Позиция на АСЕП относно предложение на АОБР за начин на изплащане на компенсации на небитовите потребители на електроенергия

Изх. № АСЕП 372/15.07.2022 г.

До:

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

 

 

ОТНОСНО: Позиция на АСЕП относно предложение на АОБР за начин на изплащане на компенсации на небитовите потребители на електроенергия

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИНОВА,

 

Недоволството на търговците на електроенергия и небитовите потребители, породено от начина на предоставяне на компенсации на високата цена на електроенергия постоянно расте, провокирано от силно забавените действия на институциите, липсата на прозрачност, предвидимост и устойчив диалог. Съвсем скоро се навършва една година от първите срещи със заинтересованите страни в търсене на решение за нарастващите цени на електроенергия и въпреки това процесът все още не е достатъчно ефективен и гладък.

 

До момента механизма се приемаше на парче, решението на Министерски съвет обикновено се вземаше под натиск от представителите на потребителите на електроенергия в зависимост от спот цената на Българска независима енергийна борса. Търговците на електроенергия бяха изключени от всякакъв процес на комуникация  въпреки ключовата им роля за запазване финансовата стабилност на енергийната система. Това отношение продължава и до днес без оглед на необходимостта да се гарантират лицензионните дейности на търговците, които на практика биват негативно повлияни от наложените им допълнителни задължения по изпълнение на компенсациите за електроенергия без да са бенефициенти по тях.

 

Приветстваме прекратяване на досегашната практика за определяне на компенсации за електроенергия на помесечна база  и обнародването на  ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България, с който беше въведен механизъм за компенсиране на цените на електрическа енергия 100% над базовата цена от 250 лв./МВтч с период на действие от юли до декември 2022 г. Неясен остана въпросът обаче как държавата ще предоставя навреме предвидените финансови средства без да поставят в риск от ликвидна криза търговците на електроенергия. Нито финансовите, нито държавните институции не предлагат механизъм за покриване на разликата от цената на свободния пазар от 700-800 лв/МВтч до тавана на компенсации 250 лв./МВтч.  Тази разлика се покрива сега от търговците за период от 30-40 дни, който период от своя страна не се гарантира по никакъв начин.

Напълно очаквано, Асоциация на организациите на българските работодатели излъчиха позиция (Изх. № 06-12-15/08.07.2022 г.), в която заявяват, че настояват да заплащат само 250 лв./МВтч, с мотив да не изпаднат в ликвидна криза. Подобно предложение не е реалистично обаче, защото намалява приходите към държавния бюджет от внасяне на ДДС и ощетява фиска. От друга страна, рискът от ликвидна криза е прехвърлен към други участници по веригата – каквито са търговците на електроенергия и това застрашава функционирането на електроенергийния пазар.

Напомняме отново, че търговците са приели доброволно да бъдат посредник в изплащането на компенсациите в името на своите клиенти, търпейки до момента немалко негативи от тази странична дейност. Търговците нямат отношение към предоставянето на държавна помощ и не могат да покриват разликата между определения таван и реалната пазарна цена. Това застрашава нормалната им оперативна и лиценионна дейност. Единствената възможност членовете на АСЕП да продължат да извършват безвъзмездната посредническа дейност по изплащане на компенсациите е да им бъдат предоставени авансово необходимите средства за закупуване на електроенергията по пазарна цена. Ако това не се случи, очакваме много от тях да откажат участие в процеса по изплащане поради сериозния финансов риск, пред който ги поставят институциите. Отпадането на търговци на електроенергия компрометира финкционирането на свободния пазар, което от своя страна беше водещ приоритет на институциите при предложенията на АСЕП относно справяне с ценовата криза на пазара на електроенергия.

Все още сме в очакване на организиране на среща от страна на Министерство на енергетиката в търсене на устойчиво решение за функционирането на механизма за компенсации, като обръщаме внимание, че към настоящата дата все още не сме получили отзив на нашата покана за целта. Всяко едно подобно административно забавяне поставя в риск всички участници по веригата и настоятелно апелираме за по-отговорно отношение към подобни съществени теми, касаещи отношения между търговци и над 600 000 небитови потребители на свободен пазар.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ