Разполагаемостта на АЕЦ „Козлодуй“ за регулирания сегмент следва да е съобразена с графика на плановите годишни ремонти на 5 и 6 блок

Във връзка с предстоящата  нова ценова регулаторна  година  01.07.2017 – 30.06.2018,  КЕВР публикува и подложи на обществено обсъждане Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.

Тъй като определенията по отношение на разполагаемостта на АЕЦ „Козлодуй“ за производство на електрическа енергия за регулирания сегмент влияят върху възможността на този голям производител да участва  на свободния пазар и могат да доведат до пазарно изкривяване в ущърб на потребителите,  Асоциация „Свободен енергиен пазар“ представи в КЕВР, Комисията по енергетиката на 44то НС,  Министерството на енергетиката и  Български енергиен холдинг ЕАД становище, в което :

– подчертава необходимостта разпределението на определената в Доклада на КЕВР разполагаемост на атомната централа  по месеци да е съобразено с  ремонтните  графици на ядрените енергийни блокове, като бъде нулево по време на плановите годишни престои за ремонт;

– подкрепя  искането  на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,  формулирано в Заявление за утвърждаване на цена на електрическата енергия  от 01.07.2017,  технологичните разходи по пренос и разпределение да бъдат изключени от обхвата на задълженията на държавния производител  към регулиран пазар за следващия ценови период, тъй като „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД няма отношение към формирането на технологични загуби в ЕЕС на Република  България;

– отново заявява позицията си, че е необходимо  количествата електроенергия за технологични разходи да се осигуряват  от борсата или по двустранни договори по свободно договорени цени, като се диверсифицират и доставчиците на тази енергия. Тази позиция е подробно обоснована в Становище на АСЕП по  документ „Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа в енергийния сектор. Резюмиран доклад.  Възмездна техническа помощ,  Ноември 2016“ , внесено в Министерството на енергетиката на 03.03.2017г.

Вижте цялото  Становище на АСЕП във връзка с Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и  количеството електрическа енергия, в съответствие с които  общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.