

Копие до:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на стойността на риск параметъра за изчисляване на изискуемите обезпечения за участие на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на Българска независима енергийна борса

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 

На 20-ти април 2022 г. търговските участници на Българска независима енергийна борса бяхме уведомени  за решението на управляващите енергийната борса, че считано от 05.05.2022 г.  влиза в сила нов риск параметър, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Новата стойност на риск параметъра е 260 евро. Това означава, че покупката на електрическа енергия от БНЕБ се оскъпава с нови 80% в сравнение с текущия период. Актуализацията се извършва посредством нова Инструкция, документ който еднолично и без всякаква прозрачност е приет от ръководството на енергийната борса.   Съгласно цитираната Инструкция от 20.04.2022 г. новият риск параметър се определя, както следва:

Чл. 6.  Риск параметър е цена, определена в евро/MWh, която се изчислява на базата на:

1.Средната стойност на сетълмент цената за продукт Bulgarian Power Base Month Future, предлаган на European Energy Exchange AG (EEX), за предходните 30 календарни дни;

2.Средната стойност на базовата цена на пазарен сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД, за предходните 30 календарни дни;

3.Стойността на изчислената риск цена посредством специализиран софтуер EasyFit на база на исторически данни за тригодишен период, като се използва определен на база оценка на риска стойност на доверителния интервал 99,7%.

Съгласно действащата в момента Инструкция  на БНЕБ, същият риск параметър се определя, както следва:

Чл. 6.   Риск параметър е цена, определена в евро/MWh, съответно за дълга позиция (позиция на нетна покупка) или къса позиция (позиция на нетна продажба) и представлява очакваната най-висока среднодневна цена, изчислена на база на исторически данни за тригодишен период и определен доверителен интервал, при съобразяване със следното:

1.Стойността на риск параметъра се изчислява ежедневно, посредством специализиран софтуер EasyFit, който извежда информация за най-близкото статистическо разпределение на стойностите на въведените базови цени на пазар „Ден напред“ за тригодишен исторически период. Информацията за стойността на дневния риск параметър се генерира след въвеждане на параметрите на функцията на полученото статистическо разпределение в Excel, като се използва определен на база оценка на риска стойност на доверителния интервал 99,7%.

Видно от приетите и изработени Инструкции на БНЕБ няма единни правила и механизми за изчисление стойността на риск параметъра, който служи за определяне на обезпечения за участниците на енергийната борса.  БНЕБ не счита за необходимо да даде пояснения и внесе прозрачност в начина си на работа, възползвайки се от монополното си положение като единствен оператор на енергийната борса.

За сведение АСЕП би искала да информира изискванията по същия показател на всички съседни пазарни зони:

От началото на м. март тази година Parameter Risk = 180 евро в хърватската енергийна борса CROPEX, в румънската ОPCOM всеки търговски участник сам определя обезпечението си за работа на борсата, като може да търгува само до размера на предоставеното обезпечение. Сръбската борса SEEPEX и унгарската HUPX са на същия принцип като участниците имат договори с клирингова къща, но по същество търговският участник сам определя рамките на финансовите параматери, с които ще работи.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,  

Асоциация свободен енергиен пазар е сдружение на редица търговци на електроенергия в България, притежаващи разширена лицензия за координатор на балансиращи групи. В този смисъл и по съществуващата структура на предлагане 80% на пазарите „Ден наред“ и „В рамките на деня“, Вие прилагате едностранно, еднолично и необосновано, критично високи изисквания за парични обезпечения към всички потребители на електрическа енергия, клиенти на свободен пазар. Необяснимо е ултимативността на взимане на решения от страна на единственият доставчик на електрическа енергия в момента, в противовес с усилията и заявените намерения на управляващите енергийния сектор да подпомагат потребителите на електрическа енергия в условия на безпрецедентни високи разходи и инфлация. Нашите членове, както и всички крайни потребители месеци наред ежедневно бяха заливани с огромно количество информация относно предстоящи мерки за смекчаване ефекта от високите цени на електроенергия при наличие на единен европейски пазар. В този момент нашата енергийна борса БНЕБ еднолично реши, че не важат правилата за единен европейски пазар относно собствените си изисквания за 80% увеличаване на необходимите финансови средства и прави все по-тежко и невъзможно  покупката на електроенергия.

АСЕП би искала да напомни също, че въпреки изразената позиция на енергийния регулатор за оптимизиране на разходите за всички крайни потребители, както енергийната борса, така и операторът на балансираща енергия ЕСО ЕАД продължават да действат от позиция на монополното си положение и да спускат еднолично изработени инструкции, задължителни за целия пазар на електроенергия.

АСЕП силно се надява да не се използват предстоящите Великденски празници за приемане и налагане на необосновани инструкции, извън рамките на единния европейски пазар. Асоциация свободен енергиен пазар счита, че българският потребител на електрическа енергия не заслужава налагането на нови, 80% по-високи разходи за ежедневното си икономическо функциониране .

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ