Устав

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1   (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите встъпителни и членски вноски.

Наименование и символи

Чл. 2   (1) Наименованието на Сдружението е „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР“.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвано в кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Сдружението е: град София, п.к. 1612, ул. „Найден Геров”,  № 6, ет. 4, офис 7

Срок

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5 Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в създаване на организационна структура за представителство и защита общите интереси на своите членове – търговци на електрическа енергия, производители на електрическа енергия, стопански потребители на свободния пазар на електрическа енергия и участници на пазара на квоти за емисии парникови газове в България .

Основни цели на Сдружението

Чл. 6 Основни цели на Сдружението са:

 • да защитава общите интереси на търговците на електрическа енергия, производителите на електрическа енергия, стопанските потребители на свободния пазар на електрическа енергия и участниците на пазара на квоти за емисии парникови газове в България,
 • да осъществява представителство на своите членове пред публичните власти, международни организации и други лица,
 • да изготвя и предлага за обществено обсъждане проекти за нормативни актове, стратегии, доклади и др. документи, свързани с отношенията на пазара на електрическа енергия и на квоти за емисии парникови газове в България.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7  Сдружението ще постига своите цели със следните неизчерпателно изброени средства:

 • чрез подпомагане и улесняване информационния обмен между членовете на Сдружението, посредством създаване на общи бази данни, организиране на срещи, семинари, курсове за обучение и повишаване на квалификацията и др.под.;
 • чрез организиране и финансиране на процеса за изготвяне на проекти за нови и изменения в съществуващи нормативни актове и други работни документи; организиране на семинари, конференции и обществено обсъждане на изготвените проекти и др.;
 • чрез създаване на система за контакти, сътрудничество и постоянен обмен с местни и чуждестранни лица (сдружения, търговци и др.) и органи на публичната власт, имащи сходни с тези на Сдружението цели;
 • чрез подпомагане на своите членове при кандидатстване по проекти за финансиране на основната им дейност и насърчаване на инвестициите.

II. ЧЛЕНСТВО

Видове членство

Чл. 8 Членуването в Сдружението е доброволно. Редовни членове могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и осъществяват дейност в сферата на дейност на Сдружението, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Чл. 8а Асоциираното членство в сдружението е доброволно. Асоцииран член може да бъде всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 8б  (1) По предложение на член на Управителния съвет в Сдружението могат да бъдат приемани членове със статут на Почетен член.

(2) Почетен член може да бъде само физическо лице с изключителни заслуги към Сдружението или към неговите цели и принципи изобщо.

(3) Почетните членове се освобождават от задължението за заплащане на членски внос в Сдружението, но могат да правят дарения.

(4) Почетните членове се задължават да спазват Устава на Сдружението, да работят в негов интерес и да не уронват престижа му.

(5) Почетните членове имат правата на асоцииран член по чл. 9а

Членски права и задължения

Чл. 9 Всеки редовен член на Сдружението има право:

 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избира и бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да бъде своевременно информиран от Председателя на Управителния съвет за постъпили заявления за членство в Сдружението;
 7. да поставя пред Сдружението въпроси от своята дейност за обсъждане и съдействие;
 8. да участва в специалните комисии и работни групи на Сдружението;
 9. по решение на Управителния съвет да участва в отделни публични събития за сметка и/или от името на Сдружението.

Чл. 9а Всеки асоцииран член има право:

 1. да участва в работата на сдружението;
 2. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 3. да се присъединява към конкретни инициативи, проекти и работни групи на сдружението;
 4. да участва без право на глас в Общото събрание на сдружението.

Чл. 10  Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внесе първоначалната встъпителна вноска, както и да внася редовно членския си внос;
 2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението;
 4. да прави допълнителни имуществени вноски в размер до една годишна вноска за членство в Сдружението за всеки от членовете за годишен период във връзка с дейността на сдружението, за които има взето надлежно решение от Управителния съвет;
 5. да уведоми незабавно сдружението за настъпили промени, които касаят неговото членствено правоотношение, като в десетдневен срок представи в сдружението заверен препис от изменените или новоиздадени документи.

Чл. 11  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството по каквато и да е причина. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12 (1) Членство се придобива въз основа на писмена молба до Управителния съвет, подадена чрез Председателя на Управителния съвет, в която кандидат-членът декларира, че е запознат с този Устав, приема неговите разпоредби и ще ги спазва, отговаря на изискванията за членство, съдържащи се в закона и в този Устав и, че ще заплати встъпителна вноска и годишен членски внос.  Членовете на Сдружението се приемат с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от състава му, който задължително се произнася по молбата в едномесечен срок. Приемането на членовете става с писмен протокол, съставен и подписан от Председателя на Управителния съвет.  В едномесечния срок по тази алинея Председателят на Управителния съвет уведомява за решението по молбата кандидат-члена писмено или по електронна поща.

(2) (Към молбата за членство следва да бъдат приложени:

а) Ако кандидат-членът е юридическо лице:
1. копие от съдебно решение или удостоверение за вписване;
2. декларация, подписана от представляващите дружеството  лица, за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на сдружението;

б) Ако кандидат-членът е физическо лице:
1. копие от лична карта;
2. декларация за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на сдружението;

Прекратяване на членство

Чл. 13 (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение – за физически лица, а за юридически лица – със заличаването на юридическото лице в съответния регистър поради прекратяването или обявяването му в несъстоятелност;
 3. с изключване;
 4. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.  Внесен членски внос не се връща.  В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.

(3) Решението за изключване се взема с гласуване от Управителния съвет на Сдружението при наличието на системно неизпълнение на задълженията си по чл.10 или на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание. В подходящ срок преди вземане на решението съответният член се поканва да направи устно или писмено изявление, което се взема предвид от Управителния съвет.

(4) Отпадане на членство е налице, когато има невнасяне на годишния членски внос в размера и по реда, указани в този Устав и съответните решения на Управителния съвет.  Отпадането в този случай се констатира всяка година, не по-рано от 31 януари от Председателя на Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(5) При маловажни случаи на нарушения по чл. 10 Управителният съвет определя срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване във връзка с ал. 3.

III.  ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14  Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права, имуществени вноски от членовете, вземания и други права.

Източници на средства на Сдружението

Чл. 15 (1)  Всеки новоприет член при встъпването си в Сдружението заплаща еднократна встъпителна вноска. Встъпителната вноска се заплаща по банкова сметка на Сдружението в срок от 14 дни  след получаване на решението за приемането му за член.

(2) Всички членове на сдружението са длъжни да внасят годишен членски внос в срок до 31 януари на всяка календарна година.

(3) Размерът на годишния членски внос се изчислява на месечна база, считано от следващия пълен месец.

(4) Новоприетите членове заплащат пропорционалния размер на годишния членски внос от месеца на придобиване на членство до края на съответната календарна година по банковата сметка на сдружението в срок от 14 дни след получаване на решението за приемането им за членове.

(5) Размерът на встъпителната вноска и членския внос се определя с решение на Управителния съвет.

(6) Членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена с устава цел.

(7) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем, или недвижими имоти за ползване, или индивидуално определени движими вещи.

(8) Размерът на лихвите по заемите по ал. 7 се определя от общото събрание на сдружението.

(9) Сдружението в лицето на Председателя на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(10) Други източници на средства: субсидии от държавата, общините, български и международни организации, спонсорство, дарения, завещания, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина, лихви по влогове, приходи от управление на собствено имущество и други незабранени от закона средства.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 16 Органите на Сдружението са:

 • Общото събрание
 • Управителният съвет
 • Председателят на управителния съвет
 • Изпълнителният директор.

Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл. 17 В Общото събрание участват всички редовни членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство в Общото събрание

Чл. 18 (1) Членовете участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител – за юридически лица, чрез посочения в заявлението за членство представител, когато е различен от законния, или чрез изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Пълномощниците могат да представляват на Общото събрание само един член.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19  Общото събрание:

(1)  изменя и допълва Устава на Сдружението;

(2)  приема други вътрешни актове;

(3)  преобразува и прекратява Сдружението и в случай на ликвидация назначава ликвидатор;

(4)  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за изключване или отпадане на членове и искания на кандидат-членове за произнасяне по молби за приемане, по които Управителният съвет не се е произнесъл в срок или се е произнесъл с отказ;

(5) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

(6) избира и освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет.

(7)  приема годишен бюджет на Сдружението;

(8) приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението и изпълнението на годишния бюджет за предходната година

(9)  взема решение за откриване и закриване на клонове;

(10)  взема решение за участие в други организации по мотивирано предложение на Управителния съвет;

(11) отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;

(12)  избира одитори в предвидените от закон случаи;

(13)  взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 20 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21 (1)  Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Общото събрание се свиква най-малко един път в годината, но не по-късно от 31 март на следващата година. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки от членовете на Сдружението, връчвана лично, или изпратена по поща, куриерска служба, електронна поща /e-mail /, факс или телекс на  посочените за тази цел контакти от членовете на Сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителят не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да бъде връчвана лично срещу подпис или да бъде получена по пощата, куриерска служба, електронната поща /e-mail/, факс или телекс най-малко 14  /четиринадесет/ дни преди датата на събранието.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(5) Заседанията на Общото събрание на Сдружението може да бъдат провеждани чрез електронни средства за комуникация от разстояние, ако някои от членовете не могат да присъстват лично.

Право на сведение

Чл. 22 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението за времето от получаване на поканата до приключване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 23 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 24 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум се счита, че е насрочено ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и то може да взема валидни решения независимо от броя на присъстващите или представени членове.

Право на глас

Чл. 25 (1) Всички редовни членове имат право на един глас;

(2) Асоциираните и почетните членове имат право на съвещателен глас.

Конфликт на интереси

Чл. 26  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

(1)  предявяване на искове срещу него;

(2)  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.

(3)  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 27 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 19, ал. 1 и ал. 3 се изисква мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

Решения

Чл. 28 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Общото събрание може да вземе решение по всички въпроси и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Общото събрание.

(5) Общото събрание може да взема неприсъствени решения и ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване в срока по чл. 21 ал. 3. В този случай членовете изпращат писмено решението си по дадения/те въпрос/и до Управителния съвет лично, по пощата, чрез куриер или по електронна поща. След изтичане на срока по чл. 21 ал. 3 Председателят на Управителния съвет обобщава резултатите и съставя протокол относно взетото неприсъствено решение, към който прилага и писмените решения на всеки член. Протоколът се подписва и от Председателя на Управителния съвет. Липсата на постъпило писмено решение от отделен член се счита за глас „въздържал се”.

Протокол

Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Председателят на Управителния съвет отговаря за съхраняването на книгата с протоколите от Общи събрания.

Управителен съвет

Чл. 30 (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Управителният съвет се състои от три до пет членове. Общото събрание определя конкретния брой членове, който трябва да е нечетно число.

(3) Управителният съвет се избира измежду членовете на сдружението. Членовете на Управителния съвет-юридически лица, упражняват правата си чрез физически лица – техни законни представители или изрично упълномощени за това лица.

(4) Председателят на УС се избира от общото събрание на сдружението.

(5) Членовете на Управителния съвет с изключение на Изпълнителния директор извършват дейността си доброволно и без възнаграждение.

(6) Управителният съвет избира и назначава Изпълнителен директор.

Избор

Чл. 31 (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за период от 2 (две) години.

(2) Изборът на нов Управителен съвет се провежда на първото редовно Общо събрание след изтичане на мандата на предишния Управителен съвет. През периода между края на мандата и деня на провеждане на Общото събрание предишният Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си съгласно този устав. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

Предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет

Чл. 32 (1) В случай, че член на Управителния съвет се оттегли от Управителния съвет преди изтичане на мандата му, както и в случаите по ал. 2, Управителният съвет при спазване на критериите в чл. 28, ал. 2 може да избере член на Сдружението, който да попълни състава му до следващото редовно Общо събрание.

(2) В случай, че физическо лице, което упражнява правата на юридическо лице в Управителния съвет се оттегли, почине или бъдат прекратени пълномощията му и съответният член – юридическо лице не посочи своевременно нов представител, то мандатът му в Управителния съвет се прекратява.

Правомощия

Чл. 33 (1) Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Сдружението и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки и стратегически насоки за дейността на Сдружението. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на Общото събрание.

(2) Управителният съвет:

 1. организира и ръководи оперативното управление на Сдружението;
 2. избира от своя състав двама заместник – председатели на Управителния съвет;
 3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
 4. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос;
 5. взема решение за допълнителни парични вноски в размер до една годишна вноска за член на Сдружението в рамките на една година;
 6. приема годишното приключване за календарната година, което се представя от Изпълнителния директор;
 7. обсъжда предложения от Изпълнителния директор проект за бюджет на Сдружението, който внася в Общото събрание;
 8. взема решения за откриване и заличаване на клонове на Сдружението;
 9. взема решения за приемане и изключване на редовни членове на Сдружението;
 10. избира и назначава Изпълнителен директор;
 11. прави мотивирани предложения за участието на Сдружението в други сдружения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества;
 12. образува специализирани комисии и работни групи, в случай че това е необходимо, като за целта може да кани и външни за сдружението лица, притежаващи подходяща квалификация;
 13. представя отчет за дейността пред Общото събрание;
 14. Управителният съвет приема вътрешни правила за работата си;
 15. Взема решения за съществени организационни промени;
 16. организира и насрочва конференции, семинари, курсове за обучение и повишаване на квалификацията и други подобни, определя таксите за участие в тях, утвърждава програмите и бюджета им.

(3) Членовете на Управителния съвет нямат право да разгласяват поверителна информация, свързана с дейността на Сдружението или неговите членове по време на мандата си и след неговото прекратяване.

(4) В допълнение Управителният съвет решава всички въпроси, които съгласно този устав не са изрично предоставени на Общото събрание.

Заседания, свикване, решения

Чл. 34 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет. Всеки член може да поиска от Председателя на Управителния съвет да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Поканите за заседанието трябва да бъдат изпратени писмено до всеки член на Управителния съвет най- късно 7 (седем) дни преди датата на заседанието, като се посочи дневният ред, датата, времето и мястото на заседанието. В особени случаи поканата може да бъде изпратена в по-кратък срок. Всеки член на Управителния съвет има право да внася за обсъждане въпроси без ограничение.

(2) Управителният съвет може по общо съгласие да кани на заседанията си лица извън състава си, включително външни за сдружението лица. При вземане на решения право на глас имат само членовете на УС.

(3) Управителният съвет взема решенията си присъствено при явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Управителният съвет взема решения при присъствие на не по-малко от половината от членовете си.

(4) Управителният съвет може да взима и неприсъствени решения по реда на чл. 28, като в този случай срокът за изпращане на решенията на отделните членове е най-малко 3 /три/ дни, считано от деня на изпращане на поканата и дневния ред.

(5) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Управителния съвет и се провеждат най-малко веднъж на два месеца, за да се следи състоянието и развитието на Сдружението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 35 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

Специализирани комисии

Чл. 36 За изпълнение на определени дейности Управителният съвет може да образува специализирани комисии, в които участват членове на Сдружението. По покана на Управителния съвет, могат да участват и лица, които не са членове на Сдружението. Дейността им се координира и подпомага от Изпълнителния директор.

Председател на Управителния съвет

Чл. 37 Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

 1. Представлява Сдружението пред трети лица;
 2. Координира пряко работата на Управителния съвет и Изпълнителния директор;
 3. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет
 4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. Сключва и прекратява Договор с Изпълнителния директор от името на Общото събрание в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.
 6. разпорежда с бюджета, финансовите средства и имуществото на Сдружението съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 7. Има право да упълномощава с част или с пълния обем от правата си Изпълнителния директор, с изключение на правата си по т.5.

Почетен председател

Чл. 38 (1) Общото събрание с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове може да избере Почетен председател, който няма правомощията на председател по смисъла на този устав и не е необходимо да бъде член на Управителния съвет.

(2) Титлата “Почетен председател” има само морална стойност.

Изпълнителен директор

Чл. 39 Управителният съвет може да избира и назначава Изпълнителен директор с мандат 2 (две) години.

Чл. 40 (1) Изпълнителният директор на Сдружението:

 1. Организира ежедневната работа на Сдружението;
 2. Представлява Сдружението пред трети лица при изпълнение на задълженията, обективирани в Договора за управление, сключен между Изпълнителния директор и Сдружението и въз основа на упълномощаването му от страна на Председателя;
 3. Отговаря за организиране и контрол на изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 4. Периодично информира Председателя на Управителни съвет за дейността на Сдружението;
 5. 6. Изготвя проекта за годишен отчет на Управителния съвет на Сдружението;
 6. Представя на Управителния съвет годишното приключване на Сдружението;
 7. Изготвя проект за годишен бюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет;
 8. Длъжен е да съдейства на всеки член на Сдружението, съобразно целите и средствата, посочени в чл. 4 и 5 от Устава;
 9. Отговаря за съхранението на книгите и архива на Сдружението;
 10. Осигурява изпълнението на бюджета на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
 11. Координира и подпомага дейността на специализираните комисии и работните групи;
 12. Сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 13. Упражнява правомощията на Председателя на Управителния съвет по приемане на нови членове по чл. 12 и констатиране на отпаднало членство по чл. 13 ал. 4.

(2) Изпълнителният директор упражнява своята дейност съгласно принципите на стриктна обективност и конфиденциалност и съблюдава спазването на този устав и на основните насоки за дейността на сдружението, определени от Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор получава възнаграждение, определено от Управителния съвет с Договора за управление.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 41.  Ежегодно до края на месец февруари Председателят на Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението и ги представя за проверка и заверка на независими одитори, ако такива са назначени от Общото събрание в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 42.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 43. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, Общото събрание избира регистрирани одитори за проверка и заверка на финансовите отчети на Сдружението.

Приемане на годишното приключване

Чл. 44.  Годишният финансов отчет и отчетът за дейността, както и докладът на независимите одитори, ако такъв се изисква по закон, се приемат от Председателя на Управителния съвет, след което се внасят, заедно с отчета по изпълнението на бюджета за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Разпределение на печалба

Чл. 45.  Сдружението не разпределя печалба.

Книги на Сдружението

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се съхраняват от Председателя на Управителния съвет.  Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, а за юридически лица – наименованието, данни за регистрацията, седалище и адрес на управление и данни за законните представители.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 47.  Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи;

VII.  ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Председателя на Управителния съвет на Сдружението, освен ако Общото събрание на назначи друго лице за ликвидатор. Председателя на Управителния съвет, респективно назначеният ликвидатор, извършва предвидените по закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

 (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание, а ако такова липсва – по решение на лицето или лицата, на които е възложена ликвидацията.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VIII.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на този Устав се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружението, състояло се на 19 януари 2016 г.

Created by Evinat