Писмо до АЯР относно повишената аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Изх. № АСЕП –267/29.11.2019

До:
Г-Н ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Копие до:
АЕЦ Козлодуй ЕАД

ОТНОСНО: Повишена аварийност на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар е обезпокоена от зачестилите случаи на аварийност на съоръжения на АЕЦ Козлодуй ЕАД през последното шестмесечие на годината. Кратка хронология показва четири случая на непланово изключване на оборудване – на шести блок на 03.07.2019, последвано от изключване на две циркулационни помпи на 01.08.2019, на пети блок на 16.11.2019 и изключване на генератора на шести блок през настоящата седмица.

Не считаме за нормална ситуация с толкова честа аварийност на съоръжения на атомната централа. Още повече, това са най-големите генерационни мощности в националната електроенергийна система, които осигуряват основна част от базовия товар и влияят върху системната сигурност.

С оглед на по-горното, бихме искали да ни предоставите информация за причините, поради които се налага непланово изключване на мощности, както и анализ на докладите от четирите събития и извършената планова ремонтна програма на атомната централа. От сайта на Агенция за ядрено регулиране е видно, че по повод на аварията от 03.07.2019 г. е назначена и Комисия за анализ на събитието, като се надяваме да са налични и резултати от работата й.

Считаме, че тази информация е от обществен интерес и се обръщаме към Вас, като председател на държавния орган, гарантиращ безопасната експлоатация на съоръженията на АЕЦ Козлодуй ЕАД, да ни предоставите данни от анализа на посочените събития и мерките, които се предприемат за превенция.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ