Колективно становище на търговци и потребители относно ЗИД на Закон за енергетика

ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

 

 

ОТНОСНО: Спешно приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

На 04-и април 2019 г. беше приет на първо гласуване в пленарна зала на Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетика със Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019. Законопроектът предвижда съществени реформи в електроенергийния сектор, включващи отпадането на таксата върху износа на електроенергия, излизането на 372 нови производители от ВЕИ и ВЕКП на свободен пазар, определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик и др.

 

Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 01-и юли 2019 г, като до тази дата трябва да са приведени в съответствие всички подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона. За съжаление, поради неясни за нашите сдружения причини, приемането се забавя, което поставя много неясноти пред държавните и частни дружества за определяне на цени и количества за следващия регулаторен период. Това от своя страна рефлектира негативно върху пазара и възпрепятства планирането на покупки и продажби .

 

Срокът за предложения преди  второ гласуване двукратно е  удължен – от първоначално обявения 11.04.2019 г. се променя на 18-и, а в последствие на 22.04.2019 г. Липсата на яснота кога и дали ще се реализират реформите, създава сериозен пазарен стрес на производители, търговци и потребители, блокирайки възможността им за прогнозиране, планиране и последващи действия. Отчитаме и сериозния риск за компрометиране решенията на регулатора за следващия ценови период поради забавянето на законопроекта, което забелязваме в заявлението на Обществения доставчик за изкупуване на електронерегията по реда на чл. 21, ал.1, т.21 от ЗЕ.

 

Отбелязваме, че настоящата липса на предлагане на дългосрочни продукти на БНЕБ ЕАД отново се дължи на липсата на предвидимост у производителите от групата на БЕХ ЕАД спрямо размера на квотите им за доставка по регулирани цени за период 01.07.2019-30.06.2020 г. и дали ще трябва да компенсират евентуалното отпадане на 1,5 ТВтч ВЕИ и ВЕКП електроенергия предназначена за Обществения доставчик.

 

В ситуация на неустойчиви ценови нива на електроенергията на пазара на едро, аварирали мощности и предстоящо отпадане на най-голямата единична мощност в страната – блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ поради планова рехабилитация през близките месец и половина, е недопустимо да се създава допълнителен пазарен стрес и рискове за българския бизнес чрез липсата на предвидимост спрямо развитието на електроенергийния сектор от 01.07.2019 г.

 

Представляваните от нас сдружения са обединени около виждането, че приемането на  ЗИД на ЗЕ е важна стъпка за развитие на либерализационните процеси, която ще изведе на свободен пазар още повече производители, ще спомогне за по-доброто планиране на количествата за свободен пазар и ще премахне пречките пред износа на електроенергия от България.

 

 

С оглед на гореописаното, настояваме за:

I. Ускоряване процедурите по приемане на ЗИД на ЗЕ в Народно събрание, за да могат да се спазят заложените срокове за сключване на договори, привеждане на нормативната уредба и влизане в сила на промените с новия ценови период от 01.07.2019.

II. Създаване на нов параграф в ЗИД на ЗЕ, с който се премахва т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика.

Важна стъпка за интегриране на националния електроенергиен пазар към общоевропейския е премахване на всякакви тежести, налагани върху свободната търговия в рамките на ЕС. Параграф 14 от ЗИД е важна стъпка в тази посока, от която следва отпадане на т.н. такса „износ“ (начисляване на мрежови такси на електроенергията с произход България, , предназначена за износ, регламентирана в подзаконовата нормативна уредба – чл. 30 от ПТЕЕ).
Необходимо е да се отбележи, че ЗИД на ЗЕ не обхваща идентичната по същество такса върху вносната електроенергия, налагана чрез дължимата вноска от търговците на елетктроенегия в размер на 5%. Ограничаването с финансови тежести на свободното движение на електроенергия в рамките на Съюза е съществена пречка за реализиране на обединения със съседни пазарни зони, което би било най-устойчивата мярка за постигане на стабилен и конкурентен електроенергиен пазар в България. Апелираме за отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика

III. Комисия за енергийно и водно регулиране да се произнася с решения по предстоящия ценови период в сектор електроенергетика в срок от минимум 30 дни преди влизане на съответното решение в сила

Ценовите решения на КЕВР трябва да се обявяват публично в подходящо времево отстояние, преди влизането им в сила за новия период от 01-и юли, а не както е към момента да има един ден промеждутък. Това ще позволи търговските участници да имат достатъчно време за предварително планиране и адаптация към новите пазарни условия. С оглед на по-горните аргументи, предлагаме КЕВР да се произнася с решения по предстоящия ценови период в сектор електроенергетика в срок от минимум 30 дни преди влизане на съответното решение в сила.

 

 

Търговци и потребители чрез сдруженията Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България сме обединени в исканията ни за повече последователност и устойчивост при определянето на държавните политики за развитие на електроенергийния сектор при спазване на принципите за конкурентност, прозрачност и равнопоставеност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

––––––-

Цветан Симеонов

Председател на УС

Българска търговско-промишлена палата

Ротационен председател на АОБР за 2019 г.. по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

––––––-

Соня Николова-Кадиева

Председател на УС

Асоциация свободен енергиен пазар

 

––––––-

Мартин Георгиев

Председател на УС

Асоциация на търговците на електроенергия в България

 

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА