Становище на АСЕП относно нарушения на БНЕБ ЕАД и промени в Правила за сетълмент

Изх. № АСЕП  252/ 21.06.2019

До:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ

 

Копие до:

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ИВАН ТАКЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

  

ОТНОСНО: Нарушения в работата на БНЕБ ЕАД и промяна в Правилна за сетълмент, в сила от 19.06.2019г

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар се обръща към Вас във връзка с нарушения в дейоността на Българска независима енергийна борса ЕАД, които наблюдаваме, и по конкретно – промените в Правилата за сетълмент, влизащи в сила от 19.06.2019 г. Според съобщението на борсовия оператор актуализацията се налага с цел минимизиране на риска от сключване на финансово необезпечени сделки на пазарни сегменти „Ден напред” и „В рамките на деня”.

 

Бихме искали да обърнем внимание на конкретния повод, поради който БНЕБ ЕАД предприе тази самоинициатива. Видно от публикации в медийното пространство, търговският участник „Енерджи пауър“ ЕООД има непогасени задължения на обща стойност над 7,5 милиона лева към борсовия оператор. От документите в Търговския регистър става ясно, че компанията е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност на 13 ноември 2018 г. От нея се разбира, че в периода 4 септември – 4 октомври миналата година от Българската независима енергийна борса ЕАД са били издадени 31 фактури към „Енерджи пауър“ ЕООД за закупена енергия. Те обаче не са платени, въпреки че според борсовите правила това е трябвало да стане в деня, следващ този на издаването. В резултат общото натрупано задължение към борсата е 7 556 708 лв.

 

Според действащите правила за сетълмент, в сила от 26.02.2018 г, подобна ситуация за натрупване на непогасени задължения по 31 издадени фактури е невъзможна. Чл. 50 изрично гласи „При  неизпълнение  на  финансовите  задължения  от страна  на ТУ до  края  на съответния финансов ден, Операторът започва процедура по отстраняване на ТУ, предвидена в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, както и процедура за усвояване на обезпечението на съответния ТУ“.

 

С оглед на по-горното, Асоциация свободен енергиен пазар категорично заявява, че описаният случай с търговския участник „Енерджи пауър“ ЕООД не е в следствие на пропуски в Правилата, а поради умишлено или неумишлено виновно поведение на борсовия оператор. БНЕБ ЕАД не са следвали за спазването на собствените си правила и не са предприели навременни действия, които да минимизират финансовия риск и да ограничат злоупотреби от страна на ТУ. Искаме да обърнем внимание и на факта, че борсовият оператор не е оповестил официално за случая близо 8 месеца, а информация изтече в медийното пространство, в следствие на която се предприеха промени в Правила за сетълмент. Това дава индикации за умишлен опит за скриване на информация и прикриване на виновно поведение от страна на БНЕБ ЕАД.

 

След казуса от края на миналата година с “GEN-I”, това е втори сериозен пропуск в работата и спазването на Правилата от страна на  БНЕБ ЕАД, който води до финансови загуби за различни групи търговски участници. Затова категорично настояваме, да се внедри задължения на Комисия за енергийно и водно регулиране за одобряване на Правилата на БНЕБ ЕАД. Също така, считаме за крайно наложително Регулаторът да осъществява стриктен ежедневен контрол върху дейността на БНЕБ и спазването на действащите Правила.

 

С оглед на по-горното, АСЕП счита, че БНЕБ ЕАД няма капацитета и опита за управление на финансовия риск в ситуация, в която цялото предлагане на електроенергия минава през платформите на борсата За гарантиране сигурността на пазарните участници, БНЕБ следва не само да извършва администрирането на сделките на пазара за двустранни договори, но и съответно да подсигури финансовата им цялост чрез включването на клирингова къща. Световната практика доказва, че въвеждането на клирингова къща е единственият надежден начин за управление на финансовия риск за пазарните участници.

Предложените промени в Правила за сетълмент, влизащи в сила от 19.06.2019 г. по никакъв начин няма да минимизират финансовия риск, ако борсовият оператор продължи да не спазва регламентираните процедури в тях. Корекциите единствено ще натоварят допълнително регистрираните търговски участници чрез въвеждането на „рискови премии“, правейки БНЕБ ЕАД най-скъпата за борсова търговия платформа в Европа. Същевременно, не се работи в посока повече финансова гъвкавост за изпълнение на задълженията.  В тази връзка предлагаме конкретни промени, които биха позволили повече бързина и по-богат инструментариум:

 

  1. БНЕБ ЕАД поддържа единствена банкова сметка в левова валута към Уникредит Булбанк, което забавя банковите плащания или принуждава ТУ да използват скъпия преводен инструмент RINGS. Затова АСЕП настоява за откриване на нови сметки в други банки, като задължително се предостави възможност за плащания в единната валута на ЕС евро. Това се налага и с оглед предстоящите пазарни обединения и увеличаване на контрагентите от други държави
  2. АСЕП настоява и за по-гъвкава система за разплащания и обезпечаване на сделките чрез промяна в чл. 50 от Правила за сетълмент, чийто текст да придобие следния вид: „При  неизпълнение  на  финансовите  задължения  от страна  на ТУ до  края  на съответния финансов ден, Операторът започва процедура по усвояване на предоставеното обезпечение. При недостатъчен размер на финансовото обезпечение се стартира процедура по отстраняване на ТУ, предвидена в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия“

 

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за повече стабилност и сигурност при осъществяване на дейността на борсовия оператор. АСЕП счита, че изпълнението на функциите по институционален контрол ще сведе до минимум подобни нелоялни модели на поведение на борсов пазар и ще повиши многократно доверието на търговските участници в сектор електроенергетика.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ