Станислав Стоянов от УС на АСЕП е избран за член на Борсовия съвет

Станислав Стоянов, Прокурист на Загора Енерджи ЕООД и член на Управителния съвет на Асоциация свободен енергиен пазар, е  избран да представлява интересите на търговците на електроенергия в Борсовия съвет на Българска независима енергийна борса ЕАД.

Със Заповед на Изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД Константин Константинов от 05.10.2018 г. са назначени новите членове на Борсовия съвет в състав:

  • Костадин Алексиев, категория Потребители на електроенергия;
  • Мартин Тафров, категория Производители на електроенергия;
  • Дияна Ненова, категория Производители на електроенергия;
  • Мартин Георгиев, категория Търговци на електроенергия;
  • Станислав Стоянов, категория Търговци на електроенергия;
  • Атанас Димов, категория Търговци на електроенергия.
Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. Структурата на членовете отразява по максимално справедлив начин различните категории регистрирани търговски участници – производители, търговци и потребители.

АСЕП пожелава успешен мандат на г-н Стоянов и на всички новоизбрани членове на Борсовия съвет! Надяваме се чрез своя богат професионален опит да  подпомогнат максимално ефективно работата на ръководството на БНЕБ ЕАД, в интерес на всички заинтересовани страни и на развитието на свободния пазар в България.