Становище на АСЕП относно Правила за работа на БНЕБ ЕАД, влизащи в сила от 26.02.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на БНЕБ ЕАД за стартирането на новия пазарен сегмент „В рамките на деня“. В тази връзка Ви представяме експертното становище на нашите членове, водещи търговци на електроенергия в България, като вярваме, че чрез техния опит ще допринесем за създаването на ефективна нормативна рамка за осъществяване на борсова търговия.

АСЕП си запазва правото още веднъж да коментира вече финализираните Правила за работа на БНЕБ ЕАД, пазарен сегмент „ден напред“ и „в рамките на деня“, влизащи в сила от 26.02.2018 г. , както следва:

 1. В чл. 12 се допуска право на субективна преценка от страна на Оператора за променяне на сроковете за подаване на оферти и сключване на сделки. АСЕП настоява да се разпишат конкретни хипотези, в кои случаи се допуска подобна намеса на Оператора.

 2. В чл. 13 се определя процедура, която Операторът прилага за информиране на ТУ при промяна на началните и крайните сроковете за подаване на оферти. С оглед характеристиките на краткосрочния пазарен сегмент „в рамките на деня“ и „ден напред“ , АСЕП предлага да се въведе допустим максимален срок, в рамките на който Операторът е длъжен да предостави тази информация едноврменно на всички ТУ.

 3. В чл. 14 от Правилата за работа на пазарен сегмент „в рамките на деня“ и „ден напред“ е необходимо да се въведе краен срок за изпращане на съобщения от страна на Оператора, който да бъде не по късно от 15 минути преди определения краен срок за подаване на оферти.
 4. Чл. 32 определя случаите, при които Операторът отстранява даден ТУ. В точка 1 на същия член е посочено, че това действие се осъществява, когато не са спазени задълженията, произтичащи от Закона за енергетиката. АСЕП счита, че в ЗЕ са посочени задължения на търговците на електроенергия, които не се отнасят до осъществяването на борсова търговия и контролът по тях е изцяло в компетенциите на други институции. Затова настояваме изрично да се изключат от правомощията на Оператора за отстраняване на ТУ всички задължения, свързани с фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Задължения към обществото.

 5. Според чл. 40 ЕСТ-РД допуска въвеждане на предложения за покупка и продажба единствено в евро като валута. АСЕП не може да се съгласи с това предложение, тъй като националната валута на Република България е лев (BGN) и ТУ на платформите на БНЕБ трябва да имат правото да използват националната валута най-малкото като опция за избор при осъществяване на борсова търговия.

 6. В чл. 47 се посочва, че ако ТУ загуби връзка с ЕСТ-РД или бъде отстранен, текущите му оферти ще бъдат деактивирани единствено ако предварително е избрал тази опция от настройките си. АСЕП счита, че деактивирането трябва да се случва автоматично във всеки един случай.

 7. АСЕП настоява да се определи точна процедура по чл. 50 при преустановяване на търговия за определени ТУ. Операторът трябва писмено да уведоми участника поне 30 минути преди крайния срок за подаване на оферти, арументирайки ясно своето решение, като посочи задължително причините и конктретния период, в който е осъществено нарушението.

 8. С оглед осъществяване на прозрачна борсова търговия, в чл. 56 е необходимо да се посочи изрично, че в системата ще се съхранява и история на всички промени по офертите, реализирани от ТУ преди настъпването на крайния срок.
 9. АСЕП възразява срещу чл. 59, чрез който се въвежда референтна цена, определена на база постигнатата клирингова цена на пазара „Ден напред“, и допустими граници на отклонение от нея в рамките на +/- 50%. При непопадане на дадена оферта в тези граници, Операторът ще има право да анулира сделка без съгласието на съответната насрещна страна. Подобна мярка би ограничила свободната търговия и право на избор на ТУ. Допълнително, установяване на корелация между двата сегмента противоречи на установените добри практики в сектора и нарушава равнопоставеността на двете страни по сделката. АСЕП настоява да не се поставят ценови ограничения пред свободната борсова търговия, още повече наложени от нерелевантна връзка между два различни пазарни сегмента.

 10. В чл. 61 отново няма точно разписана процедура, която Операторът трябва да изпълни за „иницииране на консултации със страните по сделката“, което дава възможност за неравнопоставено третиране на участници. Необходимо е да се посочи, че комуникацията трябва да се осъществява само в писмен вид.

 11. В чл. 47 от Правилата за работа на пазарен сегмент „ден напред“ не са посочени конкретни срокове и процедури, според които Операторът преустановява търговия за определени ТУ. Необходимо е да се добави в Правилата и част, която изрично да посочва кога и при какви условия ТУ възстановява правото си за осъществяване на борсова търговия.

 12. В чл. 71 от Правилата за пазарен сегмент „ден напред“ е необходимо сроковете подаване на възражение на представените резултати да са съответно 16:00 СЕТ (17:00 ЕЕТ) в деня на търговия за ТУ и 16:00 СЕТ (17:00 ЕЕТ) за Оператора на следващия ден след деня на търговия (без значение дали е работен или неработен ден).

 

Вярваме, че по-горе изброените предложения на Асоциация свободен енергиен пазар отразяват международните добри практики в сектора и биха допринесли за изграждане на ефективно функционираща нормативна рамка за осъществаване на борсова търговия.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Линк към документа