Позиция на АСЕП относно Процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Изх. № АСЕП 289/07.07.2020

До:
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

Копие до:
ДОЦ ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Процедура за избор на нов Председател и членове на Комисия за енергийно и водно регулиране поради изтекъл мандат

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар оценява усилията на сегашния състав на Комисия за енергийно и водно регулиране. През последните години в действията и решенията на Регулатора проличаваше стремежа към устойчивост, последователност и баланс между интересите на всички заинтересовани страни. КЕВР не само въведе устойчив модел за провеждане на регулаторната политика в сектора, в контекста на поетапната либерализация на пазара за електрическа енергия, но и се включваше активно във всички дискусии и срещи по темата, като поддържаше високо ниво на прозрачност и диалог с всички участници на пазара. Считаме, че именно подобни действия повишиха рязко доверието в усилията на Комисията и послужиха като стабилна основа за продължаване на реформите в сектора.

Силно се надяваме тази политика да бъде продължена и от новоизбрания състав на КЕВР. На мнение сме, че първоначално предложената кандидатур в лицето на г-н Пламен Младеносвски притежава необходимия потенциал да оглави секторния регулатор. Г-н Младеновски е дългогодишен експерт в областта на енергетиката и доказал се професионалист, познава в детайли спецификите на сектора и провежда конструктивен диалог с всички заинтересовани страни. Професионалистите в сектора, включително Асоциация свободен енергиен пазар, оценяваме експертните и личностни качества на г-н Пламен Младеновски и подкрепяме кандидатурата му за Председател на КЕВР. Силно разчитаме основен приоритет да бъде развитието на сектора, продължаване на реформите, засягащи пазара за електрическа енергия, особено предвид предизвикателствата при имплементирането на европейските секторни политики. Предстоящите пред българската енергетика теми изискват решителност и детайлна професионална компетентност. В тази връзка, индивидуалният принос, оперативност, доказана експертиза и изградено доверие в сектора са качествата, които са необходими и заслужават подкрепа. Процедурата за избор трябва да се основава единствено на обективни и прозрачни критерии и поддаването на обществени спекулации и надделяване на политически и популистки аргументи в полза или против конкретни кандидати са напълно излишни и нецелесъобразни.

За съжаление, не можем да споделим същата увереност спрямо останалите публично известни до момента кандидатури за членове на КЕВР и се въздържаме от изразяване на позиция по отношение на техния авторитет, опит и качества. Надяваме се процедурата да продължи с нови лица и то на доказали се независими експерти, участващи активно в експертния дебат в регулаторната политика на сектора през последните години и притежаващи нужните професионални и личностни качества за заемане на отговорния пост на председател и членове на КЕВР.

Проявяваме разбиране относно стеснения кръг от възможни кандидатури и трудностите при избора на номинации, с които се сблъсквате. Въпреки това призоваваме да не се променят законови текстове спрямо задължителните минимални критерии непосредствено преди процедурата по избор, които именно стават поводи за обществени спекулации, че изборът е предопределен в полза на определени кандидати. Значително по-устойчиво решение би било промяна в законово определената Процедура за избор и допускане на номинации от по-широк кръг лица, различни от народните представители и парламентарните групи. Това ще разшири кръга от възможни кандидатури, ще облекчи политическата отговорност и значително ще повиши независимостта и общественото доверие спрямо състава на Комисия за енергийно и водно регулиране.

От стратегическо значение за стабилността и последователността при вземането на регулаторни решения е да не се отлага повече избора на нов Председател и членове на КЕВР. Въпреки че сегашният състав продължава да изпълнява функциите си до назначаване на новия, не може да се изисква от него високо ниво на мотивираност при имплементрирането на предстоящите важни реформи като прилагането на следващия етап на либерализацията от 01.10.2020 г. Асоциация свободен енергиен пазар апелира процедурата да бъде финализирана още в рамките на настоящия месец.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ