Позиция на АСЕП относно проблеми в работата на свободния пазар на електроенергия в България

Изх. № АСЕП 153 / 02.02.2018

ДО:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

КОПИЕ ДО:

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

КОПИЕ ДО:

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

КОПИЕ ДО:

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

 

ОТНОСНО:  Проблеми в работата на свободния пазар на електроенергия в Република България

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

 

„Асоциация Свободен Енергиен Пазар” (АСЕП) е сдружение, което представлява интересите на различни участници на свободния пазар на електроенергия и в частност на някои от водещите  търговци на електрическа енергия.  Наш приоритет е изграждането и поддържането на прозрачна, конкурентна и предвидима пазарна среда чрез сътрудничество с институциите и останалите представители от бранша.

 

Бихме желали любезно да реферираме към събитията от последните седмици в сектора на либерализирания пазар на електроенергия, както следва:

 • В края на ноември 2017 г. АСЕП алармира Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг и Комисията за енергийно и водно регулиране относно липсата на достатъчно количества и продукт пикова енергия за нуждите на свободния пазар на електроенергия в България за 2018 г.
 • На 30.11.2017 г. по инициатива на АСЕП е проведена среща под патронажа на зам.-министър Станков между представители на производители от структурата на БЕХ, представители на търговците и потребителите за решаване на проблемите на либерализацията на пазара на електроенергия. Отчетени бяха липса на 45% на продукти и количества, които да обезпечават ръста в дела на свободния спрямо регулирания пазар. АСЕП предупреди, че това води до покачване на цените на крайните потребители, поемане на необосновани рискове от страна на търговци и отстраняване на ключови търговски компании от пазара за натрупани задължения.
 • На 15.12.2017 г. влязоха в сила измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия, с които крайният потребител на електрическа енергия може да смени доставчик и балансираща група без да удостоверява задължително, че няма задължения за консумирана електрическа енергия и съпътстващите я такси, акциз и ДДС, и доставчикът, в когото остават задълженията е лишен от правомощията по чл. 123 от ЗЕ за спиране на захранване при наличие на просрочени задължения.
 • На 13.12.2017 г. след липса на всякакво обществено обсъждане и след като не бе взето предивд мнението на заинтересованите страни бяха приети измененията в Закона за енергетика, с което се задължават всички производители над 5 МВт инсталирана мощност да сключват сделки само на Българска независима енергийна борса. Председателят на парламентарната енергийна комисия обяви търговците за спекуланти и призова всички стопански потребители да се върнат на регулиран пазар, където цената е 76 лева за мегаватчас.
 • В това време бизнес органиpазации, представители на индустриалните потребители, обявиха, че са получени уведомителни писма за високи цени на електроенергията, която те не биха могли да плащат и обявиха протест пред Министерски съвет.
 • На 20.12.2017 г. е проведена среща с министър Теменужка Петкова за формулиране на проблема с покачването на цените и намиране на механизъм за неговото решаване.
 • В резултат, в периода 07.12 – 21.12.2017 г. са проведени тръжни процедури през платформите на БНЕБ на цени от 79,78 до 80,30 лева за мегаватчас бандова енергия с период на доставка 2018 г.
 • На 09.01.2018 г. бяха изменени Правилата за работа на борсовия пазар за сегмент Централизиран пазар на двустранни договори, с множество пропуски и без да са отчетени становища на участниците на пазара. Създадоха се субективни процедури по отстраняване и изключване на участници, в които не се упоменават точни срокове. Стандартизираният договор за покупко-продажба на електрическа енергия не отговаря на наложените добри практики на Европейската федерация на енергийните търговци (EFET). Не се въведе клирингова къща, а БНЕБ се оттегли като страна по сделките и се освободи от отговорност за финансовия риск и за коректното изпълнение, но запази правото си да с разпорежда с банковите гаранции на ТУ. Допълнително, не се осигури по-широк достъп до платформата чрез намаляване на тарифата и не се въведе исканият от ТУ задължителен механизъм „Auto-matching“ на екран „Continuous trading“, който намалява възможностите за извършване на пазарни злоупотреби. Малко по-късно – на 16.01. 2018 г. бяха предложени и нови Правила за работа на БНЕБ за сегмент на пазара в „рамките на деня“.
 • На 16.01.2018 г. шестте организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда „Подкрепа“ се обявиха за общ протест и подготвят общ пакет от мерки за решаване на задълбочаващите се проблеми в сектор „Електроенергетика“.
 • Същите организации отказаха среща на 24.01.2018 г. в Министерство на енергетиката по темата, за която ще протестират. Ден преди това четирите работодателски организации са внесли сигнал в КЗК за манипулации с цената на електроенергията.
 • На 23.01.2018 г. Министерство на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетика, с които се транспонира европейското законодателство в областта на вътрешния пазар на енергия. С текстовете се привеждат изискванията на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ. В същото време на закона му предстои ново изменение в съотвествие с доклада на Световната банка и модела на пълна либерализация.
 • На 27.01.2018 г. в телевизионно интервю Министърът на енергетиката обявява, че няма причина за по-високи нива от 76,09 лв./МВтч за цената на свободен пазар.
 • За периода от 01.01. до 31.01.2018 г. през платформата на БНЕБ са продадени общо 150 МВт на средна цена 74.42 лева за мегаватчас бандова енергия.
 • В последната седмица търговците на електроенергия получават искания от крайните потребители за намаляване на цените по дългосрочните им договори, по причини съгласно изброените по-горе обстоятелства.
 • Задълженията в НЕК ЕАД по такса задължение към обществото са натрупани вече над 40 млн. лв.

 

С оглед на гореописаното и предвид липсата на всякаква дългосрочна перспектива за устойчивост на сектор „Електроенергетика“, АСЕП е длъжна да предупреди:

 • Има масов натиск от страна на потребитетилите за сваляне на цени по текущи договори. При такава хипотеза ще последват връщане на количества по договори от страна на търговците към производителите, неплащане по веригата от клиент до производител, натрупване на задлъжнялост към обществения дотавчик и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, масова миграция на потребители от един доставчик към друг без покриване на задължения, фалити на търговци на електроенергия и трупане на дългове в системата.  Нито едно от действията, изброени по-горе не доведе до трайно разрешаване на възникналия и сигнализиран с наше писмо от ноември 2017 г. проблем. Напротив, предприетите стъпки сочат хаотични действия без ясна визия за дългосрочни решения с сектор „Електроенергетика“.

 

Предвид критичността на ситуацията и стабилизирането й до новото отваряне на Закона за енергетика,  АСЕП предлага:

 • Спешна промяна на ПТЕЕ с цел предотвратяване на възможността за трупане на задължения при търговците за сметка на потребителите. В частност, необходимо е Правилата за търговия с електрическа енергия да бъдат приведени в съответствие с чл. 123 от Закона за енергетиката и да предвидят изрично, че предходният доставчик на клиента има право да преустанови захранването на клиент, който не е заплатил задълженията си по договора за продажба на електроенергия, дори и след като клиентът е сменил доставчика си. Това изрично пояснение в Правилата е необходимо, с оглед различната практика на операторите и масовите откази за преустановяване на захранването на крайни клиенти, което води до масови злоупотреби от последните. Тези недобросъвестни действия оказват пряко влияние върху паричната ликвидност на търговците и прави невъзможно заплащането на цената за задължения към обществото към НЕК в предвидените срокове.
 • Спешна унификация на всички правила по сегменти на правилата за работа на борсовия пазар единствено след широко обществено обсъждане на всички заинтересовани страни.
 • Премахване на съгласуваните действия за участие в търгове на държавно управляваните дружества в сектор „Електроенергетика“. Неприемливо е базова централа като АЕЦ „Козлодуй“ да има същата цена при търгове като кондезационната централа ТЕЦ „Марица-Изток – 2“.
 • Прекратяване на чести и с малки количества тръжни процедури с дъмпингови цени на производителите от структурата на БЕХ ЕАД. Необходимо е Министърът на енергетиката като принципал на Българския енергиен холдинг да предприеме действия по предлагане на борсата на дългосрочни договори за най-малко 6 или 12 месеца с поне 50% от количеството електроенергия за задоволяване на нуждите на българския електроенергиен пазар.
 • Избор на клирингова къща, която да обезпечава сделките на БНЕБ.
 • Освобождаване от отговорности на търговците по събиране на вземанията в системата, например задължения към обществото, системни услуги и вноските във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

 

В тази връзка заявяваме готовност и желание да предоставим становища и участие по всички необходими документи за развитието на енергийната система в България.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Линк към документа