Становище на АСЕП относно чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за единен формат за обмен на данни

Изх. № АСЕП– 323/ 07.05.2021 г
ДО:
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ
ДИРЕКЦИЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ОТНОСНО: Прилагането на изискванията на чл. 88, ал.3 от ПТЕЕ за създаване и прилагане на единен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През ноември 2015 г. Асоциация свободен енергиен пазар приветства създаването на чл. 88 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Целта на тази нормативна промяна беше да се стандартизира форматът за обмен на търговски данни между участниците на електроенергийния пазар и по този начин най-после да се сложи край на хаоса чрез въвеждането на единен електронен формат.

Форматът и начинът на обработка на търговските данни в електроенергийния сектор е от съществено значение за нормалното функциониране на пазара. Не трябва да се пренебрегва обаче възможността, при определени условия те да бъдат използвани за създаване на изкуствени бариери и ограничения за участие на електроенергийния пазар, за налагане на допълнителни разходи на определени групи участници, което да доведе до изкривяване на конкуренцията.

Значението на формата и начина на обработка на данните в електроенергийния сектор е важна тема за развитието на конкурентни пазари и намира отражение в законодателството на Европейския съюз. Третият и Четвъртият енергиен пакет включват в себе си регулации, свързани конкретно с начина и обработка на данните. В рамките на паневропейското обединение на независимите преносни оператори – ENTSO-E, има специални работни групи, които се занимават с изработването на стандарти за обработката на данни – конкретно ENTSO-E Common Information Model стандартите. ENTSO-E CIM стандартите представляват група от компютърни комуникационни протоколи и стандарти, които включват много повече от обикновено предаване на търговски измервания за целите на фактурирането. ENSTO-E CIM стандартите за разработени от няколко работни групи в продължение на повече от десет години. Качеството на тези стандарти е толкова високо, че дори се наложиха като световен стандарт на Международната електротехническа комисия (IEC) за всички международни електроенергийни пазари и производители на софтуер и оборудване за тях. А именно стандартите IEC 61970, IEC 61968, IEC 62325, IEC 61850. От Асоциация свободен енергиен пазар не веднъж сме изразявали становище, че България като член на ЕС следва да използва добрите световни практики, наложени от 2013 г, вместо да се правят опити за създаване на местен еквивалент с неясен и спорен ефект от прилагането.

Духът на чл. 88 от ПТЕЕ от 2015 г. макар да не упоменаваше изрично европейските стандарти на обмен на данни, възлагаше на ЕСО ЕАД като независим преносен оператор да определи конкретния формат и начин на обработка на данните за пазара. Въпреки това, по непонятни причини, през 2018 г. в ПТЕЕ се въведе нова алинея на член 88 – ал. 3, която възложи освен на ЕСО, и на електроразпределителните предприятия (ЕРП) да участват в изработването на формата и обработката на данни. По наша информация, редовни работни срещи са били провеждани от представители на ЕСО и на ЕРП още от 2015 година. АСЕП не веднъж е изразявала становище, че този формат на данни ще засегне и на практика ще въведе регулация за целия пазар и би трябвало в работните групи да се включат ИТ експерти от всички видове засегнати участници на пазара. Също така не веднъж сме предупреждавали да не се използва и създава протокол за комуникация, базиран върху стандарта EDIFACT/MSCONS, защото това е остарял стандарт от 1987 г., разработен за мейнфрейм системи.

Резултатите са налице – отне шест години да се изработи единен електронен формат за обработка на данните за търговските мерения, за който нашите членове и участниците на свободния пазар биват уведомени едва преди месец. Форматът на данните е базиран върху морално остарелия протокол EDIFACT/MSCONS (макар и леко осъвременената му версия включваща XML в нея). Още повече, напълно са игнорирани европейските и международните стандарти определени от ENTSO-E и IEC, а самият протокол е ненужно усложнен и объркан. Наред с горното, в писмото си ЕСО-2127 от 18.03.2021 г. ЕСО ЕАД изразява очакване от всички засегнати участници на свободния пазар да въведат необходимите ИТ системи, поддържащи този протокол, до края на 2021 г.

При тези обстоятелства от Асоциация свободен енергиен пазар, искаме да поставим следните въпроси:

1. Защо са игнорирани международните и европейските стандарти за обмен на данни в електроенергийни мрежи?
2. Защо в работната група за изготвяне на стандартите на обмен на данни не са били допускани и на се вземани в предвид мнения на участниците на свободния пазар, реалните потребители на този протокол, чиято възможност изобщо да работят зависи от този протокол?
3. Защо е имало участници на електроенергийния пазар, които са имали шест години да настройват ИТ системите си за този протокол, а се очаква от всички други участници на пазара да въведат ИТ системи за този протокол за шест месеца?
4. Каква оценка е била направена за икономическата стойност на изграждане на ИТ система от нулата, която да поддържа този протокол спрямо цената на един стандартен, широко използван софтуер от Европейския съюз, поддържащ стандартите на ENTSO-E? Този протокол не създава ли изисквания практически всеки участник на електроенергийния пазар, независимо от големината и ролята си на пазара, да разполага със софтуер еквивалентен по големина и сложност на този на ЕРП?
5. Как ще се елиминира възможността да се създадат изкуствени бариери за работа на пазара на електроенергия чрез този протокол? Защото от всеки нов участник се налага да инвестира значителни финансови средства в разработката на ИТ системи още със стартиране на оперативна дейност, за да поддържа първите си 10 клиенти?

Ако въпреки изброените по-горе съображения, все пак се пристъпи към въвеждане на така разработените изисквания на единния електронен формат за обмен на данни, от Асоциация свободен енергиен пазар предупреждаваме, че очакваме увеличаване на разходите за електроенергия на потребителите с до 10%. Разработването на формата единствено с участието на мрежовите оператори, игнорирайки всички останали участници на пазара, предоставя конкурентно предимство за свързаните с електроразпределителните предприятия търговци, за което АСЕП си запазва правото за предприемане на последващи действия.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР