Становище на АСЕП относно публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“

Изх. № АСЕП 497 / 06.06.2024

ДO
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТ:
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”
УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,
e-mail: office@asep.bg

ОТНОСНО: Публикувани заявления и Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ от 01.07.2024 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

От Асоциация свободен енергиен пазар се обръщаме към Вас във връзка със стартиралата процедура от Комисията за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода от 1 юли 2024 до 30 юни 2025 г. Настоящото ни становище сме изготвили въз основа публичните данни към настоящия момент, а именно подадените заявления за цени на дружествата и Доклада относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

На първо място, бихме искали да отбележим недоволството ни от формата на публикуваните заявления от крайните снабдители, преносния оператор, операторите на разпределителни мрежи и производителите, като единствено Национална електрическа компания ЕАД е изключение и е предоставила количествени данни в своето заявление. За нас те са в недопустим вид и под никаква форма не изпълняват изискването за предварително оповестяване и осигуряване на публичност. Не считаме за обосновано в тях да бъдат заличавани като чувствителна търговска информация всички налични данни, включително когато те се отнасят за функционирането на целия пазар и трябва да се осигури прозрачност и равен достъп на всички участници до тях. Без осигуряване на необходимата прозрачност е невъзможно да се осъществи обществения контрол върху плановете и дейността на тези регулирани дружества и компроментира законовите изисквания за публично оповестяване на тези заявления, когато в тях е заличена информация като планирани разходи, количества електроенергия и дори предлаганите цени за дейността на дружествата. Още повече, че в последствие тези данни се разкриват в Доклада на работната група, следователно според КЕВР това не е чувствителна търговска информация и настояваме за в бъдеще заличаването на данни да не бъде допускано от Регулатора. В използвания към момента подход можем да намерим единствено опит за цензуриране на информация и популистки подбуди да не се спекулира със заявленията на дружествата, което определяме за недопустимо при осъществяване на задълженията от страна на независимия енергиен регулатор. Няма да коментираме и изтегленото заявление на АЕЦ „Козлодуй“ след неговото публикуване, което бихме определили като намеса в търговската дейност на компанията. Обръщаме внимание, че заявлението им още не присъства на страницата на КЕВР и ние не сме запознати с финалната версия.

По-долу излагаме нашите конкретни тези и препоръки, които се надяваме енергийният регулатор да отчете в последващите етапи на процедурата по ценово регулиране:
• В заявлението на НЕК ЕАД многократно се акцентира върху най-сериозния проблем при осъществяването на дейността по обществена доставка, а именно големите финансови дефицити в НЕК ЕАД поради разликата с определената им прогнозна цена от КЕВР и реално направените от тях разходи за осигуряване на необходимите количества по заявен товаров профил. Причините за тях са изложени детайлно и са напълно основателни – едновременно големи излишъци и недостици на електроенергия в НЕК ЕАД, породени от повишени заявки на крайните снабдители извън определените им квоти, големи девиации в графика на потребление на техните клиенти на дневна и сезонна база, които се отклоняват от производството на производителите според определените им квоти. Тези финансови дефицити на НЕК ЕАД следва да бъдат компенсирани в следващ ценови период, което значително затруднява прогнозируемостта и налага осигуряването на допълнителни средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Ако този проблем не намери спешно решение, това ще определи повтаряне на същата ситуация и в следващия ценови период, което ще бъде затруднено поради предстоящите промени в отношенията на пазара с отпадането на обществения доставчик и последващата пълна либерализация и ще натовари разходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които и към момента срещат редица трудности в балансирането на разходната и приходната си част. Затова единственото устойчиво решение, което виждаме ние от АСЕП е спешна промяна в цялостният подход, като вместо за количества за обществена доставка, започне да се говори за товар, съгласно необходимия профил на потребление на клиентите на свободен пазар. В противен случай, резулататът отново ще бъде едновременно огромни излишъци и недостици на енергия в НЕК, които следва да бъдат компенсирани в следващи ценови решения.
• С оглед предстоящия преходен период към пълна либерализация на пазара, считаме че трябва да се заложат принципи за пазарно поведение. Затова АСЕП предлага, квотата на регулиран пазар да включва енергията от производителите с договори за задължително изкупуване, а именно – Ей и Ес Марица Изток 1, ВЕИ до 500 кВт и ВЕКП, както и тези, съгласно заповеди на министъра на енергетиката, в случая за ТЕЦ „Марица Изток-2“. Всички допълнителни количества, необходими за крайните снабдители, следва да се закупуват от организиран борсов пазар, като за ценовите отклонения НЕК да бъде компенсиран. Закупуването от борса на количества за регулирания пазар се прилага и в настоящия период, както става ясно от информацията в заявленията. Това ще оптимизира процеса по прогнозиране, като закупената енергия точно ще отговаря не само на необходимите количества, но и на товаровия профил, без да се генерират непланирани загуби поради отклонения.
• В своето заявлението НЕК ЕАД многократно излага тезата, че икономически най-изгодната цена за допълване на количествата на крайните снабдители е от БНЕБ ЕАД. Това еднолично решение на обществения доставчик обчаче, без да има изрична корекция в ценовото решение на КЕВР, определяме като нарушение на определените параметри в нормативен акт на Комисията. Решението на НЕК ЕАД не е оповестено публично, което на практика влияе и върху търговската дейност на участниците на свободен пазар и прозрачността и придвидимостта. Дефакто, решението на НЕК ЕАД за закупуване на необходимите количества от БНЕБ ЕАД вместо от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток-1“, нарушава баланса между определените количества за свободен и за регулиран сегмент, увеличавайки търсенето на БНЕБ ЕАД без съответното предлагане. Освен че считаме, че НЕК ЕАД няма право самостоятелно да взима решения, които противоречат на Решение на КЕВР, без изрично формално одобрение от Регулатора, в посоченото заявление липсват данни, количествено представени в табличен вид, които ясно да покажат съпоставка, отчитайки всички разходи, включително изплатените компенсации на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток-1“ и на Мини „Марица Изток“. Същевременно, подобно решение силно влияе и на балансиращия пазар, където ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток-1“ е основна балансираща мощност. Отчетен ли е ефектът, който има спирането на централата към системната сигурност и повишени разходи на всички участници за балансираща енергия от едноличното решение на НЕК ЕАД? АСЕП не счита, че НЕК ЕАД има пълната експертиза, а и правомощие, еднолично да взема решения, които влияят не само върху неговата дейност, а и върху всички участници на пазара.
• Подкрепяме предложението на работната група да се запази установеният към момента подход за разпределяне на разходите за достъп до ЕРМ, а именно в лв. за МВтч потребена електроенергия.
• Както АСЕП многократно е настоявала, а и НЕК ЕАД отново мотивирано излага в заявлението си, крайните снабдители задължително следва да закупуват и продават от борсов пазар всички количества електроенергия извън определената им квота от обществения доставчик, което следва изрично да бъде уточнено в ценовото решение;
• Считаме, че товаровите профили на потребителите на крайните снабдители следва да присъстват в заявленията и в Доклада и на база на тях да се предложи електроенергия от производителите, която да покрие тези нужди, защото всички плащат цена балансираща енергия, като резултат от работата на крайните снабдители.
• Обръщаме внимание, че в заявлението за цени от 01.07.2024 г. на ЕСО ЕАД, системният оператор акцентира върху некоректното поведение на крайните снабдители спрямо балансиращия пазар, информирайки, че те причиняват в определени периоди до 80-90% от целия небаланс в системата „поради изключително неточно от тях прогнозиране на товара на битовите потребители, както и признаване на разходите за балансиране на регулираните цени“. Настояваме регулаторът да вземе под внимание изложената информация от системния оператор, да направи проверка за причините за поведението на крайните снабдители и да въведе съответните механизми, така че тяхното поведение да не нарушава сигурността на системата и да не води до покачване на разходите за балансиране на всички търговски участници.

Изложените по-горе предложения на Асоциация свободен енергиен пазар целят да минимизират изкривяванията в ценовото решение за периода 01.07.2024 – 30.06.2025 г., произтичащи между отклонения между прогнозирани цени и количества и реално постигнати. Същевременно същите целят да приближат отношенията и процесите на регулиран пазар към тези на свободния, така че да се подпомогне процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар, която следва да се случи окончателно от 2026 г. Прецизирането на прогнозите от страна на КЕВР е още по-важно с оглед предстоящия прехоен период и отпадането на функциите на обществения доставчик, което ще направи още по-сложно компенсациите на всички отклонения от ценовото решение след изтичането на ценовия период на 30 юни 2025 г.

С УВАЖЕНИЕ,

……………………
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ