Писмо до 47-о НС с предложения за мерки за стопанските потребители на електроенергия

Изх. № АСЕП  349/ 07.12.2021

  

До:

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ

47-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

ОТНОСНО: Предложения за въвеждане на мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията за стопанските потребители в България

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ,

 

От Асоциация свободен енергиен пазар изпращаме към Вас настоящото писмо в духа на неотложността на кризата, в която се намираме от близо половин година. До настоящия момент, действията, които бяха предприемани от страна на държавната администрация, въпреки до известна степен положителния продукт, се характеризираха с изключителна мудност и затруднена комуникация между самите институции и органи.

 

Всички мерки, които бяха обсъждани и предприети, бяха в контекста на липсващ законодателен орган, и огъваха съществуващи в законодателството механизми. След множество дискусии, крайният ефект бе приетата компенсация от 110 лв. на мегаватчас електрическа енергия за всички крайни небитови потребители на ел. енергия. Действието на помощта е едва два месеца, октомври и ноември 2021 г., с  аргумент продължаване на помощта след  конституиране на редовно правителство.

 

С оглед гореизложеното, изпращаме до всички Вас като председатели на парламентарните групи в 47-о Народно събрание наборът от спешни мерки, които бяха обсъждани в рамките на всички работни дискусии от септември месец насам, като заявяваме готовността си при необходимост да доразвием, аргументираме и допълним същите в спешен порядък:

 

  1. Продължаване компенсаторния механизъм с директно изплащане на финансови помощи за всички небитови крайни клиенти на ел. енергия за периода след 01.12.2021 г.

 

АСЕП счита, че размерът на компенсацията следва да бъде обвързан с постигнатите пазарни нива за съответния месец на действие на помощта, за да може да отговаря на динамиката на електроенергийните пазари и да гарантира справедлив размер. Предлагаме размерът на компенсацията да бъде обвързан като % от постигнатата месечна среднопретеглена цена на пазарен сегмент „ден напред“ на БНЕБ. Конкретният размер, който предлагаме, е в размер на 40%, но с прилагане при реализация на борсова цена над 250 лв./МВтч. В този смисъл, размерът на компенсацията при среднопретеглена цена на „ден напред“ от 370 лв./МВтч, би бил 148 лв./МВтч; при среднопретеглена цена от 500 лв./МВтч – размерът на компенсацията би бил 200 лв./МВтч. Времевият обхват на   механизма  следва да бъде продължен за периода след ноември месец, който всъщност е най-тежкият за годината и да приключи най-рано в края на м. март 2022 г. На мнение сме, че компенсаторният механизъм следва да бъде комбиниран с останалите мерки, предложени по-долу.

 

2. Корекция на цена „Задължения към обществото“ в отрицателна стойност

 

Предлаганият механизъм, в комбинация с този в т. 1, ще допринесе за допълнително подпомагане на крайните потребители единствено на вътрешния пазар, като ще намери пряко отражение в дължимите месечни суми за доставка на ел. енергия. Свръх приходите във фонд Сигурност на електроенергийната система генерирани от продажба на квоти СО2 от държавата и от 5% вноска от производителите на ел. енергия могат и следва да се използват за компенсиране крайните потребители, които са основен потърпевш участник по веригата на доставки. Тези свръх приходи следва да се използват така, че стойността на цена „Задължения към обществото“  да бъде определена като отрицателна стойност. В допълнение – тази мярка ще облекчи и потребителите на регулиран пазар, и търговците на ел. енергия, които са задължени да събират цена ЗкО и поради постоянно покачващите се цени на едро са в състояние на ликвидна криза

Необходими са спешни мерки по корекция на т. нар „прогнозна пазарна цена от КЕВР, която от своя страна служи като основа за образуването на премиите на ВЕИ производителите и тежестта им в цена „Задължения към обществото“. Смятаме, че определената прогнозна пазарна цена от 120 лв. за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г., категорично не отговаря на пазарната реалност. Нещо повече, налице е свръх-обогатяване на ВЕИ производителите и нарушаване баланса на интересите между участниците на пазара, които се влияят от този регулаторен инструмент.

 

3. Въвеждане на реално функционираш механизъм за търгове (форуърдна търговия), които да задоволяват приоритетно вътрешното потребление в България

 

В рамките на обсъжданията за спешни мерки през м. септември, АСЕП разработи и конкретни изменения в Правилата за търговия с електрическа енергия. Предложението ни е за въвеждане на механизъм за провеждане на търгове от базовите производители в страната, с цел приоритетно задоволяване потреблението на вътрешния пазар – посредством директни участници на БНЕБ и търговците на електрическа енергия, до размера на балансиращата им група от крайни потребители в България. Механизмът предполага, при наличието на определени пазарни предпоставки, КЕВР да дава обвързващи предписания към съответните производители за провеждане на търгове на справедлива цена, претеглена през производствените разходи на централите. Предлагаме и механизъм за реално приложение на  т.нар. „маркет мейкър“ (участник, осигуряващ ликвидност).

Предложенията ни са в пълен унисон със Становището  на Европейската Комисия от 20.05.2021 г. и препоръките отправени в него по отношение поетите от България ангажименти за пазарна реформа, съгласно Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар за електроенергия.

Невъзможността за приемане на тези наши предложения КЕВР мотивира  с липсата на изрично правомощие по чл. 21 от Закона за енергетиката. В този смисъл, предлагаме да бъде направено допълнение на тези правомощия на КЕВР, което да даде допълнителни правомощия на регулатора, които да очертават рамката (условия на търгове, времеви периоди, количества, вид на продукти и т.н) за дългосрочната търговия от дружествата на БЕХ ЕАД, която през последните години е недостатъчна, инцидентна, без ясна периодичност и често при спорни правила за участие.

 

4. Намаляване на ДДС върху електрическата енергия

 

На следващо място, предлагаме сериозно да се помисли над възможността за временно намаляване на данъка добавена стойност върху електрическата енергия, тъй като той допълнително утежнява крайната цена за потребителите. Подобни инструменти са посочени като легитимни в Съобщението на Европейската комисия, Европейския парламент и на Съвета от 13.10.2021 г. и се прилагат в редица европейски страни. Поради обстоятелството, че единствено бизнесът е на 100% експозиция на свободния пазар за електрическа енергия, тази мярка следва по-скоро да бъде насочена към тях, като посредством облекчението към стопанските потребители, същото ще бъде усетено и от битовите чрез крайната цена на ползваните продукти и услуги.

 

Асоциация свободен енергиен пазар приветства усилията за воденето на открит диалог със всички засегнати страни в сектор енергетика и търсенето на устойчиви решения за справяне с настоящата тежка ситуация. Категорично изразяваме нашата готовност да подкрепим тези усилия и да подпомогнем процеса чрез предоставяне на експертиза от страна на нашите членове.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ