Становище на АСЕП относно проектометодика за размер на вноската за постигане на индивидуални цели за ЕЕ

Изх. № АСЕП  184/06.06.2018

До:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 Копие до:

Г-Н ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

 

ОТНОСНО: Становище относно проект на „Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, необходими за постигане на индивидуалните им цели“

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Асоциация свободен енергиен пазар в качеството й на сдружение, представляващо водеща част от търговците на електроенергия, задължени лиица по чл.14, е пряко засегната от приложението на Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ във ФЕЕВИ и в други финансови посредници, необходими за постигане на индивидуалните им цели“. С настоящото писмо изразяваме колективната позиция на членовете на АСЕП относно публикувания проект на Методиката:

  • Считаме, че всички търговци на енергия, които продават  на крайни клиенти, трябва да са равнопоставени и да имат своя принос при изпълнение на Националната цел за енергийна ефективност. Против сме възприетия ограничителен праг от 20 GWh годишни продажби, тъй като влияе върху конкуренцията, като налага задължения чрез допълнителни и неприсъщи разходи само на определени търговски участници;
  • Настояваме да се отчете и фактът, че въпреки нормативната база предвижда тази вноска да бъде един от възможните начини за покриване на индивидуалните цели, настоящата ситуация й определя значително по-голямо значение. Другите две мерки за изпълнение на целите – инвестиции в енергоспестяващи мерки при потребители и прехвърляне на реализирани вече спествания, са трудно приложими. При първата основния проблем е, че регламентира осъществяване на действия в обекти, които не са собственост на търговците. При втората – сертифицираните количества са изключително нисък процент, сравнен с общия размер на целите на търговците. Тези пречки определят съществено значение на размера на вноските за търговските участници, тъй като при така действащата нормативна уредба те ще се превърнат в основен механизъм за изпълнение на ЗЕЕ;
  • Предложеният минимален размер на вноската по чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ  от 1 050 лв. за 1 MWh/г. енергийни спестявания, изчислен на база нивото на средния размер на разходите на ФЕЕВИ за спестяването на 1 MWh/г. енергия през предходните 2 години, е напълно неприемлив за търговците на електроенергия и като размер, и като методика на изчисление. Категорично не може да приемем, че подобна референтна цена за сектора може да се определя единствено на база финансирани проекти от ФЕЕВИ за 2016 и 2017 г. АСЕП настоява, с цел определяне на реалистична пазарна вноска, при изчисленията да се вземат резултатите от дейността и на други компании, изпълняващи проекти за ЕЕ. Също така, финансираният брой на проекти на ФЕЕВИ е прененбрежимо малък (под 10 броя), като общият размер на реализираните от тях енергийни спестявания е 7,2 GWh/година, което е една стотна в сравнение с размера на всички задължени лица само за 2018 г. от 704, 071 GWh/година. Считаме, че дейността само на едно търговско дружество като ФЕЕВИ не може да бъде използвано за определяне на задължителни инвестиции от пазарни участници в размер на стотици милиони. От друга страна, методиката, базирана единствено на разходите и крайните спестявания на проектите на ФЕЕВИ, не отразява мерки за ЕЕ в индустрията, които са със значително по-нисък разход за единица спестена енергия на година и които ще бъдат съществено перо при изпълняване на индивидуалните цели. С оглед справедливото и пазарно определяне на вноската, предлагаме тя да се изчислява като среднопретеглена цена на база формула, включваща различни компоненти. Подходящи компоненти освен разходите на ФЕЕВИ за спестяване на 1 MWh/г. енергия, биха били средна стойност от предложените мерки в доклади от обследване по ЗЕЕ, входирани в АУЕР по типове мерки, например по изолации на ограждащи елементи, по осветление в промишлени системи, по подмяна да компресори и др. Подходящ трети показател би бил вече оценените постигнати спестявания чрез използване на специализираните методики на АУЕР за оценка на енергийни спестявания. Аргумент в тази посока е, че при доказването на постигнати спестявания дали чрез обследване, или чрез методика, често се прилагат за доказателства фактури или други документи с конкретни стойности за въведените мерки.
  • Очевидното разминаване между задължени лица по ЗЕЕ и лица, които реално реализират спестявания в своите обекти, създава множество трудности при изпълнение на индивидуалните цели. Търговците на електроенергия нямат нормативно определен инструментариум за влияние върху решенията на потребителите за одобрение на прилагане на определени мерки за ЕЕ. Тъй като енергийните спестявания са национална цел, е наложително да се изработи механизъм, който от една страна, да стимулира крайните клиенти да прилагат мерки, а от друга – да ги задължава да съдействат на търговците при осъществяване на целия процес, включително прехвърлянето на издадените от АУЕР сертификати за спестявания  .
  • Настояваме за опростена процедура при изпълнение на индивидуални цели чрез финансова вноска във ФЕЕВИ. Чл. 4 от проекта на Методика гласи, че вноските във ФЕЕВИ или в други финансови посредници не се считат за изпълнение на индивидуалните цели и не освобождават задължените лица от ежегодното им отчитане въз основа на удостоверения за енергийни спестявания. Настояваме ФЕЕВИ да носи отговорността по реализацията на мерки за ЕЕ, в това число отчитане на спестявания и координация с АУЕР, тъй като търговците нямат инструментариум за влияние върху работата на Фонда или на други финансови посредници, респективно върху резултатите и ефективността на работата им. Затова считаме за справедливо да се възприеме подход, при който вноските на финансовите средства, определени в Методиката, да се счита за изпълнение на индивидуалните цели на търговците.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Линк към документа