Становище на АСЕП относно дискредитирана търговия на ЦПДД на БНЕБ ЕАД

До:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

Копие до:

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

 

 

ОТНОСНО:  Дискредитирана търговия на екран “Auctions” на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори на БНЕБ ЕАД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар е силно обезпокоена от неконкурентните способи, които се прилагат на двустранна търговия с електроенергия на на едро в България и заради които Българска независима енергийна борса е на път да загуби авторитета си и доверието на съседните борсови оператори, с които води политика по обединение със съседните пазарни зони. Законовото задължение за продажба на електроенергията от всички производители над 4 МВт, а от 01.07.2019 – над 1МВт, на енергийна борса, за съжаление не постигна основната си цел, а именно  предоставяне на конкурентна платформа, осигуряваща равнопоставен достъп на всички участници.

 

Силно сме обезпокоени от редица иницирани (част от тях реализирани) тръжни процедури на екран “Auctions” на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори на Българска независима енергийна борса ЕАД. Всички те използват т.нар формат от Правилата за ЦПДД на БНЕБ ЕАД „Търг за покупка“ по инициатива на купувача, които АСЕП счита за ограничаващи свободната търговия и позволяващи пазарни манипулации, най-вече чрез продажба на електроенергията от производителите в рамките на Български енергиен холдинг само на избрани търговски участници при неравни условия. Многократно сме алармирали всички отговорни институции за този пропуск, застрашаващ конкуренцията в търговията на едро, с предложението АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД и ТЕЦ „Марица Изток-2“ ЕАД да имат възможността да инициират единствено търгове за продажба на ЦПДД на БНЕБ ЕАД в качеството си на производители.

 

Основни недостатъци на „Търг за покупка“ на ЦПДД:

  • Единствен купувач, което ограничава достъпа на останалите търговски участници;
  • Максималната цена се определя едностранно от купувача, поради липсата на конкуренция в предлагането, и може да бъде значително под пазарната цена, която са готови да платят останалите потенциални купувачи. Този факт крие рискове от пропуснати приходи за държавните дружества, което е в ущърб на обществения интерес.
  • Не дават информация за продавача, което потенциално го освобождава от обществена отговорност.

 

Основни предимства на „Търг за продажба“ на ЦПДД:

  • Равнопоставен и неограничен достъп до търга за всички участници;
  • Цената се определя по пазарни принципи и е максималната, която са готови да платят търговските участници, гарантирайки максимални приходи за производителя.
  • Дава прозрачност в реализацията на електроенергията на държавните производители.
  • Дава правилни сигнали за нивото на пазарната цена на продукта.

 

С оглед на изброените факти, АСЕП категорично настояваме за забрана за участие на производителите в рамките на БЕХ ЕАД на „Търгове за покупка“ на сегмент ЦПДД на БНЕБ ЕАД поради (1) възможности за манипулации и нарушаване на конкурентните принципи и (2)  защита на обществения интерес при управлението на публични дружества.

 

По-долу привеждаме конкретни примери за реализирани търгове за покупка при непазарни условия и потенциалните фиансови загуби за продавача поради продажба на цени под пазарните нива. Уточняваме, че параметрите на реализирания продукт дават индикации, че продавачът по всички сделки е именно АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД:

  • 12.2018 г. реализиран търг за покупка на 103 МВт базов товар с период на доставка 01.01-31.03.2019 г. Общо количество 222 377 МВтч с постигната цена от 86.03 лв./МВтч, разминаваща се значително (до над 29% по-ниска цена) с постигнатите цени на аналогични търгове за продажба за същия период на доставка. Приходи за производителя от сделката – 19 131 093 лв. За сравнение, при реализация на енергията  според пазарни цени към текущия момент (между 105 и 110 лв./МВтч) чрез търг за продажба, производителят щеше да генерира 23,5-25,5 млн. лева приходи, или нанесени финансови щети на стойност – около 5 млн. лева само от участието в този търг.

 

  • Реализирани на 26.06.2019 г. търгове за покупка на 50 МВт базов товар с период на доставка 07.2019-20.09.2019 и 01.11.2019-30.11.2019 с инцициатори CEZ Trade Bulgaria EAD и EVN Trading South East Europe EAD и съответно постигнати цени от 91 лв./МВтч и 85 лв./МВтч, отново значително под пазарните нива. Търговете не отчитат предстоящотоеново решение на КЕВР в сила от 01.07.2019 г., скоето основни ценообразуващи разходи на електроенергията като цена „Задължение към обществото“ и отпадането на цена пренос и достъп при износ на електроенергия се променят. Количествата за всеки търг са 134 400 МВтч и общо реализирани приходи за производителя от двата търга – 23 654 400 лв.

 

26.06.2019 91.00 IBEX Auction (Sellers)

(01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

50
26.06.2019 85.00 IBEX Auction (Sellers)

(01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload

50

 

  • Интересен факт е, че CEZ Trade Bulgaria EAD има инициирн търг за същия продукт и срок на доставка за два дни по-късно – 27.06.2019, което дава индикации за реалните ценови нива, още повече с оглед на ценовите нива на търгуваните продукти на регионалните борси. Ако даденият производител, беше организирал търг за продажа, приходите му щяха да бъдат с минимум 10% повече.

 

CEZ Trade Bulgaria EAD Покупка Baseload 30 80640 01.07.2019
01.11.2019
20.09.2019
30.11.2019
96,70 BGN/MWh 28.06.2019 09:00 Open

 

Поради широкия обществен интерес спрямо реализираните по-горе тръжни процедури, апелираме за стартиране на процедура от БНЕБ ЕАД и запитване до страните-търговски участници  по сделките дали са съгласни да се разкрие публично продавачът. Оповестяването на двете страни по сделките ще предотврати бъдещи спекулации и ще изчисти имиджа на купувачите. Това се налага и поради наблюденията ни спрямо поведението на добросъвестни търговски участници, които се противопоставят  на опити за манипулация, чрез иницииране на идентични по същество търгове за покупка за същия период на доставка. Допускаме, че част от реализираните търгове за покупка при непазарни параметри, са се осъществили с единствена цел легитимиране на бъдещи по-крупни продажби на електроенергия под пазарни нива, за което алармирахме още на 20.06.2019 г.

 

Считаме, че силният медиен интерес и множестото предупреждения от страна на секторни асоциации от края на миналата семица, доведоха до неучастие на производители от рамките на БЕХ ЕАД в насрочените за 24 и 25.06.2019 идентични търгове с непазарни пазараметри от трима търговски участници . По изчисления, това  предотврати ощетяване на държавните производители с межу 40 и 60 млн. лева. Въпреки това, не считаме за устойчив модел да се предприемат действия „на парче“ спрямо единични търгове , а е необходим дългосрочен механизъм за прекратяване на тази практика , какъвто е забраната за участие от държавни дружества в търгове за покупка.

 

След реализираните на 26.06.2019 г. сделки сме силно обезпокоени, че за 28.06.2019 г. отново са повторени инициираните търгове с непазарни цени с купувачите от 24 и 25-ти Юни 2019 г. Подобно поведение на инициаторите на тръжните процедури показва единствено съгласуваност и предрешеност по заявените количества и цени на трима конкретни участника,  въпреки широкия обществен отзвук и прокламираната от министерството на енергетиката политика за прозрачност, конкурентност и равнопоставеност при търговията с електроенергия. АСЕП отново призовава за засилен контрол от страна на принципала и собственика на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за запазване на обществения интерес при продажбата на електроенергия  от централата.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ