Становище АСЕП относно ЗИД на Закон за енергетика, внесен в НС на 22.03.2019

Изх. № АСЕП 239 / 26.03.2019

ДО:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

Във връзка с входирания на 22-и март 2019 г. в Народно събрание и публикуван на интернет страницата на НК на Световен енергиен съвет (www.wec-bulgaria.org) законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) изразява следното колективно становище по така предложените текстове:

1. Напълно подкрепяме предложеният Параграф 1. от ЗИД за изменение в чл. 21, ал. 1, т. 21 на Закон за енергетика. Както неведнъж сме заявявали от АСЕП, въвеждането на помесечни квоти за обществения доставчик и крайните снабдители, ще подобри значително планирането и прогнозируемостта върху количества за регулиран и свободен пазар. Необходимо е ясно да се прецизира и заложи в измененията, че помесечните квоти ще се определят предварително, веднъж годишно с решение на Регулатора и ще обхващат следващия ценови период. Също така, АСЕП предлага да се предвиди и законов текст, регламентиращ действията при превишаване на прогнозната месечна разполагаемост, както и дисциплинираща мярка чрез допустим процент на отклонение от квотите в размер на 20%, над който допълнителните количества да се закупуват от свободен пазар.
2. В параграф 14 от ЗИД се въвежда конкретно изброяване на задължените лица, дължащи такса достъп и пренос – производители, потребители и ЕРП спрямо технологичните загуби. Отсъствието на търговци, осъществяващи износ на електроенергия с произход България, ще доведе до отпадане на т.н. такса „износ“, регламентирана в подзаконовата нормативна уредба (чл. 30 от ПТЕЕ), която противоречеше на правото на ЕС за осъществяване на свободна търговия в рамките на Съюза.
Необходимо е да се отбележи, че ЗИД на ЗЕ не обхваща идентичната по същество такса върху вноса на електроенергия, налагана чрез дължимата вноска в размер на 5% към ФСЕС. АСЕП счита, че натоварването с финансови тежести на вноса на стоки в рамките на ЕС, отново противоречи на европейското право и концепцията за единен електроенергиен пазар. Апелираме за отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика
3. За осъществяване на процесите по пълна либерализация от ключово значение е достъпът до данни за консумацията в реално време, които могат да предоставят единствено електромерите с почасово мерене. Важна стъпка в тази посока е предложението чрез параграф 15 на ЗИД на ЗЕ за нова алинея 5. в чл. 120, която въвежда задължение за мрежовите компании да подменят измервателните уреди при заявка на клиент с предоставена мощност 10 КВт и над 10 КВт.
Въпреки положителните аспекти, трябва да се отбележи, че предложеният текст създава дисбаланси в отношенията и правата на краен снабдител-потребител. От една страна, се внедрява задължение на крайните клиенти да заплащат всички необходими разходи за подмяната, без да имат право на собственост. От друга страна, новите измервателни уреди увеличават активите на електроразпределителните предприятия, с които осъществяват лицензионната си дейност. Инвестициите от клиентите ще се зачислят към „признатата от Комисията регулаторна база на активите“, върху която се начислява норма на възвращаемост на капитала за регулаторния период.
Поради по-горе изброените аргументи, не е справедливо цялата финансова тежест да се прехвърля на крайните потребители. С оглед необходимостта от планиране и прогнозиране на инвестициите на регулираните от КЕВР мрежови компании, АСЕП предлага да се запази текста за първоначално заплащане на цялата инвестиция от потребителите, но да се предвидят механизми за бъдеща компенсация от страна на електроразпределителните дружества, които ще бъдат действителните собственици на измервателните уреди. Работеща мярка би била размерът на направените разходи от потребителите, да се приспада чрез дължимата такса достъп за следващи отчетни периоди.
4. За плавен преход към пълната либерализация спрямо потреблението, която за съжаление е силно забавена в България, предлагаме всички клиенти с предоставена мощност 10 КВт и над 10 КВт, възползвали се от правото за монтиране на интелигентен измервателен уред, дефинирано по-горе в параграф 15 на ЗИД на ЗЕ, да се въведе и задължение за купуване на електроенергия по свободно договорени цени и отпадане от регулиран пазар
5. АСЕП подкрепя предложението за устойчив пазарен механизъм за стимулиране на нови ВЕИ мощности чрез използване на директен електропровод чрез отпадане на задължение за заплащане на ЗкО и такса пренопс и достъп
6. Важно е да се отбележи, че за разлика от ВЕИ и ВЕКП производителите над 4 МВт, за тези между 1МВт и 4 МВт не се предвижда период на отсрочка. Затова е необходимо да се прецизират сроковете в Преходните и заключителни разпоредби на Проекта. Не считаме за реалистична мярка, да има едни и същи крайни срокове (до 30-и юни) за сключване на договори на 372 броя производители с ФСЕС и за обявяване на решението на КЕВР за утвърждаване на цени и премии. Още повече, няма да има правна основа и конкретни параметри, които да се заложат в новите договори с ФСЕС, поради липсата на ценово решение от страна на Регулатора.
Както неведнъж сме заявявали, според членовете на АСЕП ценовите решения на КЕВР трябва да се обявяват публично в подходящо времево отстояние преди влизането им в сила за новия период от 01-и юли. Това ще позволи търговските участници да имат достатъчно време за предварително планиране и подготовка. С оглед на по-горните аргументи, предлагаме срокът в Параграф 21, ал. 2 от ПЗР да бъде променен на „ в срок до 15 юни“
7. В Параграф 21, алинея 4 от ЗИД на ЗЕ, считаме за подходящо да се посочи изрично, че първоначално заложените параметри на енергийния обект, ще се запазят същите и в договорите за премии при реконструкция и модернизация на енергиен обект
8. Подкрепяме позицията на Съюза на европейските производители на зелена енергия. за промяна в ЗЕЕВИ на § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЕ, (обн. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2015 г.) чрез въвеждане на изключение – „§ 18 не се прилага към производители по ал. 1, собственици на маломащабни инсталации (до 500KW), съгласно дефиницията на Европейския Регламент 651/ 2014 и § 17 от преамбюла на Директивата 2018/2001/ЕС“

С оглед на гореописаното, моля да вземете предвид изложените предложения на Асоциация свободен енергиен пазар, които биха минимизирали изкривяванията в свободния пазар на електроенергия. Както многократно сме заявявали, отново подчертавам желанието и готовността на АСЕП за активно сътрудничество чрез експертизата на своите членове – дългогодишни участници на свободния пазар на електроенергия, не само с изготвяне на становища, но и с включване на представители на Асоциацията в работни групи по изготвяне на законопроекти.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ