Предложения за въвеждане на мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията за стопанските потребители в България

Изх. № АСЕП  338/ 27.09.2021

До:

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

 

 

ОТНОСНО: Предложения за въвеждане на мерки за облекчаване на ценовия ръст на електроенергията за стопанските потребители в България

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) с разтревоженост следи ситуацията в електроенергийния сектор и постоянно покачващите се ценови нива на всички енергийни ресурси в България и Европа. Сред основните ни цели е да подпомогнем чрез експертизата на нашите членове усилията на всички засегнати страни по смекчаване на този ценови ръст за крайните потребители, които изцяло са изложени на волатилността на пазара на енергия на едро.

Асоциация свободен енергиен пазар, като член на Асоциация на индустриалния капитал в България, напълно подкрепя предложената временна мярка за енергийно подпомагане на българската икономика чрез компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. от всеки небитов стопански потребител в размер на 70 лв./MWh. Това е краткосрочна мярка, която би минимизирала пагубния ефект върху конкурентоспособността на българския бизнес в следващите месеци, когато се очаква тенденцията за ръст на електроенергията да продължи. Въвеждането на подобен механизъм е неизбежно, с цел да се гарантира функционирането на стопанските потребители през най-критичните месеци от този период и се налага все повече като практика в останалите европейски страни.

Наред с краткосрочните мерки, АСЕП продължава да настоява за стратегически решения за сектора и въвеждането на устойчиви механизми в защита на българския бизнес. В наше писмо Изх. № АСЕП 336/ 13.09.2021, вече предложихме конкретна промяна в Правила за търговия с електрическа енергия, която цели защита на стопанските потребители в България в случаите на резки колебания и непредвидимост на цената на краткосрочните пазари, особено що се касае за ситуация при пълна липса на първично предлагане на дългосрочни продукти електрическа енергия, в условията на високо концентриран пазар.

Предложението ни е в Раздел VIII на ПТЕЕ „Мерки в случаите, когато предлагането не е достатъчно или има липса на търсене“ да се създаде механизъм, който при определени продължаващи изкривявания на пазара, осигурява достъпа до дългосрочна първична доставка на електрическа енергия за българските стопански потребители. Механизмът включва ясна предпоставка за регулаторна интервенция, която е минимална и в контекста и духа на европейското законодателство, което подробно сме изложили и мотивирали в цитираното становище.

 

Асоциация свободен енергиен пазар приветства усилията за воденето на открит диалог със всички засегнати страни в сектор енергетика и търсенето на устойчиви решения за справяне с настоящата тежка ситуация. Категорично изразяваме нашата готовност да подкрепим тези усилия и да подпомогнем процеса чрез предоставяне на експертиза от страна на нашите членове.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ