Становище на АСЕП относно Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Изх. № АСЕП 423 / 28.12.2023 г.
ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници, публикуван за обществено обсъждане на 01.12.2023 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя усилията на изпълнителната власт по изработване на дългоочакваната нормативна рамка, обезпечаваща създаването на конкурентен и прозрачен пазар за търговия с гаранции за произход на електроенергията от възобновяеми източници. Основен етап от този процес е публикувания за обществено обсъждане на 01.12.2023 г Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници, като с настоящото писмо бихме искали да изразим позицията на Асоциация свободен енергиен пазар относно така предложените текстове:

• В чл. 4 от Проекта, АСЕП счита за необходимо да се разшири обхвата на цели за използване на гаранциите и предназначението им, така че да бъдат обхванати в максимална степен реалните потребности на търговските участници. Гаранциите за произход следва да могат да служат за доказателство покриват не само не само количеството закупена електрическа енергия, но да могат да покриват емисии отдадени при производството на продукцията на потребителители и емисии при използването на продукцията на крайните потребители. (преките емисии от нейните операции, така също за доказване на непреките емисии, произтичащи от закупуване и потребление на енергия, или до емисии произведени от използването на продуктите на крайния потребител).
• С оглед осигуряването на максимално прозрачен процес, в чл. 5, ал. 1 от Проекта следва изрично да се допълни, че гаранциите се издават на база отчетено количество електроенергия чрез средствата за търговско мерене, съгласно Закона за енергетика.
• Според чл. 5, ал. 3 от Проекта производители по чл. 31, ал. 5, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), са длъжни да подадат заявление за издаване на гаранция за произход на тази енергия. Също така, чл. 11, ал. 2 регламентира, че тези гаранции ще се прехвърлят на крайния снабдител. От друга срана, съгласно последните промени в Закона за енергетика, чл. 94а., ал. 3. ( изм. – ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 01.07.2024 г.) по искане на производител краен снабдител изкупува електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по чл. 31 от ЗЕВИ, присъединени към електроразпределителната мрежа и продава изкупената ел. енергия на организиран борсов пазар. АСЕП категорично възразява срещу така определените нормативни процедури и осигуряването на заплащане за покриване на услугата на крайните снабдители по продажба на борса чрез гаранциите на производителите от произведената енергия. Подобна услуга трябва да се предоставя в конкурентни условия, така че да може ВЕИ производителите да договарят свободно и да избират най-добри условия измежду различните търговски участници – крайни снабдители или търговци на електроенергия. Подобни условия задължително следва да са обект на индивидуално договаряне и не считаме за пазарна мярка автоматично да се прехвърлят гаранции за произход и то за извършване на съвсем отделни посреднически услуги, като се поставят и крайните снабдители в привилегирована позиция. Гаранциите за произход следва задължително да принадлежат на производителя, с изключение на хипотезата на чл. 11, ал. 3, когато на производителите се изплащат премии и гаранциите и приходът от тях следва автоматично да се причисли към ФСЕС.
• В чл. 5, ал. 4 от Проекта, АСЕП счита, следва да се разшири като се добави и условие „регистрирани по Закона за акцизите и данъчните складове“.
• В чл. 6, ал. 3, т. 2 АСЕП не одобрява заложените значително по-неблагоприятни условия за инсталациите над 30 кВт. Възможни са два подхода – или не трябва да се губи възможността за издаване на гаранции при неподаване в срок от един месец, а да се водят на отчет в рамките на годината или да може да се подава заявление в рамките на валидност на гаранциите или поне до 11 месеца след производство, както е при инсталациите до 30 кВт. Посоченият ежемесечен период за подаване на заявление е твърде кратък и административно тежък за производителите, а в случай на невъзможност за изпълнение за даден период те ще бъдат наказвани с отнемане на възможност за получаване на гаранции.
• В чл. 6, ал. 4 не е прецизно разписан, така че да обхване всички случаи при произведена енергия под 1 МВт, за която според Проекта не може да се издаде гаранция. Трябва ясно да се посочи, че тази енергия се прехвърля към следващия период на отчитане, независимо дали е на период от един месец или от десет месеца.
• В чл. 9, ал. 2 има допусната техническа грешка и трябва да се коригира от „сроковете по ал. 2“ на „сроковете по ал. 1“.
• АСЕП настоява в чл. 17, ал. 6. предвиденият 18-месечен период за използване на гаранциите да започва да се брои не от датата на производство, а от датата на издаване на гаранцията за произход, тъй като например, при малките производители ще има над 10 месеца забавяне от месеца на производство до издаването на гаранциите.
• Проектът следва да се допълни, така че да отразява и функциите на АУЕР при по очакваната скоро нова платформа за търговия с гаранции за произход, оперирана от Българска независима енергийна борса ЕАД. Например, ако гаранциите служат като обезпечение по сделките на БНЕБ ЕАД, трябва да бъдат заложени защитни механизми, например, ако продавачът на гаранциите се откаже неправомерно от сделка, АУЕР трябва да може служебно да ги прехвърля на купувача при положение, че той е изряден по сделката на БНЕБ.

Вярваме, че изразените по-горе препоръки на Асоциация свободен енергиен пазар ще бъдат взети под внимание преди окончателното приемане на Наредбата за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Членовете ни остават на разположение за предоставяне на допълнителни разяснения или съдействие.

С УВАЖЕНИЕ,

…………………………………
СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ