Позиция на АСЕП относно ИД на ПРОБПЕЕ и създаване на нов чл. 41а

Изх. № АСЕП 411/06.06.2023 г.

 

 

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменения в Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и създаване на нов чл. 41а

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

 

В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенстване на нормативната рамка в сектор електроенергетика, изразяваме следната позиция относно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за приемане на изменения и допълнения на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/:

Видно от публикуваната съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта за ПРОБЕЕ, Комисията е приела предложение на ЕСО ЕАД за създаване на нов член 41а. Според новосъздадения текст се вменяват правомощия на БНЕБ ЕАД по предложение на националния преносен оператор временно да отстранява търговски участници от пазарен сегмент „В рамките на деня“ на електроенергийната борса. Обръщаме внимание, че същото предложение не е било представено в неговата конкретика по време на Общественото обсъждане от страна на ЕСО ЕАД. По време на общественото обсъждане,  представителят на системния оператор г-н Николай Илиев запозна Комисията със съществуващ проблем пред ЕСО ЕАД и липсата на балансиращи мощности за управление на системата, като представеното предложение бе лаконично определено като ,„процедура за ограничаване на достъпа при подобни действия на ТУ на платформите на борсата“. Считаме, че същите текстове са постъпили като конкретно предложения след проведеното на 10.05.2023 г. обществено обсъждане (като ограничението от 20МВтч за търговци), с които съществено се изменят разпоредби на ПРОБПЕЕ, ограничавайки достъп до единствената платформа за търговия в страната с цел балансиране на позициите на ТУ в реално време , и търговските участници не са били запознати с тях навреме, за да могат да изразят позиция. В този смисъл разглеждането им по същество, без същите да са подложени на обществено обсъждане със всички заинтересовани лица, считаме че е в противоречие с чл. 14 от Закона за енергетиката.

Основният аргумент на ЕСО ЕАД по тяхното предложение  е, че това е техният възпиращ механизъм, който се налага поради възможността от действия на отделни участници в нарушение на чл. 81, ал. 8 от ПТЕЕ, с които се застрашава функционирането на балансиращия пазар и сигурната работа на електроенергийната система. Искаме да подчертаем, че участниците, за които е установено нарушение на ПТЕЕ, следва да понесат съответните санкции съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, ако имат такива, а да не се прехвърлят към други правила, които нямат връзка с прогнозни графици, балансирани графици, сетълмент.  Така например, физическото балансиране на електронерегийната система е отговорност на системния оператор, в това число управление на мощности за балансиране и преносни възможности за пренос на електроенергия, и не следва да се прехвърля към всички търговци участници. Търговските участници имат финансова отговорност, съгласно действащите си договори за балансиране и имат отговорности по ПТЕЕ. Също така, според приетата нова методика за изчисляване на цените за балансираща енергия, всеки ТУ следва да заплати цени за излишък, ако и електронерегийната система е в излишък за съответния период на сетълмент. Бихме искали да подчертаем, че приетият от КЕВР нов механизъм няма да намали риска за сигурността на електроенергийната система, защото казусите постфактум ще бъдат разглеждани и поради фактът, че липсва прозрачност и публичност на данните за състоянието на електроенергийната система, което беше намерението при приемане на методиката за определяне цените на балансираща енергия. Още повече, критериите за отстраняване не са изчистени, не са пропорционални на действията и се дава възможност за субективна оценка от страна на ЕСО ЕАД. В този си вид, предложеният механизъм единствено би бил в противоречие с принципите на свободна търговия и може да засегне хипотези, в които няма каквито и да е преднамерени действия от страна на ТУ.

В допълнение, подобно нарушение на пазара В рамките на деня следва да води до наказания, свързани със същия този пазар, който е търговия на едро и не е в компетенциите на националния мрежови оператор. Подобно вмешателсво може да се разглежда и като нарушаване на разделението на дейности, съгласно Третия либерализационен пакет. В допълнение, ЕСО ЕАД е регистриран активен участник на трите пазара, организирани от БНЕБ ЕАД, включително В рамките на деня, следователно се създава ситуация на конфликт на интереси с даването на възможността да предлага за отстраняване ТУ от пазар, на който същият той участва, и да прилага при необходимост разпоредбите и върху себе си.

АСЕП категорично се обявява върху създаването на новия член 41а. На нас не са ни известни да има подобни практики в други държави в ЕС. На ТУ не следва да им се налагат  ограничения, поради недостатъчните мощности или неизползването им за физическото балансиране на електроенергийна система. Това следва да е държавна политика и е в отговорностите на държавните дружества като ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД. Напомняме, че и най-голямата балансираща мощност на Балканския полуостров- ПАВЕЦ Чаира е извън ЕЕС от месеци насам без да има прозрачност защо се налага толкова дълъг период на рехабилитация.

Като представители на асоцииран интерес на търговски участници от електроенергийния сектор, апелираме да отразите по-горе изразените и да коригирате своевременно предложението за създаване на чл. 41а в ПРОБПЕЕ. Също така, АСЕП настоява за воденето на открит диалог с всички заинтересовани страни в търсенето на решения за ефективното функциониране на електроенергийния пазар, вместо двустранни срещи единствено с преносния оператор. Считаме, че сдруженията на търговците следва да имат място в този диалог и възможност да допринесат работата на КЕВР със своята експертиза.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                

……………………

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ