Становище на АСЕП с аргументи против конкретни предложения за ИД на Закона за енергетика

До:
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вх. номер: 054-04-128 от 12/06/2020

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар активно следи всички дискусии и предложения, свързани с дълго отлагана и съществена промяна в електроенергийния пазар, свързана с извеждането на стопанските потребители на ниско напрежение на свободния пазар. От изключителна важност за стабилността на сектора е прецизирането на всички законови и подзаконови текстове, регламентиращи процеса по извеждане на тези потребители. Във връзка с входираните предложения на народни представители между първо и второ гласуване за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, номер: 054-04-128 от 12.06.2020 г, моля да отчетете следните важни забележки:

I. Предложението в Параграф 3 от Законопроекта за създаване на уеб базирана платформа за сравняване на оферти, администрирана от КЕВР, считаме за крайно неуместно. Свободният пазар се базира на почасови цени на електроенергията, а не на количествени измерения за потреблението на даден клиент. Цените се определят индивидуално, в зависимост от конкретния товаров профил на клиентите. Изискването на ценови оферти от търговците единствено на база количествени критерии като годишно потребление, е неприложимо и би изкривило пазарната информация, публикувана на тази платформа. Още повече, публикуваните на платформата оферти са необвързващи, няма никаква гаранция, че условията по оферта ще бъдат спазени и заложени в договора за доставка, тоест могат да се използват спекулативно от недобросъвестни търговци с цел подвеждане на клиенти.
От друга страна, пазарът на едро е трудно предвидим, цените са динамични и дори предвиденият ежемесечен срок за актуализиране на ценови предложения от търговците е трудно изпълним. В практиката, сроковете за приемане на конкретните условия по оферта за договор за доставка са значително по-кратки, често в рамките на 2 до 3 работни дни, имено поради високата динамичност.
Наред с горното, законовото задължение за публично публикуване на ценови оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамични цени, считаме за нарушаване на правото на търговска тайна и интересите на търговските участници. Според АСЕП че подобна платформа трябва да съдържа обща информация за всички лицензирани търговци на електроенергия, активни координатори на балансиращи групи, с актуални данни за контакт с тях. В допълнение, платформата на БНЕБ е свободно достъпна за всички клиенти, където се предоставя информация за цените на едро в краткосрочен и дългосрочен план, така потребителите биха могли да направят сравнение между различните предложения на търговците. Установена добра практика е и създаването на функционалност, с която клиента може да си попълни индивидуални данни за контакт и профил на потребление, които автоматично да се изпратят до регистрираните търговци и те при интерес да се свържат с клиента и да му предоставят индивидулана оферта.
АСЕП счита, че подобна информационна платформа може да съществува единствено на доброволни начала и внедряването на всякакви законови задължения и санкции за търговци, е напълно неприложимо. Освен че затруднява излишно работата на Регулатора и на търговските участници, няма да бъде в интерес на потребителите, защото те ще имат достъп до ценови оферти, които не отговарят на индивидуалните им специфики и най-вероятно на пазарните условия.

II. АСЕП категорично възразява срещу Параграф 13, ал. 2 от Законопроекта, което считаме за непазарна интервенция в пазара по свободно договорени цени. Предложената промяна затвърждава статуквото и осигурява тези потенциални клиенти по пар.13 ал.1 да бъдат почти запазени само и единствено за крайните снабдители, които ще ги обслужват в качеството си на търговци. С предложените промени на практика се въвеждат законово пречки пред останалите търговци на електрическа енергия, лицензианти по чл.39, ал.1, т.5 от ЗЕ, които са различни от крайните снабдители. С този подход не се прави крачка напред в либерализацията на пазара на електрическа енергия, нито се преодолява съществуващият сега хибриден модел на електроенергийния пазар с едновременно съществуване на регулиран и свободен сегмент, който е отчетен многократно от управляващите като пречка пред завършването на процеса по либерализация и саморегулирането на пазара чрез естествените конкурентни процеси.
В случай, че предложенията бъдат приети, това ще доведе до нарушаване на чл.21 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в дискриминиране на лицензирани търговци на ток и ограничаване на търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени, въз основа на законово въведена регулация, която има за цел либерализация на пазара на електрическа енергия. Това ще бъде нарушение на Договора за функциониране на Европейският съюз, както и регулациите от третият и четвъртия енергиен пакет, които не само не се въвеждат в националното законодателство, а и грубо се нарушават правилата на конкуренцията и свободната търговия, като се дава приоритет на едни търговски участници пред други. Възможно е тази промяна да доведе до разследване за неследваща се държавна помощ, в полза на определени търговски субекти – крайните снабдители, в качеството им на титуляр на лицензия по чл.39 ал.1 т.5 от ЗЕ, конкретно три търговски субекта.
Необходимо е в рамките на производство по застъпничество, в обхвата на Регламент № 1227/2011, да се провери съответствието на Параграф 13, ал. 2 от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, дали не представляват нарушение на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК.

Асоциация свободен енергиен пазар призовава за отегляне на по-горе изброените предложения, които нарушават стимула и интереса на клиентите да търсят най-добри условия за доставка и тотално изкривяват принципите на свободния пазар.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ