Становище на АСЕП относно Проект на решение относно цени в сектор Електроенергетика 2023/2024

Изх. № АСЕП /19.06.2023 г.

 

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2023 – 30.06.2024

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

 

В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенствате на регулаторната рамка в сектор електроенергетика, изразяваме следната позиция относно публикувания Проект на решение за утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2023 – 30.06.2024, изготвена на база изнесените данни от Доклада на работната група:

  • На първо време, във връзка с изнесената след общественото обсъждане информация, че по силата на постъпила заповед на вече бившия служебен министър на енергетиката Росен Христов, в регулирания микс трябва да бъде включено допълнително количество електроенергия от ТЕЦ „Марица-Изток 2“ в размер на 2 200 000 МВтч. АСЕП одобрява по принцип подобно решение, защото по този начин може да бъде осигурена работата на централата не само за регулиран, но и за свободен, и за балансиращ пазар на електроенергия. Притеснява ни обаче липсата на нормативно основание в Закона за енергетика или в подзаконовата нормативна рамка, което да отговаря напълно на действителната ситуация. Следва да се помисли в посока изработването на подобни текстове, като възможен подход е отпадане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 21, изр. второ от ЗЕ, която не допуска определяне на разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10 на сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период;
  • Обръщаме внимание на занижените разходи за производството на електроенергия на производителите, по която продават електрическа енергия на обществения доставчик За съжаление, отново не виждаме в цената да бъдат включени прилежащи разходи като например мрежови такси за производител или вноска от 5% от приходите им във ФСЕС. Този регулаторен подход поставя производителите с квоти за регулиран пазар в ситуация да компенсират от свободен пазар. Притиснати са да продават на по-краткосрочните и рискови пазари в търсене на по-висока доходност, вместо да могат да предложат електроенергията си на дългосрочна база, което да им осигури необходимата стабилност. Считаме, че КЕВР следва да предприеме действия в подкрепа предлагането на дългосрочни продукти, като АСЕП е предлагала включително изработване на регулаторен механизъм, според който КЕВР да определя количества електроенергия от държавните централи, които да се предлагат на дългосрочна база, както и условията и видовете продукти на търговете. Въпреки че пазарът на едро е либерализиран, той е концентриран и доминиран от държавните дружества, следователно подобни действия биха били ефективни.
  • Обръщаме внимание, че въпреки че ежегодно в последните години се посочва в докладите, че крайните снабдители са надхвърлили определените им квоти, отново се допуска подобна хипотеза за следващия ценови период. Предложените в проекта количества електрическа енергия, които общественият доставчик да осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители, е 12 222 981 MWh Видно от изнесените данни в доклада, въпреки прогнозата за миналия ценови период от 12 086 617 MWh, реално отчетените са 12 396 691 MWh, или с 200 000 MWh по-малко от текущия период без обективни аргументи за тази разлика. Обръщаме внимание, че всяко отклонение между прогноза и реално потребени количества на практика означава, че клиентите са заплащали енергия под реалната цена на извършените разходи, което генерира дефицит в НЕК, който следва отново да се покрие от ФСЕС в бъдещ ценови период. От друга страна, това означава нарушаване на предвидимостта за търговските участници и ощетяване на свободния пазар чрез отнемане на полагащите са за този пазар количества. АСЕП настоява за следващия ценови период количества електрическа енергия, които общественият доставчик да осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители, да бъдат увеличени до 12 396 691 MWh;
  • АСЕП подкрепя усилията за осигуряване на социално приемлива цена, но считаме, че това следва да бъде осигурено чрез установени регулаторни практики като двутарифен модел. Извършването на социална политика чрез компенсации за всички потребители, помощи за енергийно бедни и други мерки, следва да е в компетенциите на Правителството. Обръщаме за пореден път внимание, че средствата от ФСЕС следва да се използват по целесъобразност, а не за изцяло за потискане на цените за регулиран пазар. Те трябва да се използват за стимулиране изграждането на нови мощности и за енергийна ефективност, което е единствената устойчива мярка за енергийната сигурност и справяне с високите разходи на енергийните суровини;
  • За пореден път АСЕП апелира да се гарантира в максимална степен достоверността на прогнозата и в случай на отклонения, да се предвидят механизми, които да позволяват корекции в рамките на ценовия период. Поради безпрецедентната динамика на пазарите на едро през последната година, АСЕП за пореден път апелира да се възприеме подход за актуализация на ценовото решение и утвърждаване/корекция на цени и количества поне на шестмесечна база, което ще минимизира изкривявания и най-вече ще гарантира стабилността на националния пазар, без системни дисбаланси, каквито наблюдаваме. Този подход следва да обхване всички променливи компоненти на ценовото решение, вкл. прогнозна пазарна цена (ППЦ) за базов товар.

 

Като представители на асоцииран интерес на търговски участници от електроенергийния сектор, апелираме да отразите по-горе изразените съображения в окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2023 – 30.06.2024. Аргументите ни са в полза развитието на свободния пазар в България, който трябва да бъде разглеждан от Регулатора равнопоставено с регулирания сегмент.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

 

……………………

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ