Становище относно Проект на Правила за работа на борсов пазар

Изх. № АСЕП 282/21.04.2020

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Становище относно Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар високо оценяваме усилията на Комисията по обединяане на борсовите правила в общ документ, както и изчистването на редица от съществуващите разпоредби. Като представители на колективен интерес на търговци на електроенергия, АСЕП изпраща на Ваше внимание становище относно публикувания Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия:

I. Изразяваме несъгласието си с чл. 7 от Проекта, според който БНЕБ ЕАД самостоятелно определя приложими цени към дейността на борсовия пазар, които оповестява в Тарифа за таксите. За пореден път заявяваме позицията на АСЕП, която съвпада с тази на повечето пазарни участници, че докато БНЕБ ЕАД е задължителна и единствена борсова платформа, съгласно Закона за енергетика, КЕВР следва да определя цените за тази дейност, подобно на останалите лицензианти с монополни дейности (пренос на електроенергия, системни услуги, разпределение и др.). Не виждаме правни пречки, в Правилата за работа да се включи Тарифата на таксите като приложение, която да се определя от Регулатора на база необходимите приходи на БНЕБ ЕАД, като предлагаме следния текст:
„Чл. 7 Приложимите цени към дейността на борсовия пазар са регулаторно определени в Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД, приложение на тези Правила. Търговските участници и всички дружества в договорни отношения с БНЕБ ЕАД, към които са относими, са длъжни да заплащат приложимите цени, определени в Тарифа за таксите на БНЕБ ЕАД“

II. В чл. 32 и чл. 39 трябва да се направи разграничение в правомощията на борсовия оператор по отношение на сегменти, по които БНЕБ ЕАД е страна по сделките (каквито са „Ден напред“ и „В рамките на деня“), и ЦПДД, където се сключват двустранни договори. Когато борсовият оператор не е страна по договора, не следва да има отношение към чисто търговски отношения. Правомощията на БНЕБ за намеса, трябва да се отнасят единствено до нарушения по пазар „Ден напред“ и „В рамките на деня“, където се засягат интересите на Оператора и тези на останалите търговски участници. Отношенията и спорове по сключени двустранни договори на ЦПДД, следва да се решават по Търговския закон и от органи на съдебната власт, защото касаят чисто търговски отношения по силата на договор между две страни.

III. Категорично възразяваме срещу отпадането на досегашния текст, който определя дисциплиниращи мерки спрямо процедури по „Mistrade” и настояваме да бъде включен в Проекта :
„Операторът не третира първите 5 /пет/ отказа от подписване на допълнително споразумение от страна на търговския участник, инициирал процедура по „Mistrade”, като нарушение на Правилата“

Подчертаваме, че „Mistrade” по същество е неволна грешка на ТУ при въвеждане на оферта, но повтаряне над 5 пъти нарушава борсовата търговия и дава индикации или за липса на професионализъм или за умишлени действия от страна на ТУ и следва да се прилагат санкции.

IV. АСЕП не одобрява чл. 240 от Проекта, според който се предоставя на Оператора правото самостоятелно да определя Методът за изчисление на изискуемото обезпечение и стойността на риск параметъра чрез Инструкция № 4 , както и възможността да го променя по своя преценка с двудневно предизвестие.
Следва да се гарантира във всеки момент на търговия, че изискуемото обезпечение е обективно определено и максимално близко до стойността на търгуваната енергия. Така едновременно ще се покрива финансовия риск на Оператора, но и няма да се стига до свръхобезпечаване, което генерира излишни разходи за ТУ, които се прехвърлят на потребителите по веригата.
За гарантиране на горното, считаме, че Регулаторът следва да определя Методиката, като риск параметърът да се определя ежегодно от Регулатора, подобна на прогнозната пазарна цена

V. Не одобряваме предложения чл. 186, според който когато даден търг не може да бъде проведен или приключен поради техническо прекъсване, Операторът има право да го проведе в друг, най-близък възможен час, за което уведомява инициатора и останалите търговски участници. Считаме, че така формулираният текст не отчита динамиката на пазара и може да ощети инициатора. В хипотеза, когато най-близкият възможен час е след няколко дни (наблюдавали сме ситуации на БНЕБ ЕАД със запълнен търговски календар за седмица напред), инициаторът вече може да няма търговски интерес от провеждането му при първоначалните параметри. АСЕП предлага чл. 186 да придобие следния вид:
„Чл. 186. В случай, че даден търг не може да бъде проведен или приключен поради
неочаквано възникнало техническо прекъсване, операторът предлага на инициатора да проведе търга в друг, най-близък възможен час, както и възможността да промени първоначално обявените параметри. В случай на отказ от страна на ТУ, Операторът възстановява заплатените от него такси“

VI. Не одобряваме заложените в Проекта на Правила възможности за събиране на по-голям размер такси от търговските участници. Тъй като БНЕБ ЕАД е единствения по лицензия борсов оператор за изпълнение на чл. 100 от Закона за енергетика, считаме за несправедливо налагането на допълнителни тежести като:
 Борсовият оператор не е страна по сделките на сегмент ЦПДД и няма основания за събиране на такси в двоен размер при хипотезата на чл. 272, чл. 273, чл. 282. При решение за включване на подобни дисциплиниращи мерки, те следва да касаят само двете страни по договора (което изключва БНЕБ) и да бъдат в полза на изрядната страна
 Предвидената финансова санкция за повторно възстановяване на достъп на ТУ след отстраняване за необосновано рестриктивна. Според чл. 283, за възстановяване на достъпа до ЕСТ се заплаща на БНЕБ ЕАД 50% от таксата за участие, която според действащата тарифа е в размер на 12 000 лв. Не считаме, че този процент трябва да превишава 20%, освен в случаи на повтарящо се нарушение, когато размерът на санкцията може да достигне до 50%.

VII. АСЕП възразява срещу чл. 177, според който Операторът следва да анулира вече сключена сделка по искане на търговски участник, без да се поиска съгласието на насрещната страна, стига цената да не отговаря на допустимите граници на отклонение, посочени в текста. По този начин се нарушава равнопоставеността на двете страни по сделката и се поставят ценови ограничения пред свободната борсова търговия, затова настояваме за отпадане на този текст

VIII. АСЕП изразява остро несъгласие с промяната в чл. 282, според който при временно спиране на действието на Допълнителното споразумение, инициаторът на спирането дължи неустойка от 20% от стойността на недоставената енергия на БНЕБ ЕАД. Досегашният текст регламентираше тази неустойка да се заплаща на изрядната страна, каквато е и търговската практика при двустранни договори, по които БНЕБ не е страна. Считаме, че е допусната техническа грешка от страна на Работната група и чл. 282 трябва да гласи:
„Чл. 282. (1) При постигане на съгласие за временно спиране на действието на допълнително споразумение, страната, поискала временното спиране, заплаща на БНЕБ ЕАД 20% (двадесет процента) от стойността на недоставената електрическа енергия до 5 (пет) работни дни преди началото на уговорения период на спиране“

IX. В чл. 83 и чл. 132 трябва да се включи настоящия текст от борсовите правила, според който БНЕБ ЕАД следва да уведомява освен засегнатия търговски участник, така и КЕВР, тъй като някои от случаите може да попадат в разпоредбите на REMIT, за чието спазване трябва да следи Регулаторът. Наред с последното, считаме за справедливо, в ситуации, когато се налагат подобни принудителни действия от страна на БНЕБ ЕАД за гарантиране на сигурността и нормалното функциониране на борсовия пазар, да се предвидят дисциплиниращи санкции за виновния участник;

X. Чл. 120 следва да се допълни с настоящата възможност „В последствие всеки търговски участник има право да променя валутата на офериране, като за целта следва да изпрати заявление до Оператора не по-късно от 3 (три) работни дни преди деня, в който желае промяната да бъде отразена.

XI. Чл. 164 дава възможност в СДППЕЕ за избор на търгувани продукти на екран „Непрекъсната търговия“ и динамичната им промяна по време на действието на Договора. Не считаме, че в подобно рамково споразумение трябва да се определят ограничения. Възможна е и хипотеза за заобикаляне на разпоредбата за наличие на минимум 5 подписани споразумения, чрез отбелязване на продукти в 4 от тях, които никога няма да бъдат обект на търговия.

XII. Подкрепяме новите текстове за търговете с девиации, изрично дефиниращи обезпечения и такси да се заплащат спрямо максималното количество. Въпреки това, отново изразяваме убеждението си, че на ЦПДД трябва да се търгуват само стандартизирани продукти, предвид също така стриктното изпълнение на чл. 100 от Закон за енергетика. Има предвидени други сегменти на БНЕБ, като пазар „В рамките на деня“ и екран „Hourly products“, на които да се търгуват девиации.

Редакционни предложения на АСЕП:

XIII. Неодобряваме включването в правилата на субективни звучения като по преценка на оператора, разумен срок, те трябва да бъдат ясно дефинирани и да обхващат всички възможни ситуации. Въпреки, че включеният в чл. 31 и чл. 33 „Разумен срок“ е конкретно дефиниран в Допълнителните разпоредби, предлагаме навсякъде разумен срок да бъде замесен с точната му дефиниция, което ще спомогне за по-точното и лесно боравене с документа;

XIV. Необходима е редакция в текста на чл. 322, който звучи неясно. Словосъчетанието взаимно да се уведомят” не звучи коректно. Логиката е страната, при която е настъпил форсмажор да уведоми другата страна по договора

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за повече стабилност и сигурност при осъществяване на дейността на борсовия оператор. АСЕП счита, че прецизирането на борсовите правила и засиления регулаторен надзор и контрол ще сведе до минимум нелоялни модели на поведение на борсов пазар и ще повиши многократно доверието на търговските участници в сектор електроенергетика.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ