Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница

Изх. № АСЕП –321/ 21.14.2021
ДО:
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
45-о НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДОЦ ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последния триместър на 2021 г, когато се очаква пазарното обединение между България и Румъния

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар винаги е подкрепяла всички усилия по създаването на прозрачен и конкурентен пазар на електроенергия в България. Съществена стъпка в тази посока е осъществяването на пазарни обединения със съседни пазарни зони, един от основните приоритети на Българска независима енергийна борса ЕАД през последните години, за което борсовият оператор получава пълната подкрепа на търговските участници.

По последната изнесена информация, първото пазарно обединение на пазар „Ден-напред“ е планирано за средата на май 2021 г на граница България-Гърция. Тук е важно да се отбележи, че италианският и гръцкият пазар, с които ще се обединим, са най-скъпите електроенергийни пазари в цяла континентална Европа. Въпреки че по този начин ще се повиши частично конкуренцията в търсенето и предлагането, това неминуемо ще доведе до изравняването на ценовите нива в посока поскъпване на електроенергията на свободен пазар в България.

Ето защо членовете на Асоциация свободен енергиен пазар призовават за преразглеждане на планирания стартов срок и неговото отлагане за последния триместър на годината, когато се очаква да бъде реализирано пазарното обединение на българо-румънска граница, което е с най-голямo национално значение, тъй като чрез него България ще има достъп до 6 други пазарни зони.

Сред основните ни мотиви за искането на това отлагане са множеството фактори с натрупване, които оказват влияние на цените на електроенергията в посока нагоре като повишено търсене поради излизане на всички стопански потребители, рекордно високи цени на CO2 квоти, планов годишен ремонт на АЕЦ Козлодуй ЕАД, предстоящо ново ценово решение на енергийния регулатор от 01.07.2021 г. и др. Въпреки че преносният капацитет между България-Гърция няма да се повишава след пазарното обединение, при предстоящото имплицитно разпределение търговският обмен между двете страни многократно ще се увеличи, тъй като до момента той се използва ограничено от търговските участници, поради по-ниските ценови нива на българския пазар през повечето интервали на доставка.

С оглед на горното, АСЕП счита че националният интерес към настоящия момент е съсредоточаване на всички усилия към процеса по обединение на пазарите „Ден-напред“ на българо-румънска граница, което реално ще доведе до сериозно повишаване на ефективността, ликвидността и конкуренцията. Едва след неговата реализация следва да се пристъпи към последваща интеграция на националния пазар със този на Гърция и Италия. При тази последователност ще се избегнат евентуални пазарни сътресения и допълнително повишаване на цената на електроенергията на едро в България. Отново заявяваме, че нашите членове подкрепят по принцип обединението на южна граница, но то трябва да се извърши по най-добрия начин и в точния момент.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР