Становище АСЕП относно дефицит в предлагането на електроенергия за предстоящата 2020 г.

Изх. № АСЕП –262/ 16.10.2019

ДО:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

Г-Н ЖИВКО ДИНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

 

Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

 

КОПИЕ ДО:

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТНОСНО:  Тотален дефицит в предлагането на  електроенергия за предстоящата 2020 г.

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар е силно обезпокоена от липсата на напредък спрямо  търговията на дългосрочни продукти на организирания борсов пазар в България. Въпреки многократното настояване на пазарните участници и секторните асоциации, продължава да липсва

 

каквато и да е стандартизация на търгуемите продукти и предвидимост в поведението на основните производители при организирането на тръжни процедури за продажба.

 

Подчертаваме, че националният пазар продължава да бъде значително изолиран, което създава ограничения пред диверсификацията на източниците и маршрутите за енергийни доставки, принуждавайки потребители и търговци да обезпечават количествата електроенергия основно от вътрешния пазар. Този дефект изкривява конкуренцията между националните производители при предлагането и продажбата на електроенергия. От друга страна, вертикалното интегриране на държавните производители в структурата на Български енергиен холдинг ЕАД, създава възможности за координирани действия между тях, което допълнително уврежда пазарните принципи при търговията на едро с електроенергия в България.

 

Като резултат от по-горните обстоятелства, в последните месеци наблюдаваме безпрецедентна ситуация от създаването на организирания борсов пазар – тотален дефицит в предлагането на базова електроенергия с дългосрочна доставка. От началото на 2019 г. до настоящия момент  има предложени буквално 10 МВт базов продукт с доставка първото полуговие на 2020 и 0 (нула) за второто полугодие на 2020 г. Това е абсолютно недопустима ситуация на изкуствено създаван дефицит от производители на базова електроенергия поради липсата на алтернативни доставчици, която изправя българската икономика пред сериозни рискове.  За сравнение, предлагането на електоенергия по дългосрочни договори за настоящата 2019 година е стартирало осем месеца по-рано – през април 2018 г. А само за периода април-юни 2017 г са предложени над 400 МВт базов товар с доставка изминалата 2018 г.

 

Разчитайки, че БНЕБ ЕАД е единствената платформа според Закона за енергетика за продажба на електроенергия от български производители с инсталирана мощност над 1 МВт, на практика търговците няма как да се сдобият с необходимите количества електроенергия. Това затруднява процесите по сключване на договори с потребителите и възможността за предлагане на максимално изгодни финансови условия, които да допринесат за конкурентноспособността на българската индустрия.  Особено в решаващия момент от годината, какъвто е сегашният, когато големите енергопотребители (и не само) бюджетират следващата година и се нуждаят от пазарни индикации, на база на които да заложат разходите си за електроенергия.

 

Недопустимо е към настоящия момент (четвъртото тримесечие на годината – Q4) да има нулево предлагане от страна на държавните производители в структурата на БЕХ ЕАД, които осигуряват основните количества базов продукт електроенергия. Високият ръст в цените на електроенергията на едро, в съчетание с изкуствено създавания дефицит в предлагането на дългосрочни продукти, създава високо ниво на недоволство в търговските участници, което очакваме да ескалира съвсем скоро, ако не се предприемат адекватни мерки от страна на производителите в размките на Български енергиен холдинг ЕАД.

 

Не на последно място, наличието на свързаност в рамките на вертикално интегрираното предприятие на основните производители на електрическа енергия и въздържането им от предлагане на пазарни продукти за дългосрочно снабдяване на българската индустрия през борсата създава съмнения за съгласувана практика на основните държавни производители, насочена към създаване на дефицити и постигане на по-висока цена чрез предлагане на краткосрочни продукти. Съмненията за подобна съгласувана практика в ущърб на пазара дават достатъчно основания за предприемане на разследване от страна на органите за защита на конкуренцията, чрез които да се осигури пазарно поведение на производителите с определящо влияние върху предлагането на електрическа енергия.

 

Асоциация свободен енергиен пазар настоява за активни действия за дългосрочно решаване на проблемите при търговията на едро с електроенергия. Те задължително включват:

  • политики за премахване на ограниченията пред свободното движение на електроенергия чрез увеличаване на преносните капацитети на всички граници;
  • създаване на пазарни стимули за конкуренция между отделните производители в рамките на БЕХ ЕАД
  • стандартизация на продуктите, предлагани на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори на БНЕБ ЕАД – например продукти с месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни периоди на доставка;
  • ясно дефинирани периоди при предлагането на различните видове продукти, достатъчно отдалечени времево от началото на периода на доставка. Например, тръжните процедури за годишен продукт (януари-декември) да се организират през юли месец предходната година, съобразено с датата за оповестяване на решението на КЕВР за определяне на цени в сектор електроенергетика. Определянето на точни срокове, предхождащи тръжните процедури, ще позволи не само по-добро планиране и бюджетиране, но и ще ограничи възможността за повторение на настоящата ситуация на  дефицит при предлагането на електроенергия на Централизиран пазар двустранни договори на БНЕБ ЕАД. Дефиниране на сроковете осигурява равнопоставен достъп до информацията на всички пазарни  участници, което ще редуцира опити за манипулация чрез търговия с вътрешна информация

 

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за повече конкурентност, сигурност и прозрачност в предлагането на дългосрочни продукти електроенергия на свободен пазар. Въпреки индивидуалните  специфики на националния пазар, които определят до-голяма степен настоящите проблеми, съществуват редица устойчиви мерки за имплементиране, които да ограничат възможностите за манипулации и да повишат многократно доверието на търговските участници в сектор електроенергетика.

 

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИЯ КРЪСТЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР