Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране, вследствие на новата Методика за определяне на цени от 01.05.2024 г.

Изх. № 390 /22.05.2024

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КОПИЕ ДО:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ ДО:
ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

ОТНОСНО: Методика за определяне на цени на балансираща енергия

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С настоящето писмо бихме искали да изразим колективното становище на двете асоциации на търговци на електроенергия – Асоциация на търговците на енергия в България (АТЕБ) и Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) във връзка с Методиката за определяне на цени на балансираща енергия.

Обръщаме се към Вас, силно обезпокоени от прилагането на новата Методика от 01.05.2024 г. Първите прогнозни цени, публикувани на сайта на ЕСО ЕАД, са за дата 17.05.2024 г. Видно е, че цените, предлагани от доставчиците на балансиращи услуги, са от минус 50 лв/МВтч (за регулиране надолу) до 600 лв/МВтч. (за регулиране нагоре). За дата 19.05.2024 (неделя), за периода от 10 часа до 18 часа, прогнозните цени за недостиг са трайно над 1500 лв/МВтч, достигайки в отдели часове до 2500 лв/МВтч. От публикуваните данни става ясно, че екстремните стойности се дължат на т.нар. трети изчислителен етап от Методиката за определяне на цени на балансиращата енергия – предложените цени от доставчиците на балансиращи услуги са в порядъка на 500 – 600 лв/МВтч, а прогнозният небаланс на системата варира около 200 МВтч за всеки период на сетълмент. Още при обсъждането на новата Методика беше алармирано от множество участници, че прилагането на коефициента за абсолютен небаланс в системата може да доведе до голямо изкривяване, на което в момента ставаме свидетели.

Големият проблем, заради който според ЕСО и Комисията се наложи приемането и въвеждането на тази нова Методика, беше излишъкът в системата и усилията бяха насочени към преодоляването му. Екстремните цени за недостиг ще стимулират участниците да бъдат по-скоро в излишък, което пък от своя страна ще задълбочи посочения проблем.

За нас цени за недостиг от 2500 лв/МВтч. в неделя на обяд са абсолютно неоправдани. Преди влизането в сила на новата Методика изчисленията за цената за недостиг при цена на въглеродните емисии от около 80 евро, беше определена на минимум 360 лв. В момента при цена на емисиите около 72 евро, без да има пределна цена, стигаме до тези нереално високи с цени на недостиг. От публикуваните предварителни данни не става ясно кои са активираните мощности – не са свързани с данните за количества и цени. Няма никаква яснота кой източник е активиран и на каква цена от обявените търгове. Няма никаква прозрачност на балансиращия пазар – цел, която трябваше да бъде постигната съгласно приетата Методика и европейските директиви.

Смятаме, че липсата на конкуренция при доставчиците на балансираща енергия и свободата, която имат да определят по свое собствено усмотрение, без никаква пазарна логика и без праг на цената, води до изключително изкривяване на пазара и пълна непредвидимост за разходите, които могат да очакват всички пазарни участници. Както за неделя предложените цени са 500-600 лв./МВтч и след прилагане на коефициент стават 2500 лв./МВтч, така без никаква пречка може да бъде предложена цена от 2500 лв/МВтч и след прилагане на коефициент да стане 10 000 лв./МВтч. Методиката определяше цени за активиране на балансиращи мощности при липса на достъп до централизиран Европейски балансиращ пазар, от приоритетен списък на ЕСО ЕАД. Този списък реално не е показан никъде за свободен достъп от участниците на пазара и обществото. В списъка с регистрирани мощности за балансиране, публикуван на сайта на ЕСО ЕАД, ясно се виждат малкото участници в балансиращия пазар, като също не са ясни крайните резултати от търговете за активиране на балансиращи мощности. Всичко описано по- горе за цените за балансираща енергия, приложено към крайната цена на електроенергийния пазар, ще доведе до увеличение на крайната цена. До момента разходите за балансиране спрямо средната борсова цена на енергията пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД бяха в границите между 3% – 6%. Публикуваните прогнозни цени ще доведат до увеличение на тези разходи до между 21% – 27% от средната борсова цена на електроенергията. Това означава среден разход за балансиране в размер между 25 лв. – 40 лв. / МВтч. Към настоящия момент такива разходи не са предвидени в договорите на доставчиците с крайните потребители или производители. Същото важи и за крайните снабдители като участници на балансиращия пазар, което ще наложи увеличение на разходите и при регулираните цени за бита и при ДПИ. Това, от своя страна, ще доведе до нова отваряща се финансова дупка при всички участници и до рязък скок в цените към всички, а от там и до ново изкуствено „напомпване“ на инфлацията в страната с нови около 6%. Само отбелязваме, че повишаването на цените на енергията през 2021 г. и 2022 г. беше един от основните двигатели на повишаването на инфлацията с около 30%.

В тази връзка, апелираме за пълна прозрачност при публикуване на източниците и цените на балансиране, защото не е логично енергията за покриване на недостиг от ВЕЦ, ФЕЦ, ГЕЦ или ТЕЦ да струва 500-600 лв./МВтч. и това да превърне цялата икономика на страната в потърпевша на желанието на малко участници за свръхпечалби за кратък момент от време.

Напомняме, че новата Методика имаше за цел да отчита и две очаквани промени към онзи момент в пазара на електроенергия от 01.07. 2024 г., които не се случиха. На първо място, присъединяване на независимия преносен оператор (НПО, ЕСО ЕАД) към европейските платформи за балансиране съгласно Регламент (ЕС) 2017/21, което по последна информация ще се случи най-рано в края на годината. На следващо място, съгласно Закона за енергетиката, към момента на предлагане на новата Методика, се предвиждаше отпадане на ролята на обществения доставчик от 01.07. 2024 г., което да наложи крайните снабдители да закупуват електроенергията от борсов пазар, което като ефект щеше да минимизира и небалансите в системата, причинени от тях. Обръщаме внимание, че в заявлението за цени от 01.07. 2024 г. на ЕСО ЕАД, системният оператор акцентира върху некоректното поведение на крайните снабдители спрямо балансиращия пазар, информирайки, че те причиняват в определени периоди до 80-90% от целия небаланс в системата „поради изключително неточно от тях прогнозиране на товара на битовите потребители, както и признаване на разходите за балансиране на регулираните цени“. Това, на практика, означава, че съгласно новата Методика, техните неточни прогнози водят до многократно увеличение на разходите за балансиране на всички участници на свободен пазар. Дефакто, Методиката се прие, без да се е случило нито едно от двете обстоятелства, които наложиха нейното приемане.

Апелираме Комисията да предприеме действия по отмяна на Методиката преди публикуване на окончателен сетълмент за месец май 2024, като със същия акт постанови формиране на цените за небаланс, съгласно действащата до 01.05.2024 Методика, като с това гарантира на пазарните участници, че няма да има спекулация с цените за балансиране, и да определи на доставчиците на балансираща енергия максимална печалба при предоставяне на услуги за балансиране, като това бъде контролирано от Комисията. Впоследствие Комисията да преразгледа Методиката, като премахне от нея втория и третия изчислителен етап, както и параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби.

Надяваме се, че Комисията ще вземе предвид изложените по-горе съображения и ще се съобрази с направените от двете Асоциации предложения. Изразяваме своята готовност за среща, на която да бъдат обсъдени възможни спешни мерки.

С уважение:

Атанас Димов Соня Николова-Кадиева
Председател на УС на АТЕБ Председател на УС на АСЕП