Становище АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация

Изх. № АСЕП –269/ 16.12.2019

До:
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТНОСНО: Предложение на АСЕП относно въвеждане на модел за поетапна либерализация на
електроенергийния пазар в България

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като обединение на търговци на електроенергия с широк поглед върху развитието не само на
българския, но и на регионалните и европейските електроенергийни пазари, представяме на Ваше внимание колективното становище на Асоциация свободен енергиен пазар с предложения относно осъществяването на пълна либерализация в България.

Според АСЕП либерализационният модел задължително включва въвеждане на задължение за
всички стопански потребители в България за снабдяване на електроенергия по свободно договореницени и условия. Стопанските потребители не трябва да се разглеждат като уязвими към пазарните цени и да се допуска привилигеровано отношение в сравнение с по-големите бизнес консуматори.

Относно ситуацията със снабдяването на битовите потребители – считаме, че обсъжданата идея
за поетапна либерализация чрез закупуване на определен дял от необходимите количества по пазарни цени е устойчив подход и би бил успешен. Не искаме да се ангажираме с конкретен размер на дела и увеличаването му по години, считаме че по-съществено е определянето на пазарен подход при закупуването на този дял. АСЕП категорично твърди, че единственият пазарен модел за реализация е директно закупуване от крайните снабдители на определените количества от организран борсов пазар.

Тези разходи трябва да се калкулират и отразяват в пълен размер при издаването на ежемесечните фактура за електроснабдяване на крайните клиенти. Моделът би гарантирал поетапно приближаване на цената до пазарната, както и привикване към динамичността на ценовите нива на пазарите на едро, което в по-късен етап ще позволи на битовите потребители пълно възползване от предимствата на либерализацията и активност при договарянето на цени и условия при смяна на доставчик.

Присъствието на пазарен елемент във фактурата е социално поносимо, тъй като ще представлява
относително малък дял от общата стойност.Алтернативно дискутираният подход с регулаторно определяне на прогнозна пазарна цена за закупуване от борсов пазар от КЕВР и Договор за премия/разлика между крайните снабдители и Фонд сигурност на електроенергийната система, не може да се определи като пазарен. Този подход би бил допустим единствено при едновременна либерализация на 100% от количествата за обществена доставка, защото би осигурил своевременна протекция на битовите потребители при пълното им излагане на пазарните цени. Не трябва и да се пренебрегва,че подобен модел крие рискове от неправилни прогнози, които могат да доведат до свръх приходи на крайните снабдители при завишени
прогнозни цени или излишно да натоварят ФСЕС при занижени прогнози. При избран подход на
поетапна либерализация за период между 3-5 години, внедряване на Договор за премия/разлика би била допълнителна излишна протекция, обезмисляща подготовителния период, която ще доведе до сериозен социален стрес след осъществяване на пълната либерализация.

Необходимо е да се отчете, че националният пазар вече е част от единния европейски
електроенергиен пазар и предстои в средата на 2020 и обединение на основния сегмент в „Ден
напред“, което се явява своеобразна протекция на битовите подребители от големи колебания в цените на едро. Пазарната интеграция ще доведе до постепенно стабилизиране на цените без да се наблюдават серизни девиации, каквито имаше в края на 2018 и първата половина на 2019 г.

Отчитайки горните аргументи, АСЕП би предложила следните стъпки за осъществяване на
пълната либерализация в България:
– Законово извеждане на всички стопански потребители на свободен пазар чрез промяна в
Закон за енергетика. В чл. 94а, изречение първо, се заличава думата „небитови“. Новият
текст гласи: „Чл. 94а Крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа
енергия на обекти на битови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение“;
– Предоговаряне на споразумението за изкупуване на електрическа енергия между НЕК ЕАД и
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД. Възможно е преминаване към договор за премия с ФСЕС,
подобно на модела с ВЕИ и ВЕКП над 1 МВт;
– Закупуване на 20% от необходимите количества на крайните снабдители от организиран
борсов пазар за регулаторния период 01.07.2020 -30.06.2021 г;
– Освобождаването на бизнес потребителите ниско напрежение и задължението за 20% дял
покупка от борсов пазар ще редуцира необходимите количества за обществена доставка
(ОД), осигурявани от НЕК ЕАД, от 12 979 765 МВтч за настоящия период до 8 000 000 – 8 400
000 МВтч за периода 01.07.2020 -30.06.2021 г;

В резултат на горните стъпки, би се получил следния ефект:
– Редуцираните количества за ОД и промяната на СИЕ на КонтурГлобал Марица Изток 3 ще
доведат до намаляване на миксовата цена на НЕК ЕАД със 7,5% при запазване на текущия
модел на ценообразуване;
– Намалението на миксовата цена за ОД, по която се изчислява 80% процента от
консумираната електроенергия, ще компенсира по-високите разходи от покупка от борсов
пазар, като крайните разходи на електроенергията за битовите потребители ще се доближат
до настоящите стойности;

В таблиците по-долу ще намерите цифрово онагледяване на настоящия модел за формиране на
миксовата цена за енергия за клиентите на регулирания пазар, съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 на Комисия за енергийно и водно регулиране и ценообразуване на база предложения от АСЕП по-горе модел. Сравнението показва, че цената, по която общественият доставчик продава необходимите количеста на крайните снабдители‚ ще намалее от 86,33 лв./МВтч до 80,26 лв.МВтч (таблиците са налични в оригиналния документ, наличен на линка по-долу)

Изчисленията показват промяна в разходите на битовите потребители както следва:
 Настоящ модел – 86,33 лв/Мвтч за обществена доставка;
 Предлаган от АСЕП модел от 01.07.2020 г за битовите потребители – 80% по цена за ОД в
размер на 80,26 лв/МВтч и 20%, закупени от организиран борсов пазар:
– В най-консервативния случай, ако се вземе исторически най-високата средномесечнмесечна
цена на БНЕБ ЕАД от януари 2019 г (131,79 лв/МВтч) като средногодишна стойност за
периода 01.07.2020 -30.06.2021, се сформира крайна стойност на актишната електроенергия на
крайните снабдители в размер на 90,57 лв/МВтч, което представлява 4,7% ръст на разхода за
електроенергия на битови клиенти
– В реалистичния случай, според фючърсните сделки за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 г и
цена на електроенергията от 110 лв/МВтч базов продукт, изчисленията показват стойност за
активната електроенергия за битовите потребители в размер на 86,21 лв/МВтч, което е дори
под текущата регулаторно определена цена.

АСЕП препоръчва, закупуваният дял от свободен пазар да бъде определен като базов продукт, а
отклоненията от товаровия профил да се закупуват от НЕК ЕАД както досега. В допълнение, поради големия обем на количествата и необходимостта от планиране на разходите, минимум 60% от тях трябва да бъдат закупувани по дългосрочни договори, което не би позволило влошаване на ликвидността на сегмент „Ден напред“. Фиксираните разходи на крайните снабдители за участие и покупка от БНЕБ ЕАД няма да натоварят допълнително крайната цена за електрическа енергия, тъй като ще се компенсират от неплащането на компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ на НЕК ЕАД върху количествата, които се закупуват от борсов пазар.

АСЕП твърди, че въвеждането на реален пазарен механизъм за покупката на дял от
електроенергията от борсов пазар от крайните снабдители, би било разходопоносимо за обществото и няма да доведе до сериозно социално недоволство. Изчисленията показват, че при въвеждане на 20% дял, закупен от крайните снабдители от борсов пазар, считано от 01.07.2020 г, би увеличило разходите на битовите потребители в най-консервативния сценарий с не повече от 4.7%. Разбира се, необходимо е внедряването на програма за подпомагане на енергийно уязвимите потребители, като част от задълженията на Министерство на труда и социалната политика.

При успешно внедряване на посочените стъпки, АСЕП предлага постепенно увеличаване на дела
за закупуване от борсов пазар, до пълното отпадане на регулираните цени. Заявяваме готовността на членовете на Сдружението да предоставят допълнителна експертиза в хода на обсъждането на
законодателните и регулаторните промени.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Линк към документа