Становище АСЕП относно предложения по ЗИД на Закон за енергетиката

Изх. № АСЕП 259/ 30.07.2019
До:
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

Копие до:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Предложения (входящ номер 954-04-139) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 954-01-43

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар се обръща към Вас във връзка със внесените предложения (входящ номер 954-04-139) от група народни представители Валентин Николов, Димитър Петров и Александър Ненков между първо и второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 954-01-43.

Напълно подкрепяме внесеното предложение правилата за работа на организирания борсов пазар на електроенергия да се одобряват от Комисия за енергийно и водно регулиране. АСЕП многократно мотивирано е излагал пред Вас, че това е задължителна мярка, която ще гарантира спазването на конкурентите принципи при функционирането на БНЕБ ЕАД.

Внесените предложенията обхващат и чл. 100, ал. (4), като налагат задължение за производителите по чл. 162а (ВЕКП) и производителите с обща инсталирана мошност 1 и над 1МВт от ЗЕВИ да осъществяват сделки на организиран борсов пазар сегменти Ден напред и в Рамките на деня. АСЕП обръща внимание, че същото задължение трябва да се наложи и при продажба на тази електроенергия чрез координатор на балансиращи групи, каквото право дава ал. (6) от член 100 на Закон за енергетика.
Бихме искали да акцентираме, че колкото и да се прецизира законовата рамка, е необходим стриктен контрол от страна на КЕВР и ЕСО за спазването на логиката на чл. 100 за продажба на цялата електроенергия от производители по конкурентен и прозрачен начин. Опасяваме се, че практиката дава възможност за заобикаляне на това задължение чрез целенасочено занижаване на графиците за производство, според които електроенергията се продава на БНЕБ ЕАД. Електроенергията над производствения график, трябва да се продавапо правило на балансиращия пазар, но е възможна хипотезата тя да остава в координатора на балансираща група, който да я препродава извън борсовата платформа по двустранни сделки. За да се избегнат възможностите за подобни злоупотреби, АСЕП предлага производителите по чл. 162а (ВЕКП) и производителите с обща инсталирана мошност 1 и над 1МВт от ЗЕВИ да получават премии от Фонд сигурност на електроенергийната система единствено за количествата електрическа енергия, която е произведена и продадена на борсовия пазар или на балансиращ пазар. Това предложение ще гарантира спазването на законовите изисквания и няма да допуска манипулации чрез ограничаване на ликвидността на предлагане на БНЕБ ЕАД.

Бихме искали да обърнем внимание на предложената промяна за създаване на нов параграф, чрез който се изменя чл. 96а, ал. (2) Балансиращи групи не могат да се обединят с общ финансов сетълмент. Като представители на асоцииран интерес, настояваме за отпадането на това предложение, тъй като то въвежда административни ограничения за координаторите на балансиращи групи, които ще повлияят силно негативно развитието на свободния пазар в България. Погрешно е схващането, че ЕСО ЕАД генерира допълнителни системни разходи в следствие на обединенията на БГ. Финансовото нетиране в балансиращата група, отговаря напълно и на физическото нетиране на небалансите, което следва да улеснява работата на системния оператор без да повишава разходите му за балансиране на електроенергийната система. Излагаме и следните допълнителни аргументи против предложението за редакция на чл. 96а, ал. (2) от Закон за енергетика:

1) Досегашната възможност за обединяване на балансиращи групи с главен координатор, определена в Правила за търговия с електрическа енергия, позволява оптимизиране на небаланси на различни по големина координатори на балансиращи групи и техните членове – производители и потребители на електрическа енергия. Ефектът от окрупняването е по-ефективно администриране, обмен на данни, нетиране на небаланси и по-ниски разходи за балансиране, които се заплащат от крайните клиенти и производителите чрез координатора им.
2) Под-координаторите с общ финансов сетълмент получават еднакви условия (цени за сетълмент), независимо от техния размер и се ползват от общия ефект на групата;
3) В резултат на обединенията на групите се подобрява конкуренцията в сектора, тъй като и по-малките под-координатори могат да предложат изгодни пазарни условия за своите клиенти.

Ако се забрани възможността балансиращи групи да се обединят с общ финансов сетълмент, от една страна, ще повиши разходите за балансиране и съответно цените за електроенергия на крайните клиенти, а от друга, ще затрудни процесите по либерализация с излизане на производители на свободен пазар и групирането им по технологии в различни под-координатори. Ще се влоши конкурентната среда за осъществяване на дейността координатор на балансираща група, като очакваме по-малките търговски участници да излязат от пазара.

Като представители на асоцииран интерес, Асоциация свободен енергиен пазар настоява да отразите по-горните препоръки, които ще способстват процесите за пълна либерализация в България, повишавайки ценовите стимули за крайните клиенти на свободен пазар и конкурентоспособността на координаторите на балансиращи групи.

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИЯ КРЪСТВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР