Становище на АСЕП относно Правилата за търговия с електрическа енергия, 21.11.2017

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), обединяваща редица български компании – участници в свободния пазар на електрическа енергия,  приветства провеждането усилията на КЕВР за изготвяне на нови Правила за търговия с електрическа енергия  при спазване на принципите за равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни.

Реферираме към входирано в деловодството на КЕВР становище на АСЕП под номер Е-04-37-15/07.11.2017, което представихме накратко по време на Общественото обсъждане. Бихме искали да обобщим нашите предложения, както и да направим някои уточнения и допълнения.

АСЕП продължава да отстоява тезата:

 1. Предложеният механизъм за фактуриране на първия месец от смяна на доставчик съгласно чл. 94, ал. 3 създава предпоставки за спорове между клиенти и търговци, затова е необходимо да се използват единствено данните от средствата за търговско измерване.
 2. АСЕП възразява срещу отменянето на чл. 100 и възможността операторите да съгласуват помежду си изискванията за смяна на доставчика от крайните клиенти. Необходимо е КЕВР като регулатор да даде ясни и единни за всички участници процедури за извършване на смяна на доставчик.
 3. АСЕП възразява срещу възприетия подход в чл. 102 и 102а, който дава възможност на операторите да определят дали дадено възражение е мотивирано или не, което създава съмнение за субективност. Предлагаме винаги да се изисква и УЛЗ от предходния доставчик, заедно с мотивираното възражение.
 4. Предлагаме отпадане на специалната регламентация на комбинираните балансиращи групи и членовете на тези групи да получат възможност да стават част от стандартни балансиращи групи. Това ще повиши ефективността на системата и ще предостави на координаторите допълнителни способи за управление на небалансите.
 5. АСЕП предлага да се възприеме подход за предоставяне на възможност на търговците на електрическа енергия да участват в търговете за предоставяне на студен резерв. Това ще осигури допълнителни възможности за повишаване на сигурността на системата и същевременно ще създаде конкуренция.
 6. АСЕП продължава да счита за неподходящо БНЕБ да бъде единствена страна по всички сдеки на пазара в рамките на деня, което ограничава свободата на търговските участници. Подкрепяме мотивите за изсветляване на пазара, но настояваме да се приеме вариант, който да дава възможност на всички желаещи участници да се включат. Работещо решение би било намаляване на годишната такса за участие на БНЕБ, което ще бъде компенсирано от повишения обем на участници и няма да рефлектира върху приходите на БНЕБ
 7. Изказваме несъгласието си БНЕБ да бъде централизиран пазар по двустранни договори, което ще ограничи навлизането и съществуването на други оператори на платформи за двустранна търговия . Според ЗЕ има монопол единствено на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
 8. Въпреки че изискването за нотариална заверка на пълномощното, съгласно чл. 99, ал. 2 от Правилата, цели запазване правата и интересите на страните, това ще забави и затрудни излизането на малките потребители на свободния пазар. Затова ние от АСЕП продължаваме да настояваме да се възприеме друг подход, който едвновременно да ограничава възможността от злоупотреби, но и да улеснява цялостната процедура, което е в интерес на пазарните участници. Това трябва да важи в особена сила за битовите потребители.
 9. Въпреки ниската ликвидност на предлагането на БНЕБ, според Закона за енергетиката доставчиците от последна инстанция са равноправни участници на свободния пазар и трябва да им се осигури достъп до Борсата. Въпреки това, ние ще настояваме за законови промени, които да разграничават дейността на търговците на електроенергия от тази на доставчиците от последна инстанция.
 10. Считаме за неоснователни съображенията, че наличието на възможност за спиране на захранването на краен клиент е в противоречие с чл. 123 от Закона за енергетиката. Посочената разпоредба не ограничава по никакъв начин възможността за спиране на захранването при преминаването към друг доставчик на електроенергия. Нещо повече, чл. 123 от ЗЕ се използваше и до преди създаването на чл. 104г, ал. 5 от Правилата за търговия с електрическа енергия именно за спиране на захранването на клиенти, които са вече със сменен доставчик. Всъщност, чл. 104г, ал. 5 от Правилата беше създаден, за да внесе изрична яснота по възможността за извършване на такова действие предвид различната практика по приложението на чл. 123 от ЗЕ, за което има висящи съдебни процеси между търговските участници.

 

Допълнителни предложения от страна на АСЕП:

 1. Предлагаме към чл. 88 да се добави следния текст „Всички търговски участници по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия са длъжни да спазват изискванията на стандарта за комуникация MADES (MArket Data Exchange Standard – Стандарт за обмен на пазарна информация (САПИ) и стандарта за обмен на данни ENTSO-E Scheduling System (Система за планиране на ЕМОПС за електроенергия).

 

Като обединение на водещи участници на свободния пазар на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар настоява горепосочените предложения да бъдат отразени при настоящата промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия.

 

С уважение,

Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)

21.11.2017 г.

 

Линк към документа