Изпълнение на чл.100 от ЗЕ и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ чрез нелоялно поведение

Изх. № АСЕП 305/15.01.2021

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Копие до:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТРЕСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Изпълнение на чл.100 от Закона за енергетика и манипулация на резултатите от пазар „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса, чрез нелоялно поведение.

Уважаеми доц. Иванов,

Членовете на Асоциация свободен енергиен пазар, активни участници на Българска независима енергийна борса ЕАД, чрез което косвено участват и всички крайни потребители на електроенергия в България, установиха нелоялно поведение на търговски участници, задължени лица по чл. 100 от Закона за енергетика, а именно:

Всекидневно се търгуват определени количества профилна и базова електроенергия, между 25-150 МВт, на блокови продукти, на пазрания сегмент „В рамките на деня“. Търговията на този сегмент от продуктите на Българска независима енергийна борса бива системно и стриктно реализирана в строг времеви диапазон между 16 и 16:30 ИЕВ, тоест два до три часа след излъчване резултатите на пазарен сетмент „Ден напред“ на БНЕБ. В същото време цените по тези сделки са често от 5 до 10 евро на мегаватчас по-ниски от цените на „Ден напред“. Търговските участници в тези търговски сделки са неизменно такива, регистрирани в мрежа ЕСО. В същото време нито един търговски участник, извън сферата на производителите, не може да държи небалансирана търговска позиция до времето за обмен на търговски графици, а именно 15:30 часа. От тук произлиза изводът, че същите са задължени лица по чл. 100 от Закона за енергетика, които са сигурни, че към момента на предлагането за такива големи товари, ще има готов купувач в точно определеното време.
В изпълнение на чл. 100 от ЗЕ, производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, сключват сделки с електрическа енергия само на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Законът урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство и търговия с електрическа енергия, като целта е качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа енергия, като създва предпоставки за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и енергийни доставки при минимални разходи за потребителите. Формалното изпълнение на закона в тази му част е изпълнено, тъй като законът не фиксира сегментите от енергийната борса, на които да се изпълнява задължението на производителите по чл. 100 от ЗЕ, нито дава тълкувание на определението „организиран борсов пазар“. Последното е пропуснато в терминологията и на Правилата за работа на организиран борсов пазар. Единствената препратка към него се прави в Правилата, чрез описание на системата за търговия, за която БНЕБ е лицензиран оператор, където се използва електронна система за подаване на оферти и изчисляване на резултатите от търговията на борсовия пазар. Следователно, организираният борсов пазар е място, на което се срещат продавачи и купувачи, без физически да присъстват, което резултира в справедлива пазарна цена, продиктувана от предлагането и търсенето. У нас обаче се забелязват опити БНЕБ да бъде превърнато в тържище, където определени търговски участници демонстрират надмощие и недосегаемост от закона.
Случаите са непрекъснати и участниците са незаменими!

Уважаеми доц. Иванов,

АСЕП не толерира използването на БНЕБ от определени участници за узаконяване на сделките си по чл. 100 от ЗЕ, чрез нелоялно поведение и облагодеталстване на единици за сметка на голям брой участници. Това беше дълга практика с организираните търгове на Централизирания пазар за двустранни договори и екранът Непрекъсната търговия. АСЕП не толерира задържане на количества, описани в сделките по-горе, от пазара „Ден напред“ и предлагането им на платформата „В рамките на деня“ само два часа след резултатите от „Ден напред“. Задържането на количества отнема от ликвидността на борсата и влияе директно върху клиринговота цена на БНЕБ, което противоречи на философията на закона за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и енергийни доставки при минимални разходи за потребителите. Подобно поведение увеличава разходите за всички участници на пазара, и предполага печалби за купувачите на енергията по гореописаните сделки.

Като представители на асоцииран интерес, настояваме националният регулатор да вземе предвид гореописаното и с оглед на Вашите правомощия по мониторинг и регулиране дейностите в област електроенергетика, опазване на обществения интерес, да упражните регулаторен надзор и контрол по изпълнението на чл. 100 от ЗЕ във връзка с нелоялните модели на поведение на борсовия пазар.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ