Становище на АСЕП относно модел за събиране на ЗкО от крайни потребители

Изх. № АСЕП  170/18.04.2018

До:

Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

office@bfiec.org

 

Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

office@ceibg.bg

 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

bica@bica-bg.org

 

Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

office@bia-bg.com

 

Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

bcci@bcci.bg

 

ОТНОСНО:  Нови задължения на търговците по цена „Задължение към обществото“ като част от законопроект за ИД на Закона за енергетика № 854-01-19/27.03.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар за осигуряване на стабилен, високо конкурентен и напълно либерализиран електроенергиен пазар в България, бихме искали да насочим Вашето внимание към новите задължения на търговците на електрическа енергия и координатори на стандартни балансиращи групи, предвидени в законопроект за ИД на Закона за енергетика № 854-01-19/ 27.03.2018 , внесен за разглеждане в НС, по отношение на цена „Задължение към обществото“, нейното събиране от крайни потребители и обезпечаване на задълженията.

Цена „Задължение към обществото“ се определя от КЕВР и чрез нея се компенсират разходи, свързани с дългосрочните договори за гарантирано изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ производители по преференциални цени, невъзвръщаемите разходи на Национална електрическа компания ЕАД.  Събирането на вземанията по нея е особено важно, защото гарантира разплащанията и финансовата стабилност в сектора. Задължени лица по ЗЕ са крайните потребители на електрическа енергия в Р. България и се дължи за потребена електроенергия по отчетени стойности от електромер. По силата на действащия ЗЕ търговците на електроенергия събират ЗкО от крайните си клиенти, които участват в тяхната балансираща група и на които доставят по график, и внасят същите тези вземания по сметка на НЕК ЕАД.  С предстоящите ИД на ЗЕ, които предстои да бъдат внесени на второ четене в Комисия по енергетиката към НС, търговците вече ще имат задължение да обезпечават стойността на вземанията по ЗкО, които впоследствие ще събират от клиентите си. В същото време, на търговците им се отнемат механизми за събиране на вземания съгласно чл. 38а и чл. 123 от ЗЕ и съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. Трудната събираемост, която сега става единствено възможна чрез съдебни процедури, ще доведе до ниска ликвидност на търговците, което ще рефлектира на покупателната им способност и ще увеличи междуфирмената задлъжнялост. Това ще намали обема на търгуваните количества на пазара, а по-малко търговия ще намали ефекта от свободната конкуренция и ще се отрази неблагоприятно на крайната цена по договорите на свободен пазар.

Предложената схема за събиране на цена ЗкО от търговците е доказано неустойчива в дългосрочен план поради липсата на отчетни данни за консумираната електроенергия, които са собственост единствено на мрежовите оператори. Отчетните данни често са предмет на корекции поради технически пролеми и удължават периода на фактуриране и събиране по тях. Подобно на мрежовите такси, цена ЗкО се дължи само върху отчетената електрическа енергия по електромер, което е разумен аргумент цената да се събира през мрежовите оператори заедно с всички мрежови такси. Търговците на електрическа енергия работят на свободен пазар и тяхната роля се свежда до доставката на активна електрическа енергия без оглед на останалите компоненти от разхода на единица електроенергия, които са предмет на регулаторни решения.

В условия на развиващ се либерализиран пазар на електроенергия търговците и потребителите са повече от партньори и естествено си взаимодействат.  В тази връзка АСЕП с удоволствие би приела подкрепата на представляваните от Вас работодателски асоциации по описаното становище, като излагаме следните мотиви:

 

  • Мрежовите предприятия измерват количествата потребена електоенергия от клиентите, на чиято база се определя и размерът на ЗкО. Следователно изцяло тяхна е отговорността за достоверността на обявените данни. Търговците, от своя страна, нямат възможност да верифицират тези количества пред своите клиенти, което води често до спорове и напрежение относно размера на ЗкО;
  • Основен риск при събирането на ЗкО в настоящия модел е липсата на значителни собствени активи на търговците на електроенергия, дължащо се на спецификата на тяхната дейност. Това обстоятелство не важи за електроразпределителните предприятия, което е гаранция, че чрез обезпечаване от страна на мрежовите оператори няма да има възможност за злоупотреби и манипулации от недобросъвестни търговски участници;
  • Според действащата законова и нормативна уредба, в мрежовите предприятия са концентрирани всички административни правомощия за контрол и смяна на собственост върху партиди, преустановяване на захранване на неизрядни клиенти, което им дава богат инструментариум за събиране на ЗкО от крайни клиенти, гарантиращо навременното внасяне към НЕК ЕАД, респективно ФСЕС;
  • И не на последно място, освобождаване на търговците от отговорности по събиране на ЗкО ще позволи съсредоточаване на всичките им ресурсите в основната дейност, а именно осигуряване на сигурна и непрекъсната доставка и възможно най-добра цена за електроенергия за крайните клиенти.

 

С оглед на гореописаното, АСЕП предлага нов устойчив модел, според който събирането на цена „Задължение към обществото“ от крайните потребители да се осъществява от мрежовите оператори. Предложеният модел за събиране на ЗкО от мрежовите предприятия ще гарантира сигурността и предвидимостта в електроенергийния сектор, което е от основно значение за подобряването на инвестиционния климат и икономическия растеж на страната.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ