Сигнал за непазарни сделки на екран Continuous trading на БНЕБ ЕАД и нарушаване на REMIT

Изх. № 291/20.07.2020 г.
До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ 1000, УЛ. АЛ. ДОНДУКОВ № 8-10

Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
СОФИЯ 1000, БУЛ. ВИТОША №18

Копие до :
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД
СОФИЯ 1527, БУЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 138

ОТ:
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”
УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,
e-mail: office@asep.bg

ОТНОСНО: Сигнал и искане по реда на чл.74а от Закона за енергетиката за нарушение на чл.5 от Регламент 1227/211 на ЕС – непазарни сделки на екран Continuous trading на БНЕБ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В продължение на непримиримата дългогодишна политика на Асоциация свободен енергиен пазар за установяване на прозрачна и конкурентна среда за осъществяване на борсова търговия, с настоящето бихме искали да сигнализираме за действия за манипулиране на пазара на едро с електроенергия и на основание на чл.74а от Закона за енергетика за прилагане на разпоредбите по чл. 5 от Регламент 1227/211 на ЕС (REMIT).
На 16.07.2020 г. на екран Continuous trading или Непрекъсната търговия на Българска независима енергийна борса ЕАД е реализирана тръжна процедура за 50 МВт базов товар на цена 78,10 лв./МВтч. На екран Непрекъсната търговия всички сделки се сключват чрез алгоритъм „Auto-Matching“ при въвеждането на насрещна оферта за покупка или за продажба, в която са заложени условия, които удовлетворяват условията на вече съществуваща в системата оферта. Сделката е сключена на офертната цена, посочена от търговския участник, въвел първи своята оферта или алгоритъм „Click-trading“.

Figure 1 Информация за сключени сделки на екран Conitinuous trading, www.ibex.bg (Налични в линка по долу)

На практика всички сделки на екран Непрекъсната търговия са анонимни и не получават небоходимата публичност, което създава предпоставки за предварително съгласуване на търговски сделки, до които пазарът не трябва да има достъп. Такава е реализираната сделка – покупко-продажба на 50 МВт базов товар на 16.07.2020 г. за непазарната цена от 78,10 лв./МВтч. Незазарната цена е обусловена от търсенето и предлагането в този момент за период на доставка последното тримесечие на 2020 г – м. октомври, ноември и декември. Разликата между реализираната цена по сделката на екран Непрекъсната търговия на БНЕБ и пазарните нива в предходните и следващите дни за същия период на доставка е в рамките на 10 евро/МВтч или 19,56 лв./МВтч. За сравнение прилагаме извлечение от сетълмент цената на фючърси на Европейската енергийна борсa EEX за същия период на доставка:

Figure 2 www.eex.com (Налични в линка по долу)

Вследствие на реализираната сделка продавачът е формирал пропуснати ползи от около 2 млн. лева. Освен пропуснатите ползи за продавача на електроенергия, цитираният случай представлява опит за манипулация на пазара на едро на електроенергия, тъй като действията, предприети от лицата, участващи в сделката изкуствено причиняват ниво на цените, което не е обосновано от пазарните сили на предлагането и търсенето в деня на търговия.
С промени в ЗЕ, в изпълнение на Европейския регламент REMIT, Комисията за енергийно и водно регулиране придоби нови правомощия и задължения да следи на национално равнище за предотвратяване на пазарни злоупотреби при функционирането на пазарите на търговия на едро с енергия и да налага санкции при установяване на такива злоупотреби под формата на търгуване с вътрешна информация във връзка с енергиен продукт на едро и манипулирането на пазара или опитите за манипулиране на пазара. Целта е Регулаторът да провежда разследвания на сделки на енергийната борса, за да се гарантират прозрачността и интегритетът на пазара и в случаи на доказани манипулации – да налага ефективни санкции срещу пазарни участници. Разширяването на правомощията на КЕВР е свързано по-конкретно с прилагане на разпоредбите в членове 3 и 5 от Регламент 1227/2011.

Интегритетът и прозрачността на пазара имат решаващо значение за изграждането на добре функциониращи енергийни пазари и за повишаването на доверието на участниците на пазарите и на крайните потребители. Регламент (ЕС) № 1227/2011 има за цел да гарантира интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия като насърчава откритата и честна конкуренция в полза на крайните потребители на енергия. За да се гарантира, че пазарите за търговия на едро с енергия отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че участниците на тях не могат да извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби, на националните регулаторни органи се възлага да разследват пазарни манипулации и търговия с вътрешна информация, и да налагат съответни санкции на нарушителите.

Съгласно чл. 5 се забранява извършването или опита за извършване на манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с електроенергия. Всички възможни форми на манипулиране на пазара са подробно описани в т. 2 от чл. 2 на Регламента, а опитът за манипулиране е дефиниран в т. 3 от същия член. Всяка практика, която противоречи на Регламента или на делегираните актове, или на актовете за изпълнение, приети въз основа на Регламента; да се поиска от съд да замрази или да постави под запор активи; да се изиска съд или някой компетентен орган да наложи временна забрана на професионална дейност.

С оглед на горното и предвид широкия обществен интерес във връзка с предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар настоява:
– Комисията за енергийно и водно регулиране да упражни в пълен обем правомощията си по чл. 74а от ЗЕ във връзка с изпълнението на чл. 5 от Регламент на ЕС 1227/2011 г.;
– Комисията за енергийно и водно регулиране да задължи БНЕБ ЕАД на основание чл. 300 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия да разкрие публично имената на търговските участници, с цел да се осигури целостта и прозрачността на борсовия пазар.
– Българска независима енергийна борса ЕАД да санкционира, на осн. чл. 285 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия участниците в описаната сделка, извършена на 16.07.2020 год., за манипулиране на борсовия пазар на електрическа енергия.
– Комисията за защита на конкуренцията за осъществи анализ за нарушение на чл.15 и/ или чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията.

Като представители на асоцииран интерес, АСЕП настоява за постоянен пазарен мониторинг и строги мерки от страна на институциите за осигуряване прозрачността на сделките на едро с електроенергия в България.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА