Позиция на АСЕП относно предложение за утвърждаване на цена пренос и достъп на ЕСО ЕАД

Изх. № АСЕП 231 / 28.02.2019

До:
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Копие до:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Обявено съобщение на сайта на ЕСО ЕАД за невъзможност на изготвяне на предложение за утвърждаване на цени

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ,

Асоциация свободен енергиен пазар представлява колективния интерес на редица търговски участници, притежаващи лицензия от Комисия за енергийно и водно регулиране за упражняване на дейността търговия с електрическа енергия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група.

Във връзка с изпълнение на чл. 36а от Закона за енергетика и чл. 46 от Наредба № 1 на КЕВР от 14 март 2017 г. Общественият доставчик, крайните снабдители и операторите на електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявления, оповестяват в средствата за масова информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за изменение на действащите цени в срок до 28.02.2019 г.

На 26.02.2019 г. Електроенергиен системен оператор ЕАД публикува на интернет страницата си официално съобщение, в което се посочват причини, поради които компанията не може да направи обективна оценка и да оповести предложение за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги в нормативно установения срок.

Като представители на търговски участнници, пряко засегнати от ценовите нива на мрежовите услуги, предоставяни от Електроенергиен системен оператор ЕАД, АСЕП не може да одобри неизпълнение на задължения според нормативни актове поради изброените от компанията причини. Още повече, системният оператор трябваше да предприеме проактивни и навременни действия за решаване на посочените в съобщението проблеми, вместо да публикува два дни преди изтичането на крайния срок.

С оглед на конкретната информация в изявлението, Асоциация свободен енергиен пазар би искала да изрази следното становище и препоръки за решаване на изложените проблеми:

– Електроенергията, необходима за покриване на технологичните разходи, като част от разходите по цена пренос, трябва да се осигурява по дългосрочни двустранни договори. За целта настояваме, ЕСО ЕАД да инициира търгове за покупка на сегмент ЦПДД преди 01.06.2019 г., което ще позволи направените реални разходи да влязат в изчисленията и решението на Регулатора за следващия ценови период, вместо да се разчита на прогнозни стойности от КЕВР. Освен голяма придвидимост на разходите за цена пренос, това ще бъде и превенция на ситуацията от декември 2018 г. и януари 2019 г. Поради нереализирани търгове по покриване на технологични загуби на ЦПДД, мрежовите оператори си осигуриха окличествата от сегмент „Ден напред“ в период на най-голямо търсене , което доведе до отнемане от ликвидността на сегмента и рязко повишаване на клиринговата цена. За справка, последният публикуван месечен доклад на БНЕБ ЕАД посочва, че закупената енергия от мрежовите оператори за покриване на технологични загуби по преноса и разпределението през м. януари представлява 33% от всички покупки на „Ден напред“.

– Залагането на реални разходи, вместо прогнозни стойности, в ценовото решение на КЕВР за периода 01.07.2019г.-30.06.2020г. е от изключителна важност и по отношение на разходите, които системният оператор извършва за осигуряване на разполагаемост за студен резерв. За тази цел, АСЕП предлага всички тръжни процедури за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 г да бъдат проведени от ЕСО ЕАД преди месец юни и постигнатите цени да бъдат заложени с реални стойности в анализите и решенията на КЕВР.

– Бихме искали също да отбележим, че увеличението на студения резерв през 2018-2019 г. се утвърди по предложение на ЕСО ЕАД. Въпреки европейската практика, бихме искали да обърнем внимание на националните особености на местния пазар – ниско ниво на конкуренция поради малкото на брой ценрали, участващи в търговете на ЕСО ЕАД за предоставяне на разполагаемост, както и разходоемки големи единичнични генериращи мощности.
С оглед постоянната тенденция за увеличаване на разходите за електроенергия, АСЕП апелира за балансирано решение между интересите на крайните потребители и оптималния размер на студен резерв. Още повече, трябва да се отчете факта, че с предстоящите обединения в „Размките на деня“ със съседни пазарни зони‚ ще се увеличат значително възможностите за балансиране на системата и ще отпадне необходимостта от големи възможности за третично регулиране;

– Във връзка с по-горното искаме да отбележим, че от по-голяма важност за сигурността на електроенергийната система е строгата предварителна селекция, високи технически изисквания и постоянен контрол на доставчиците на студен резерв. АСЕП счита, че при нарушения в предоставяне на тази услуга от обществено значение, е справедливо наред с високи финансови санкции, да се предвиди забрана за участие в следващи тръжни процедури, което би била единствената дисциплинираща мярка. Недопустима е ситуацията от началото на 2017 г, довела до милиони загуби за търговски участници поради неизпълнение на договорни задължения за активиране на студен резерв от страна на ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Русе“, които и към момента осигуряват над 1/3 от общата разпололагаемост;

– Във връзка с предстоящото определяне на цена пренос, бихме искали да прибавим и липсата на анализи за ефекта от предстоящото отпадане на такса пренос и достъп върху електроенергията за износ с произход България, в изпълнение на Решението на Съда на ЕС от 6-и декември 2018 г. Необходимо е навременна информация и предвидимост на търговските участници по отношение евентуално увеличение на мрежовите такси за крайните клиенти в България, което е необходимо да компенсира по-малкото количество електроенергия, върху която се разпределят разходите на системния оператор. Нужно е да отбележим, че в условия на обединение на пазарите със съседните зони, увеличаването на капацитетните възможности за пренос на електроенергия, отпадането на цена пренос и достъп при износ на електроенергия няма да доведе до автоматично увеличение на същите в разходите на крайните потребители в България.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА