Потенциален риск за забавяне или пълна невъзможност за изплащане на компенсации за електроенергия през следващите месеци

Изх. № АСЕП 383/02.09.2022 г.

До:

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ДОБРИ МИТРЕВ

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

 

Копие до:

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ОТНОСНО: Потенциален риск за забавяне или пълна невъзможност за изплащане на компенсации за електроенергия на небитовите потребители през следващите месеци

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар счита за свой дълг да алармира потребителите на електроенергия на свободен пазар относно сериозния риск, който се очертава пред изпълнението на програмата за компенсиране на небитови потребители за електроенергия през следващите месеци.

Напомняме, че един от последните актове на последното Народно събрание беше гласуване на ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България, с който беше въведен настоящия механизъм за компенсиране на цените на електрическа енергия 100% над базовата цена от 250 лв./МВтч с период на действие от юли до декември 2022 г. Това решение доведе до частично успокояване на напрежението сред потребителите на свободен пазар на електроенергия, че ще могат да покриват разходите си за електроенергия с хоризонт минимум до края на годината.

За съжаление обаче, въпреки действащите законови текстове, АСЕП  следва да отбележи, че съществуват редица рискове пред изпълнението на така заложения механизъм, които не се комуникират публично с потребителите. На първо място сред тях е липсата на достатъчно средства във Фонд сигурност на електроенергийната система, което се очаква да се засили съществено  през октомври, когато АЕЦ Козлодуй излиза в годишен планов ремонт на единия блок (по прогноза 760 млн. лв. по-малко средства във ФСЕС само заради плановия ремонт). Увеличената квота от атомната електроцентрала за регулирания пазар, в съчетание с драстичния ръст на цените на електроенергия от нива над 1000 лв./МВтч, поставя в невъзможност държавните централи да осигурят пълния размер на средствата, необходими за компенсации на небитовите потребители.

През последните дни се проведоха няколко срещи между търговци на електроенергия, Министерство на енергетиката, енергийната борса, БЕХ ЕАД и ФСЕС, повод за които именно беше механизмът за компенсации. По време на срещите станаха ясни още няколко детайла, които  не се комуникират с потребителите достатъчно директно:

  • Търсят се възможности за осигуряване на ликвидност, тъй като търговците са в невъзможност да кредитират повече държавата при изплащането на средствата, въпреки подписаните си договори с ФСЕС предвид липсата на клаузи, гарантиращи възстановяване на изплатените компенсации. За съжаление обаче, за момента не се очертава работещо решение, а сред обсъжданите варианти е дори забавяне на плащанията към небитовите потребители;
  • Търси се механизъм за осигуряване на необходимите средства по програмата или за гаранции по плащанията, но не е ясно кога и откъде може да се осигури. По изнесената информация няма достатъчно ресурси нито в Българска банка за развитие, нито в Министерство на финансите, нито може да се потърси от европейските програми за финансиране;
  • Електроенергиен системен оператор ЕАД предупреждава от възможност за физически дефицит в мрежата, което дефакто означава преустановяване на електрозахранването.  Въпреки тези рискове, АСЕП не вижда конкретни и категорични действия за превенция за защита на потребителите или намаляване на товара на системата чрез стимули за  енергийна ефективност за битови и небитови потребители и промяна структурата и ценообразуването на балансиращ пазар, без да се нарушава конкурентоспособността на българската икономика;

В заключение на горното, може да се обобщи, че ситуацията отива към ликвидна катастрофа на търговците на електрическа енергия и доставчиците от последна инстанция в следващите седмици, като всички възможни ресурси за осигуряване на ликвидност са напълно изчерпани. Това мигновено ще рефлектира по цялата верига в сектора и ще остави потребителите без дължимите им по закон компенсации. Дори и да се намери механизъм за предоставяне на финансиране към доставчиците и търговците, Фондът едва ли ще да разполага с необходимите приходи, за да осигури извършването на разплащанията. В този смисъл, ако пазарът реализира много по-високи от сегашните нива на ден напред, вероятно чисто практически плащанията няма да могат да бъдат извършени съответно по цялата верига на снабдяване.

С оглед на гореописаното, предлагаме Министерски съвет, в частност Министерство на финансите, да гарантира с допълнително решение или нова програма за компенсации на разходите за електроенергия, спешни мерки за разплащане по веригата от ФСЕС през търговците и доставчиците на електроенергия, които да обслужат обезпечаването на финансовите потоци при закупуване на електроенергия и гарантират получаването на компенсации от всички небитови потребители, съгласно измененията в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС