Предложение от АСЕП в защита на обществения интерес за възложителите на обществени поръчки

ДО Агенция по обществените поръчки и Агенция за държавна финансова инспекция

Относно: защита на обществения интерес за възложителите на обществени поръчки за доставка на електроенергия при отпадане на доставчика и преминаване към доставчик от последна инстанция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отстраняването на „Фючър Енерджи“ ООД от пазара на електрическа енергия считано от 0:00 ч. на 02.12.2017 г, вчера (06.12.2017 г.) Електроенергиен системен оператор ЕАД обяви на интернет страницата си, че срокът, в който електроразпределителните дружества ще приемат заявления за смяна на доставчик на клиентите на компанията, се удължава до 15-и декември. От ЕСО ЕАД мотивират решението си с настъпилата извънредна ситуация, която налага преминаване на значителен брой клиенти към Доставчик от последна инстанция, където цената на електроенергията е значително по-висока.

В горната ситуация и поради отпадането на доставчика на електрическа енергия от пазара, множество възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки ще преминат за снабдяване към доставчик от последна инстанция до провеждането на нова процедура за възлагане на договор за доставка на електроенергия, освен ако до 15-ти декември 2017 г. заявят друг доставчик пред оператора на мрежата, към която са присъединени.

За да изберат друг доставчик на електроенергия, обаче, възложителите по ЗОП са задължени да провеждат открита процедура за възлагане на обществена поръчка, което може да продължи непредвидимо дълго време, през което възложителят ще бъде снабдяван от доставчик от последна инстанция на до двойно по-висока цена от тази на който и да било доставчик от свободния пазар.

С оглед гореизложеното и за максимална защита на обществения интерес и ефективното разходване на публичния финансов ресурс и в контекста на предприетите мерки от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и регулаторните органи в енергетиката, Асоциация свободен енергиен пазар, предлага следното:

1. Агенцията за обществени поръчки да даде указания до всички възложители да открият незабавно открити процедури по избор на доставчик на електрическа енергия, ако настоящият им доставчик е „Фючър Енерджи“ ООД или друг доставчик, който е бил отстранен от пазара на електрическа енергия.

2. До приключването на отритата процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия от доставчик от свободния пазар, възложителите да пристъпят към избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени чрез избор на най-ниската от три оферти.

Вярваме, че горните действия, макар и изключение от приетите правила ще осигурят максимална защита на обществения интерес и разходването на публичния финансов ресурс, поради което настояваме Агенцията за обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция да дадат указания на възложителите по ЗОП за предприемане на горните действия.

С уважение,
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
08.12.2017 г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА