Несъгласие с възприетия подход и решения от проведената на 14.10.2021 г. среща между правителството и КРИБ

Изх. № АСЕП  344/ 15.10.2021

До:

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ АИКБ

 

 

 

ОТНОСНО:-=-=–ш-щшщ,…….

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Обръщаме се към Вас във връзка с публичната информация за обсъждани мерки от проведена на 14.10.2021 г., среща между правителството и представители на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Ако високо оценявахме Вашите досегашни усилия за провеждане на експертен, непопулистки, открит и прозрачен диалог с представители на всички пазарни участници в сектор електроенергетика, Асоциация свободен енергиен пазар заявява своето разочарование от избрания формат и взетите решения вследствие на вчерашната среща.

За нас е недопустимо, подобен диалог да включва ексклузивно единствено една от общо четирите национално представени работодателски асоциации, без участието на останалите основни пазарни участници, каквито са търговците на електроенергия. Резултатът е логичен – взетите решения в подобен ограничен кръг, освен силно популистки, не кореспондират с официалния документ на Европейската комисия от 13.10.2021 г., съдържащ набор от мерки за действия и подкрепа във връзка с покачващите се цени на електроенергията.

Така например, в точка 3. от оригиналния документ „3. A toolbox of measures to help meet the challenge”, изрично е написано, че при решение на държавите-членки на ЕС за оказване на държавна помощ (т.3.1.3.), страната следва да гарантира, че помощта използва неселективни мерки (“non-selective measures) и равнопоставено подпомага всички крайни потребители (“equally helping all energy consumers”).  

Във връзка с настояването на КРИБ, следва задължително  да се отбележи, че минимална част от стопанските потребители самостоятелно се снабдяват от БНЕБ ЕАД. Преобладаващата част от тях са избрали търговец на електроенергия, който да гарантира доставките им на електроенергия. Затова е абсолютно недопустимо да се изключват търговците, снабдяващи крайни клиенти, при решение за реализация на  подобни извънборсови търгове за електроенергия.

Видно от по-горното, освен категорично неизпълнение на насоките на Европейската комисия от страна на българското правителство и несправедливо третиране на бизнес потребителите на свободен пазар на база големи и малки, снабдявани от търговец или не, АСЕП предупредждава, че приемането на подобно решение ще доведе до още по-високи цени на сегмент ден напред на Българска независима енергийна борса. Крайният ефект би бил още по-непосилни цени за всички близо 600 000 стопански потребители, за сметка на таргетираните 150 индустриални потребители.

Търговците на електрическа енергия в България зависят пряко от финансовата стабилност на крайните си клиенти затова ги подкрепяме в техните справедливи протести от липсата на адекватни и навременни мерки за стабилизация на пазара.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ