Член на АСЕП реализира първия график с интрадей капацитет за пренос на граница България-Сърбия

На 05.01.2020 г. член на Асоциация свободен енергиен пазар регистрира първия график с интрадей капацитети за пренос на електроенергия на българско-сръбска граница. Отварянето на западната ни граница за интрадей търговия от 1 януари 2020 г. стана възможно след като Електроенергиен системен оператор публикува Правилата за разпределение на капацитет в рамките на деня в двете посоки на граница България-Сърбия.

Благодарение на успешно реализираното в края на ноември 2019 г. пазарно обединение чрез българо-румънската граница към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling– SIDC, с предишно наименование XBID), позволи за първи път непрекъсната търговия на електрическа енергия между България и 20 други европейски страни. Възможността за интрадей търговия на българско-сръбска граница е втората стъпка към цялостно отваряне на българския пазар към съседните енергийни пазари.

Следващото отваряне на българска граница за интрадей търговия се очаква да стане факт до края на 2020 г. чрез присъединяване на Гърция към SIDC.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.

АСЕП поздравява екипа на Енерджи Съплай ЕООД и по-специално колегата Надежда Костадинова за успешно извършената сделка.