Становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Изх. № АСЕП 266 /09.12.2019 г.

ДО:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно проект на Правила за търговия с електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Като представители на асоцииран интерес на търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е пряко засегната от публикувания проект на Правила за търговия с електрическа енергия. Отчитаме усилията на Комисия за енергийно и водно регулиране в посока привеждане на нормативната уредба към последните промени в Закона за енергетика, както и самоинициативите за изчистване на настоящи пазарни дефекти и способстване на пълната либерализация на електроенергийния пазар. АСЕП изразява следното становище по така публикувания Проект, което цели гарантиране на прозрачността, конкурентноспособността и равнопоставеността на различните групи участници в сектора:

1) Параграф 1 от проекта въвежда нов вид търговски участник – агрегатор на група от обекти, което е важна стъпка за ефективното управление на електроенергийната система и осигуряване на по-високо ниво на конкуренция между доставчиците на балансиращия пазар. Считаме обаче, че агрегаторът на група от обекти, независимо дали е производител или търговец, трябва задължително да притежава лицензия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група. Единствено по този начин, ще се гарантира необходимата експертиза за ефективно извършване на дейността на агрегатора.
Предлагаме следната редакция на дефиницията за агрегатор в Параграф 80, т.1 на Допълнителната разпоредба от Проекта:
„1. „Агрегатор на група от обекти“ – дружество, търговец или производител на електрическа енергия, притежаващи лицензия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група, в състава на която група влизат обекти на производители, обекти на потребители или инсталации за съхранение на електрическа енергия, регистрирани като преки членове.“

2) Параграф 5 от Проекта въвежда допълнение в чл. 9 от ПТЕЕ, според което независимият преносен оператор сключва сделки за студен резерв съгласно изискванията на ЗЕ, Правилата за управление на електроенергийната система, на ПТЕЕ и на Правила за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители и потребители, публикувани на сайта на независимия преносен оператор. АСЕП настоява Правилата за провеждане на търгове да се публикуват на сайта на преносния оператор след одобрението им от Комисията, подобно на правилата за работа на организиран борсов пазар. Това се налага, тъй като разходите за управление на системата се заплащат от всички потребители и следва да има регулаторен контрол върху избора на доставчици, начина на сформиране и размера на разходите за предоставяне на допълнителни услуги на ЕСО ЕАД;

3) Високо оценяваме усилията на Комисията за ограничаване на възможностите за злоупотреби с електроенергия от ВЕИ и ВЕКП производители, за които алармирахме с наше писмо АСЕП 254/28.06.2019. Считаме обаче, че налагането на ограничения за участието на производителите с премия в комбинирани балансиращи групи би била ефективна, но подранила рестриктивна мярка, която неоснователно ще доведе до повишаване на разходите на производителите под 1 МВт инсталирана мощност, които остават задължени да се балансират в комбинирана група и би наказала добросъвестни координатори на такива групи. Предлагаме до пълната либерализация на производителите по преференцилна цена и естественото отпадане на функцията на комбинираните балансиращи групи, производителите по чл. 162а от ЗЕ и производители от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 МВт и над 1 МВт да имат право да избират между стандартна или комбинирана балансираща група. В този случай, както сме посочили в цитираното писмо, възможностите за злоупотреби могат да се елиминират чрез стриктен контрол от страна на ЕСО ЕАД и недопускане на сериозни отклонения от производствените графици;

4) Подкрепяме Параграф 25 от проекта, според който КЕВР ще одобрява правилата за работа на организиран борсов пазар. Считаме, че е въпрос на подход Тарифа на таксите да се включи в Правилата като приложение, от което следва КЕВР да одобрява и нея. Размерът на разходите за участие в борсовия пазар е елемент от ценообразуването при продажбата на електроенергия, който в крайна сметка се заплаща от всички потребители по свободно договрени цени, затова АСЕП настоява независимия секторен регулатор да вземе отношение по проблема и в Правилата да бъдат включени и тарифите за работа на БНЕБ ЕАД, които да подлежат на одобряване от КЕВР;

5) Подкрепяме всяка промяна в ПТЕЕ, която ограничава извършването на неправомерни действия от търговски участници, каквото е прехвърлянето на количества по регулирани цени за обществена доставка между крайния снабдител и оператора на електроразпределителната мрежа, каквото е предложението в Параграф 28, т.4 за заличаване на ал. 10 на чл 56а. Настояваме, при всеки случай на установено от КЕВР нарушение, да се санкционират съответните извършители;

6) В Параграф 34 предлагаме допълнение, според което гаранционно обезпечение да се изисква само за активни координатори, които извършват дейност;

7) АСЕП категорично се обявява против изменението на чл. 99, алинея 3 в Параграф 52 на Проекта, регламентиращ реда за смяна на координатор на балансираща група. Работната група предлага отпадане на досегашната възможност смяната на доставчик да се инициира от крайния клиент или нотариално упълномощено от него лице (всяко, без ограничения). Новият текст гласи, че смяна на доставчик или координатор може да се извършва единствено от клиента или упълномощения от него нов доставчик/координатор. Лимитирането на упълномощените субекти ще бъде съществена администратична пречка пред свободната миграция на клиенти, особено в случаи, когато клиентът физически пребивава извън страната и използва упълномощено лице да го представлява. Упълномощаването най-вече на адвокатски дружества е широкоприета търговска практика и няма основателни доводи да се забранява. Във своите становища АСЕП винаги е настоявал за отпадане изобщо на изискването на нотариална заверка, която единствено затруднява процесите на либерализация чрез налагане на допълнителни материални и нематериални тежести на крайните клиенти, а за съжаление, наблюдаваме предложения за включване на нови и нови ограничения – относно кръга на упълномощените лица и изискване за нотарилна заверка не само на подпис, но и на съдържание;

8) В Параграф 80, т.3 от Допълните разпоредби е необходимо да се разшири дефиницията на „съоръжение за съхранение на енергия“ с информация относно процедурата на измерване на отдадената електроенергия и да се добави нова т.5, в която да се включи дефиниция на нововъведения субект в Проекта – „оператор на затворена разпределителна система“;

9) Обръщаме внимание на сериозния проблем, който наблюдаваме с неспазване на определените в ценовото решение на КЕВР количества за обществена доставка. Няма никакъв резон от регулаторно определяне на подобни количества, ако те не кореспондират с реалните продажби от Обществения доставчик към крайните снабдители. Още повече, на база определените количества се ценообразува т.н. „миксова цена“, от което следва, че всяко неизпълнение на тези количества прави тази цена неразходоориентирана. Неспазването, също така, пряко рефлектира в ограничаване на ликвидността на свободния пазар и подвежда чрез погрешни пазарни сигнали търговци и потребители спрямо очакваните от производителите количества и ограничава възможността за предлагане на дългосрочни продукти. Като устойчиво решение предлагаме Обществения доставчик да осигурява количества за обществена доставка на крайните снабдители до размера на определените за съответния период в ценовото решението на КЕВР. При непредвидени обстоятелства, чл. 31б. от Закон за енергетика, дава право Регулаторът да изменя разполагаемостта и количествата, в съответствие с които Общественият доставчик е ДЛЪЖЕН да сключва сделки с крайните снабдители. Като плавен преход към пълната либерализация, трябва да се даде възможност на крайните снабдители да закупуват при необходимост допълнителни количества извън регулаторно определените им от организиран борсов пазар. Считаме, че досегашната практика за безлимитно закупуване от Обществения доставчик противоречи на Закона за енергетика и предложената от АСЕП редакция се налага за привеждане на ПТЕЕ в съответствие с чл. 21, ал. 1, т.21 и чл. 31б от Закона за енергетика, които гласят:
„Чл.21, т.21 (КЕВР) определя прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители(…)“
Чл. 31б. Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия (…) по време на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като:
1. изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите“
С оглед на по-горните аргументи, предлагаме в Проекта да се включи следната редакция на чл. 78 от ПТЕЕ:
Параграф … В чл 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 и ал. 2 се изменят така:
„(1) Общественият доставчик продава на крайните снабдители количествата електроенергия за обществена доставка по регулирани цени в рамките на определената с решение на Комисията месечна разполагаемост. Крайните снабдители могат да актуализират помесечните количества в рамките на общата годишна разполагаемост, утвърдена от КЕВР до 22-ро число на предходния месец
(2) При необходимост от допълнителни количества за обществена доставка извън определената от КЕВР обща разполагаемост, крайните снабдители закупуват електроенергията от организиран борсов пазар.“
2. Ал. 4 се заличава
3. Създава се нова ал. 13:
„(13) Общественият доставчик поддържа публичен списък на продадените по ал. 1 месечни количества на крайните снабдители“

10) В Преходни и заключителни разпоредби към Правила за измерване на количеството електрическа енергия се заличи чл. 31б от ПТЕЕ , с което се премахна възможността ( а не задължението) на търговците на електрическа енергия да изискват от крайните си клиенти обезпечение по цена „Задължение към обществото“. Това поставя търговците в неравностойно положение, тъй като те остават задължени лица по ЗЕ да обезпечават вземанията от своите клиенти за ЗкО пред ФСЕС, без да имат възможност да гарантират тези вземания. Настояваме в настоящия проект на ПТЕЕ да се включи заличеният чл. 31б, тъй като той имаше още една съществена функция – регламентираше разходването на събрани от потребители обезпечения целево, само за покриване на задължения за ЗкО към ФСЕС , което представляваше регулаторна защитава крайните клиенти от възможни злоупотреби със средствата им.

11) С цел подобряване на работата на борсовия пазар, ограничаване на волатилността, по-добро планиране и обезпечаване на необходими количества, предлагаме въвеждане в ПТЕЕ на задължение за крайните снабдите да закупуват минимум 60% от енергията, необходима за покриване на технологичните загуби, от сегмент „Централизиран пазар на двустранни сделки на БНЕБ ЕАД“.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА