Писмо на АСЕП във връзка с публикуван отчет на НЕК ЕАД за използваемост на генериращи мощности

Изх. № АСЕП – 229 / 19.02.2019

ДO

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДO

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

КОПИЕ ДO

Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

 

 

ОТНОСНО: Публикуван на 06.02.2019 г. отчет „Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или контролирани от дружеството за периода юли 2018 – януари 2019 г.“

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

 

Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на равнопоставеност и пълна прозрачност по отношение на всички търговски участници на регулиран и свободен пазар.

 

Затова приветстваме усилията на Национална електрическа компания ЕАД за предоставяне на повече прозрачност спрямо дейността й като производител, търговец и обществен доставчик чрез публикувания на 06.02.2019 г. отчет „Използваемост на генериращи съоръжения собственост на НЕК ЕАД или контролирани от дружеството за периода юли 2018 – януари 2019 г.“ . В допълнение, като представители на асоцииран интерес,  категично заявяваме, че посочената в отчета информация е от обществено значение и като такава настояваме тя да се публикува на регулярна база, а не еднократно и по изрично изискване на Комисия по енергетика към  Народно събрание.

 

Излагаме и нашето конкретно становище относно публикуваните данни в отчета:

 

  1. Силно впечатление прави, че предложените количества според ангажиментите на БЕХ ЕАД към Европейската комисия (ЕК) рязко намаляват в края на 2018 г., въпреки че традиционно това е периодът с най-високо потребление и търсене на електроенергия. За декември 2018 г. НЕК ЕАД е предложил минимални стойности от 77 259 МВтч, като за сравнение, два месеца по-рано – през октомври, количествата са били с над 240% повече – 188 419 Мвтч.  АСЕП счита, че за посочения период 01.12.2018-31.12.2018 г. не е имало спазване на задължителните количества за предлагане според ангажиментите към ЕК на БНЕБ ЕАД от страна на НЕК ЕАД.

 

  1. Намаленото предлагане на енергия за свободен пазар в края на 2018 г. от страна на НЕК ЕАД кореспондира пряко с увеличените количества за регулиран пазар за крайните снабители. Данните за второто полугодие на 2018 г. показват, че крайните снабдители са закупили с 795 627 МВтч повече енергия, или 56,4% от определената им годишна квота за регулаторния период 01.07.2018-30.06.2019 г. Както не веднъж сме заявявали, липсата на помесечни квоти за крайните снабдители позволява заявяване на непропорционални и непрогнозируеми количества, което пряко ощетява предлагането на свободния пазар и е сред съществените причини за рязкото повишаване на центите на БНЕБ ЕАД през месец декември 2018 г.

 

В допълнение, на последните срещи на членове на АСЕП с представители на Комисия за енергийно и водно регулиране и Електроенергиен системен оператор ЕАД, стана ясно, че липсата на коректни прогнози от страна на крайните снабдители, са довели до значителните небаланси в електроенергийната система през м. декември 2018 г. Липсата на стимули за дисцилина при планирането на крайните снабители, рефлектира в екстремно високи разходи за балансираща енергия, които  бяха заплатени от всички участници на свободен пазар.

 

  1. Сключените дългосрочни договори от НЕК ЕАД на борсов сегмент ЦПДД на БНЕБ ЕАД с период на доставка декември 2018 г са два:

– търг на 30.05.2018 за 50 Мвт товар с девиация +45%  и период на доставка 01.07-31.12.2018 г. При използване на пълната девиация от 72.5 Мвт за всеки един час от месец декември се получават максимални продажни количества от 53 940 МВтч

– търг на 10.10.2018 г. за 50 МВт товар с девиация 50% и период на доставка 01.12.2018 – 30.06.2019 г. При използване на пълната девиация от 75 Мвт за всеки един час от месец декември се получават максимални продажни количества от 55 800 МВтч

 

Според публикувания отчет на НЕК ЕАД продадените количества на сегмент ЦПДД за месец декември са 114 330 МВтч, което надвишава максималните количества по двата дългосрочни договора с 4590 Мвтч. Затова, настояваме за информация от къде произлиза тази разлика и посилата на какъв договор са продадени допълнителните количества.

 

  1. Анализирайки предоставените количества и средни цени в таблица 2, впечатление прави количествата произведени от ВЕЦ за месец дек. 2018 – 77 259 Мвтч, реализирани според ангажиментите на БЕХ ЕАД на БНЕБ ЕАД при средна цена от 125,46 лв/Мвтч. Постигнатата стойност е с близо 80% над утвърдената от КЕВР цена за производство на електрическа енергия от водноелектрически ценрали на НЕК ЕАД за регулиран пазар в размер на 70,05 лв/Мвтч за настоящия ценови период.

 

Посочената цена от 125,46 лв/Мвтч в отчета е клиринговата на БНЕБ ЕАД сегмент „ден-напред“, което не дава информация за оферираната цена при продажба на количествата от страна на НЕК ЕАД. Това оставя поводи за спекулации доколко  компанията има принос чрез високи оферти на пазар „ден напред“ за високите борсови цени през месец декември 2018 г. и януари 2019 г, каквито са подозренията на членовете на АСЕП

 

  1. В таблица 2. липсват средни цени за Мвтч балансираща енергия и общо генерирани приходи от нея по месеци, по подобие на детайлно представената информация за останалите компоненти. С оглед по-голяма прозрачност, АСЕП настоява да предоставите данни и за тази дейност на НЕК ЕАД и как са отчетени тези приходи.

 

С оглед на по-горните изводи, АСЕП счита, че твърденията на представители на Министерство на енергетиката и производителите от структурата на БЕХ ЕАД, че екстремно високите цени през декември 2018 г. не са свързани с техни действия и решения, а са единствено в следствие на по-високото търсене на свободен пазар, са категорично неоснователни. Предоставените  данни от отчета на НЕК ЕАД дават ясна картина на част от изкривяванията на българския електроенергиен пазар – ниско предлагане на енергия в периоди на силно търсене, липсата на стимули за дисцилина при планирането на количествата от страна на крайните снабители, приоритетно третиране на регулиран пред свободен пазар. Като резултат, непредвидимостта и по-ниското предлагане на количества  на БНЕБ ЕАД, води до извънредни приходи за производители, ощетявайки търговци и крайни клиенти. Считаме също, че отчетът на НЕК ЕАД показва модел на поведение и онагледява  част от механизмите, които могат да се използват за влияние върху цените на БНЕБ ЕАД.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ         

 

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА