Промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

На 29.08.16 КЕВР проведе обществено обсъждане на  Проект за изменение и допълнение   на  Наредба 6 от 24.02.2014г.  (обн. ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.), за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Изменението е инициирано от  Министерството на финансите, във връзка с изпълнение на  РМС № 411 от 19.05.2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с РМС № 617 от 12.08.2015 г. Основната декларирана цел на нормативните промени  е постигане на предвидимост и яснота в целия инвестиционен процес по присъединяване на обекти към електропреносната и  електроразпределителната мрежи.

Предлагат се следните съкращения на срокове:

 1. При присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към електрическите мрежи:
  1. срокът, в който мрежовият оператор е длъжен да изготви и предложи на клиента проект на предварителен договор с условия за присъединяване, се намалява от 30 дни на 25 дни ( чл. 12, ал.2);
  2. срокът, в който, след сключване на предварителен договор, мрежовият оператор е длъжен да съгласува представените от клиента части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект, се намалява от 15 дни на 7 работни дни (чл. 13 ал. 3);
  3. срокът, в който, при проектиране на електрическите съоръжения след сключване на договор за присъединяване, мрежовият оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за доказване изпълнението на условията за присъединяване, се намалява от 15 дни на  7 работни дни (чл. 21, ал. 11).
 1. При присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия към електрическите мрежи:
  1. срокът, в който операторът на преносната мрежа съгласува условията за присъединяване на ЕЦ  към електроразпределителните мрежи средно напрежение и сключва предварителен договор, се намалява от 30 календарни дни на 25 дни (чл. 53, ал. 3);
  2. срокът, в който мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, се намалява от 30 дни на 25 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор (чл. 58, ал.2).
 1. При присъединяване на обекти на оператори на разпределителните мрежи към преносната мрежа:
  1. срокът, в който мрежовият оператор изготвя и предлага проект на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, се намалява от 30 дни на 25 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор (чл.109. ал. 1).

В обсъждането на предлаганите нормативни промени участваха представители на МЕ, ЕСО, БФИЕК, ЧЕЗ, Енерго Про, ЕВН, Българска соларна асоциация, Движение „Граждански контрол“. Подробности за дебата:   Public debate 290816