Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на ДПИ

04.06.2021 г.

ДО:
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Необходимост от актуализация на модела за определяне на цените на услугата по снабдяване с електроенергия от доставчик от последна инстанция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В продължение на дългогодишната политика на Асоциация свободен енергиен пазар за подпомагане на процесите за пълна либерализация на националния електроенергиен пазар, с настоящото писмо бихме искали да насочим Вашето внимание към все по-актуалната тема, свързана с осигуряване на услугата по снабдяване с електроенергия от доставчик от последна инстанция.

Законът за енергетика, , чл. 39, ал. 6., регламентира функцията на доставчиците от последна инстанция (ДПИ) по снабдяване с електрическа енергия на клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини. Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия посочва, че държавите членки на ЕС могат да регламентират съществуването на Доставчик от последна инстанция, за да се гарантира предоставянето на универсална услуга за електроснабдяване. Функцията на ДПИ, дефинирана от Регионалната асоциация на енергийните регулатори (ЕRRA) е да гарантира сигурността на снабдяване, т.е. достъпа до електроенергия на всеки добросъвестен потребител. Доставчикът от последна инстанция е своеобразен балансьор между два от основните приоритета на ЕС в областта на енергетиката – сигурност на снабдяването и развитието на конкурентен пазар на електроенергия.

За нормалното функциониране на пазара на дребно, следва да се гарантира, че цената на ДПИ ще бъде на такива нива, че да не уврежда конкурентните пазари и да стимулира потребителите да бъдат активни при избора на доставчик. Няма нито една държава членка в Европейския съюз, където цената на ДПИ да е по-ниска от сравним стандартен продукт на регулярен доставчик. Доставката от ДПИ трябва да бъде с минимална продължителност и потребителите трябва бързо да могат да мигрират към редовен доставчик, като основният стимул за това е икономически.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, чл. 104, ал. 4, цената, по която доставчик от последна инстанция продава на крайния клиент, се определя съгласно приета от комисията „Методика за определяне на цените на електрическата енергия, доставяна от доставчик от последна инстанция“. Обръщаме внимание, че действащата към момента Методиката е приета с решение на енергийния регулатор от 18.07.2013 г. и продължава да се прилага, въпреки че условията на пазара драстично са се променили през последните близо десет години от нейното създаване.

Със законовото задължение за извеждането на всички стопански потребители на свободен пазар и изтичане на гратисния период до 30.06.2021 г, АСЕП очаква от първи юли голям процент от засегнатите потребители да преминат към доставчик от последна инстанция. Това се дължи основно на ниското ниво на информираност, а следваща причина е малката разлика между цените на ДПИ и на доставчиците на свободен пазар, която не е достатъчен стимул да провокира активност в клиентите. Също така прогнозираме, че ако не бъде актуализирана Методиката, повечето малки клиенти ще предпочетат дългосрочно да се снабдяват от ДПИ, което би натоварило обществения доставчик със задължение за осигуряване на допълнителни количества електроенергия извън квотата за регулиран пазар.

Методиката за определяне на цените на ДПИ е остаряла и неотговаря на настоящите пазарни условия. Моделът трябва спешно да бъде преразгледан и да използва за основа цените на свободния пазар. Вървим към поетапно отпадане на функциите на обществения доставчик и считаме, че либерализацията трябва да продължи с извеждане на цялата енергия, необходима на ДПИ, за покупко-продажба от организиран борсов пазар. Това, от една страна ще увеличи ликвидността и дела на свободен пазар, а от друга ще гарантира, че цените на ДПИ са обвързани с настоящите ценови нива на свободен пазар и ще се осигури достатъчна разлика, която да стимулира клиентите да търсят нов доставчик.

С оглед на по-горе изложените аргументи, членовете на Асоциация свободен енергиен пазар настояват за преразглеждане на настоящия модел за определяне на цените, по които ДПИ продава електроенергия на крайни клиенти. Новият модел следва да отговаря на настоящото развитие на сектора, да осигурява необходимата електроенергия изцяло от свободен пазар и да гарантира, че крайната цена на услугата ще бъде обвързана с актуалните ценови нива на пазара на едро и ще ги надвишава в необходимата степен.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР