Позиция на АСЕП относно функционирането на пазарен сегмен „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП – 225/ 01.02.2019

ДО
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Функциониране на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД


УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар високо оценява усилията на Българска независима енергийна борса ЕАД, свързани с въвеждането на пазарен „В рамките на деня“ през април тази 2018 г. Успешната работа на най-краткосрочния сегмент позволява на участниците по-богат търговски инструментариум и представлява още една възможност за търговия преди да се премине към балансиращ пазар.

Считаме обаче за наложително да Ви сигнализираме за негативна тенденция, която членовете ни наблюдават на пазар „В рамките на деня“ през последните месеци и ни дава основание да се съмняваме в предварителни договорености между свързани компании и умишлено отклоняване на количества между сегментите, с цел покачване на цените на основния борсов пазар „Ден напред“ и гарантиране на високи приходи за продавачите. За съжаление, двукратно (октомври 2018 г. и януари 2019 г) сигнализираме с официални писма (в приложение) БНЕБ ЕАД за използването на тези вредни за пазара инструменти, но за съжаление до момента нямаме индикации за предприемане на целенасочени мерки.

В напрегнат период, когато цените на БНЕБ ЕАД често надвишават тези на регионалните борси, от което страдат всички търговци на електроенергия и крайни потребители, е недопустимо да се игнорира тенденциозно поведение за отклоняване на количества от пазара „Ден напред“ на „В рамките на деня“ при значително по-ниски цени. Така се облагодетелстват определени търговски участници, за сметка на необосновано високи клирингови цени за всички участници на БНЕБ ЕАД.

Тъй като, за съжаление, информацията за реализираните сделки и основните купувачи и продавачи на „Интардей пазара“ на БНЕБ ЕАД не е публична,се позволява анонимност на действия, оставайки единствено съмнения за съгласувани договорки между търговски участници. Затова апелираме националния регулатор да управжи функциите си според пряко приложимия в българското право Регламент (ЕС) № 1227/2011 и чл. 74а от Закона за енергетика, според който Комисията може да бъде сезирана за нарушаване на чл. 5 от Регламента (забрана за манипулиране на пазара). Считаме, че по-горе посоченото поведение попада в обсега на определението за манипулиране на пазара, дефинирано в REMIT чл.2, т.2, а) ii): “определя или се прави опит да се определи, чрез действията на едно или повече лица, действащи заедно, цената на един или повече енергийни продукти на едро на изкуствено равнище”.

Излагаме конкретни примери от търговски сесии през януари 2019 г, а именно:

– Ден на доставка 22.01.2019, в малките часове на денонощието (01.00-04.00) са изтъргувани количества близки и надвишаващи 100 Мвт/час, което съставлява близо 15% от количествата, изтъргувани за съответния час на „Ден-напред“. За всички търговски участници е ясно, че ако тези количества бяха предложени на „Ден-напред“, клиринговата цена щеше да бъде значително по-ниска. Още повече, в часовете 01.00-04.00 се предлагат големи количества произведена енергия от ВяЕЦ, поради което считаме, че умишлено се отклонява енергия в периода 01.00-04.00, за да се задържи клиринговата цена над определени ценови нива – по този начин се изкривява пазара и се губи ефекта от участието на всички производители над 4 МВт на борсовия пазар.
– На 17.01.2019г. в час 8.00 (ЦЕВ) са изтъргувани 70 МВт при средна цена – 85.77 евро/мвтч, което е 61 евро/мвтч по-малко от пазар „Ден напред“. Най-ниските сделки са осъществени на 54.20 евро/мвтч – почти три пъти по-ниска цена от другия сегмент.
– На 17.01.2019 е продаден Блоков продукт 8.00- 10.00 ч (ЦЕВ) – 38 МВт при 72.22 евро/мвтч, или отново над 100 % по-ниска средна цена от сегмент „Ден напред“
– На 17.01.2019 в 17.00 (ЦЕВ) са продадени 37.5 Мвт при минимална цена от 70 евро/Мвтч и средна цена 110.94 евро/мвтч, което отново е между 40-80 евро/Мвт по-малко от тази на „Ден напред“;
– На 17.01.2019г. в продаден Блоков продукт 17.00–19.00 (ЦЕВ) – 15 Мвт на цена 75.30 евро/Мвтч, докато за същия ден реализираната цена на сегмент „Ден напред“ е 100% по–висока
– На 21.01.2019г. е проден 25 МВт блоков продукт 8.00-12.00 (ЦЕВ) при цена 81.8 евро/Мвтч, или с около 50 евро/Мвтч под средната цена за този продукт на сегмент “Ден напред“. Също така, количества между 10 и 28 МВт допълнително на час в периода 8.00-10.00 (ЦЕВ) при средна цена от 75 евро/Мвтч, което отново е 50 евро/Мвтч по-ниска от пазар „Ден напред“
– За ден на доставка 24.01.2019г. само за часовете 08.00 – 10.00 са отклонени 75 Мвт
– За ден на доставка 01.02.2019 г -50 МВт в часовете 09.00-12.00 и 50 МВт в диапазона 15.00-21.00 ч. Допълнителни количества в различни часове до 44.4 Мвт, което общо прави близо
100 МВт на час в различни пикови часове

Моля да обърнете внимание, че акцентираме само и единствено върху количества електроенергия, които е видно, че са отклонени с цел продажба при значително по-ниска цена на пазарен сегмент “В рамките на деня“. Тези количества винаги се реализират под формата на блокови или почасови продукти при значително по-ниски цени от тези на „Ден напред“ и при поставени значително по-високи бидове за покупка от другите пазарни участници на пазар „В рамките на деня“. По този начин, от една страна, отклонените количества от пазарен сегмент „ Ден напред“ вдигат значително клиринговата цена, особенно в периоди като настоящия със завишена консумация, увреждайки всички купувачи на сегмента, а от друга – води до неконкуретно предимство за дадени участници, които закупуват електическа енергия на значително по-ниски нива от пазарните.

С оглед на по-горното АСЕП предлага да се възприеме подход за публичност на сделките на сегмент в „Рамките на деня“, подобно на енергийната борса в Румъния OPCOM. Разкриване на търговските участници се налага още повече поради спецификите на пазар „В ракмите на деня“, които определят друстанни сделки, избягващи принципа за конкурентност и най-добра цена, подобно на премахнатия поради съмнителни сделки злополучен екран „Continuous Trading” на БНЕБ ЕАД. Напомняме, че духа на промяната в чл. 100 от Закон за енергетика за задължително търгуване на борса на производители се извърши с единствена цел прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, което не се прилага в настоящия модел на сегмент „В рамките на деня“.

Още повече, платформата за известяване на графици за интрадей сделки на БНЕБ ЕАД не е интегрирана с единната платформа ММS на ЕСО ЕАД, което генерира по-големи физически небаланси в електроенергийната система и по-високи разходи за балансиране, които всички търговските участници заплащат.

До усъвършенстване на механизмите за търговия на платформата „В рамките на деня“ и ограничаване на възможности за злоупотреби, считаме за добра краткосрочна мярка временна забрана на сегмент „В рамките на деня“ . Сегментът не се използва по предназначение за балансиране на портфолио, а за затваряне на търговски сделки, които не би трябвало да оставят незатворени от ЕСО ЕАД съгласно Правила за търговия с електрическа енергия. Считаме, че дори и крайна, тази мярка би защитила интересите на добросъвестните търговски участници на БНЕБ ЕАД дкато Комисия за енергийно и водно регулиране със анализ на казуса и излезе със официално становище относно функционирането на сегмент „В рамките на деня“ и наличието на манипулации на пазара на едро .

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ