Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в ЕЕС

Изх. № АСЕП 490/19.04.2024

До:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

Копие до:
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

ОТНОСНО: Предложения на АСЕП за прилагане на мерки във връзка с невъзможност за поддържане на баланса между потребление и генерация в електроенергийната система

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с изслушването на представители на ЕСО ЕАД по време на заседанието на Комисия по енергетика от 17.04. 2024 г. На първо място, напълно подкрепяме позицията на оператора, че има спешна нужда от промени в регулациите, свързани с балансиращия пазар и осигуряването на допълнителни възможности за регулиране на системата. Предложените от г-н Цачев две конкретни мерки, свързани с оигуряване на допълнителни генератори от стари производсвтвени мощности за целите на регулиране и осигуряване на инвестиционни стимули за изграждане на нови балансиращи мощности, безспорно са задължителни. За съжаление обаче, тези предложения не могат да бъдат определени като спешни мерки с незабавен ефект за системата, тъй като изискват времемки процеси по реалното осигуряване на нови балансиращи мощности. Паралелно с тях, трябва да се върви с имплементирането на реални спешни мерки, които следва да оползотворяват потенциална на съществуващите мощности за гарантиране сигурността на системата.

Както стана ясно, проблемът на системата е свързана основно с излишъка. За да се преодолее този проблем следва да се работи в посока намаляване на генерацията на съществуващите мощности и използването им за регулиране на системата надолу. За да се запази инвеститорския интерес и да не бъдат ощетявани производителите, както се случва в момента с ограничаващите разпореждания на ЕСО ЕАД, следва да се върви в посока създаването на икономически стимули за използване на ВЕИ производителите за регулиране надолу – т.е. те да получават приход, за да не разботят в моментите, когато системата е в голям излишък.

Анализирайки детайлно текстовете на Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване на насоки за електроенергийното балансиране, ни прави впечатление, че в него се описва възможност за създаване на допълнителен механизъм за уреждане, който е отделен от действащия към момента механизъм за уреждане на дисбалансите.

Най-кратко казано, според нас единственото приложимо действие към момента, което ще има незабавен положителен ефект върху балансирането на системата в периодите на голям излишък, е създаването на икономически стимул под формата на обявена от ЕСО ЕАД допълнителна тръжна процедура само за реулиране надолу, извън действащите до момента. В нея да бъдат посочени необходимите количества за целите на балансиране, параметри и изисквания за участие чрез самите производители или заложените в Закона за енергетика агрегатори с преки членове производители на електрическа енергия. Класирането на офертите също следва да се случва на различен принцип – да бъде на база най-ниска цена до изчерпване на мощността, необходима при регулиране надолу.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ